Besøkstall

37 057 denne måneden

10 484 867 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vedtekter for Orkanger Vel

Vedtatt på årsmøtet 6. mars 2007.
§ 9 tilføyd på årsmøtet 3.mars 2009.
§ 2 endret på årsmøte 3. mars 2011 slik at alle valg skjer for to år.
Endringer på årsmøte 26. mai 2020.

 

                        § 1 Organisasjon og formål

Orkanger Vel er en selvstendig organisasjon. Den har som formål å arbeide for forskjønnelse av Orkanger og for øvrig støtte og stimulere tiltak som bidrar  til å øke trivselen i sentrum og de ulike boområder.

                           § 2 Styret 

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer samt tre varamedlemmer.

                          § 3 Årsmøte

Årsmøte avholdes innen 31. mars.
• Åpning
• Valg av møteleder
• Møtesekretær
• To representanter for underskrift av protokoll
• Årsberetning
• Regnskap
• Disponering av overskudd/dekning av underskudd
• Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter
• Innkomne forslag
• Budsjett
• Innkomne forslag
• Valg av styre og revisorer for to år.

Styret fungerer som valgkomite.

Det er et mål at kontinuitet sikres slik:
Leder, sekretær, to medlemmer og ett varamedlem velges ett år.
Nestleder, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer velges neste år.

Innkalling til årsmøte skjer senest tre uker før møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før møtet.

Bare saker som er oppført på dagsorden kan behandles på møtet.

                        § 4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredjedel av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.

                         § 5 Kontingent.

 Kontingenten kreves inn etter fastsatt frist besluttet av styret, men i løpet av første halvår.
Det føres et medlemsregister over Orkanger Vels totale medlemsmasse.
Bedrifter kan tilsluttes som medlemmer i Orkanger Vel.

                         § 6 Virkeområde.

Orkanger Vels nedslagsfelt tilsvarer Orkanger skolekrets. Innenfor dette området oppmuntrer Orkanger  Vel til etablering av lokale velforeninger, og stimulerer til samarbeid med disse.

                          § 7 Vedtektsendringer

Kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever minst to tredjedels flertall.

                           § 8 Oppløsning

Oppløsning av Orkanger Vel kan bare behandles ved  ordinært årsmøte. En oppløsning må vedtas med minst to tredjedels flertall. Foreningens midler skal tilfalle de formål som er nevnt i § 1 og som nevnt i forhold til virkeområde i § 5.

Den endelige fordeling foretas av et avsluttende medlemsmøte som er beslutningsdyktig med de fremmøtte stemmeberettigede.

                             § 9 Juridisk person


Orkanger Vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

                            § 10 Signatur og prokura

Leder har signatur og kasserer har prokura på vegne av Orkanger Vel. Styret velger stedfortredere ved behov.                   


Les mer

[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse