Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Venstre-politiker: Nei takk til orkangervel.no

13521_half.jpgVenstres Lavrans Skuterud mener orkangervel.no vrir på fakta og har en lettvint omgang med sannheten. Derfor leser han ikke dette nettstedet, og derfor vil Skuterud ikke forklare sine valg rundt Orkdal 2040 og Orkanger her. Men Skuterud ønsker at vi trykker kritikken hans. Den finner du i sin helhet nedenfor. Du finner tilsvar i gjesteboka. (Foto: venstre.no).

Innlegget fra Lavrans Skuterud er svaret på en invitt der vi ba partiene bruke nettsida vår for å informere folk flest særlig om 2040-synspunkter:

"Takk for tilbodet om å bruke orkangervel.no til å formidle vedtak eller innlegg osv. Dessverre kjem eg truleg ikkje til å bruke nettsida dykkar, av grunnar som eg skal forklare nedanfor. Men fyrst føler eg eit sterkt behov for å seie deg i mot på eit tema som du tek opp att og opp att, og som eg framleis er ueinig med deg i. Til slutt i invitasjonen skriv du: ”Dessverre kan det virke som om de folkevalgte, som er en liten minoritet, fortsatt "eier" politikken.” Er det noko eg verkeleg ikkje har opplevd blant kollegaene i kommunestyret, så er det at nokon av dei har noko behov for å ”eige” politikken. Eg veit ikkje om noko parti som slit med for stort oppmøte og for mykje diskusjon på gruppemøta; gruppemøta er partia sine opne møte der medlemmar diskuterer og førebur sine standpunkt, som er markert i kommunen sin møteplan og som alle kan finne ut når er. Og når vi i løpet av kommande år skal lage lister til kommunevalet, er det truleg svært få parti som slit med for mange frivillige listekandidatar. Dersom nokon slit med å kome til orde med synspunkta sine, bør dei oppfordrast til å bruke det demokratiske systemet.

 

Så til kvifor eg neppe kjem til å bruke orkangervel.no som ein kommunikasjonskanal for mine meiningar om Orkdal 2040. For meg er det svært vanskeleg å gå inn på denne nettsida utan å bli provosert over den lettvinte og vridde omgangen med fakta som eg stadig opplever der. Det har gjort at eg har slutta å besøke sida. Eg har tidlegare, både i lesarbrev og i samtale, kritisert deg for å ha ein lettvint omgang med fakta. Etter invitasjonen frå deg på torsdag gjekk eg inn på orkangervel.no for fyrste gong på fleire månader. På den saka som stod øvst da, ”Orkdal 2040: Nei til forretningar øst for torget”, var det vesentlege faktafeil i dei to fyrste setningane i ingressen (og dei går att i andre saker). Det står: "Flertallet i kommunestyret nektet ikke bare å regulere ST-kvartalet til sentrumsområde. Ap ble også stående alene om et forslag om å åpne for forretninger øst for torget". For det fyrste: Ap vil regulere ST-kvartalet til offentleg formål, ikkje sentrumsområde. Mens offentlege formål ikkje opnar for samspill med næringslivet, er sentrumsområde eit førebels upresist omgrep som kan innehalde alt. Det er to heilt forskjellige ting. 2) Ap føreslo ikkje å opne for forretning øst for torget, dei føreslo å REGULERE heile området til forretning. Om nokon ønskjer å starte forretning der, tvilar eg på at dei vil møte stor motstand (iallfall har ikkje eg høyrd mange negative reaksjonar etter at Per Opøyen la fram dette forslaget i ST). No ser eg også at du i saka ”Nei til ST-sentrum: Politikerne er tause - slik stemte de” skriv at ”Orkangervel.no har derfor sendt mail til partiene der vi ber dem forklare hvordan de tenker”. Du får det til å høyrest ut som du har sendt e-post og bedt oss forklare kvifor vi stemte som vi gjorde. Eg oppfatta ikkje eposten på torsdag slik, og meiner du her igjen villeiar lesaren.

 

Noko eg har fått stor respekt for etter ei kort periode i lokalpolitikken, er all den tida eit politisk verv tek. Og skal ein skjøtte dette godt, og sette seg inn i alle saker, krev det svært mykje tid. Og sjølv om Orkdal 2040 er ei stor og viktig sak, har vi ikkje færre andre saker som vi også må bruke tid på. Eg får meg derfor ikkje til å vere kritisk overfor politikarkollegaer for at dei ikkje brukar mykje tid på å delta i internettdebattar. Men eg er vel heller ikkje like mistenksam som deg til kva som er årsaka til den manglande internettdebattdeltakinga. Truleg har eg eit meir positivt syn på dei som tek på seg lokalpolitiske verv år ut og år inn, og brukar store delar av fritida si på botnen av demokratiet Noreg.

 

Sjølv har eg meir enn nok med å finne tid til å skrive eit sjeldan lesarbrev til avisa, og det er ein av fleire kommunikasjonskanalar eg meiner er viktigare enn orkangervel.no. Eg ønskjer ikkje å bruke tid på korreksjonar av einsidig framstilling i tillegg. Eg respekterer at Orkanger Vel er ein interesseorganisasjon, sjølv om eg meiner at interesseorganisasjonar ikkje bør vere så snevre i korleis dei refererer og tolkar omverda som det de gjer på orkangervel.no. Eg hadde heller ikkje brukt tid på Orkla Fjellsportklubb om det hadde vore ein klubb som t.d. brukte kvar moglegheit til å klage på at dei ikkje fekk så mykje støtte til klatrehall frå kommunen som dei søkte om. Eg håpar du respekterer at ein fritidspolitikar prioriterar slik.

 

Vennleg helsing

Lavrans

PS1: Det er forresten også eit argument at de godtek anonyme innlegg. Det gjer det heller ikkje freistande å delta i debatten på desse sidene.

PS2: Du må gjerne legge dette svaret ut på orkangervel.no"

 

PS fra orkangervel.no:
Lavrans Skuterud mener altså at leserne er villedet rundt invitasjonen til partiene om å bruke nettsida vår. Invitasjonen kan du lese her:

"Hei!
 
Orkanger Vels hjemmeside har nå ca. 800 brukere pr døgn. Orkdal 2040, og dermed framtida til Orkanger, kommer til å bli det viktigste temaet på denne hjemmesida i lang tid framover.
 
Alle partier er velkommen til å bruke hjemmesida til innspill - eller til å forklare egne standpunkter. Det er enkelt, og det er flere måter å gjøre det på:
 
- Send vedtak eller ferdige innlegg på mail til meg eller til styret@orkangervel.no.
 
- Skriv i gjesteboka eller bruk kommentarfunksjonen til de enkelte artiklene.
 
Arbeiderpartiet sendte i dag en oversikt over de forslagene de fremmet i formannskap/kommunestyre, og hvordan det gikk med dem. Dermed kan folk flest få kunnskap om dette via Vel-sida. Sånn bør demokratiet fungere.
 
Orkangervel.no har hatt mye fokus på Aps forslag i det siste. Det skyldes ikke at forslagene kommer fra et bestemt parti, men at de går rett i kjernen på diskusjonen om utvikling av en bykjerne - og at vi har fått informasjon om forslagene. For undertegnede og resten av Orkanger Vels styre er det likegyldig hvilket parti utspillene kommer fra. For oss er det innholdet og resultatene som teller.
 
Samtidig er sida et dugnadsprosjekt. Jeg har ikke tid til å ringe rundt og lete etter nyheter og kommentarer. Dere må selv være aktive.
 
Nettet er i ferd med å bli det viktigste bindeleddet mellom politikerne og folket. Orkdal kommune har som overordnet mål å vitalisere demokratiet. Dessverre kan det virke som om de folkevalgte, som er en liten minoritet, fortsatt "eier" politikken. Det prøver orkangervel.no å forandre på, og dere er velkommen til å bidra.
 

--
mvh
Hans Kringstad
mobil 90548998"

PS: Se i gjesteboka for tilsvar til Lavrans Skuterud.

 


 

 

Publisert 18.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Svend Åge Sæther 21.03.2010 09:29
Alle politikere bør selvfølgelig svare sakelig på det Hans Kringstad og Orkanger Vel spør om. Har man tatt en beslutning og stemt vet man vel hvorfor man stemte som man gjorde og da kan man lettfattelig redegjør for det i avisa og på Orkanger Vel sin hjemmeside. Argumentene fra Hans Kringstad og Orkanger Vel bør også sendes til avisa slik at de som ikke er på nett kan lese om det.

Marit Mjøen 19.03.2010 20:07
Jeg blir litt trist når jeg leser innlegget ditt, Lavrans! Ja, faktisk litt skremt også. I et langt liv har jeg vært journalist og har ikke engasjert meg i lokalpolitikken annet enn å følge med, skrive intervjuer og artikler, og bidratt til å løfte saker fram for offentligheten i avisspaltene. Nå jobber jeg ikke som journalist lenger, men jeg tenker sikkert som en. For jeg er opptatt av åpenhet i samfunnet, og spesielt er det viktig med åpenhet i den offentlige forvaltningen. Her hører politikken inn. For som også du vet, er det politikerne som legger rammene for hvordan landet vårt skal styres. Kommunepolitikerne er en del av dette og sørger etter beste evne for å forvalte fellesskapets verdier til beste for innbyggerne. Politikerne overlater til administrasjonen og byråkratene å utføre de kommunale tjenestene slik demokratisk fattede politiske vedtak bestemmer. Jeg har med åpent sinn og godt humør gått inn i lokalpolitikken – helt frivillig. Og det er ikke tilfeldig at jeg har havnet i Orkdal Arbeiderparti. Min sosial-demokratiske holdning er den viktigste årsaken. Dessuten har lokalpartiet en vilje til åpenhet som jeg liker. Åpenheten har sammenheng med at vi ønsker at alle skal få vite hva vi mener i politiske saker. Dermed er det mulig å være enig eller uenig med oss. Og det er mulig å kommentere og påvirke før vedtak fattes. Dette skjerper også vår egen politikk, for vi må argumentere for våre standpunkt. Vi kan ikke mene noe bare ved å komme med innspill som en unge i trassalderen – ”Dæffår”. Eller argumentere på den mest arrogante måten – med taushet fordi vi ikke vil ta oss tid til å forklare våre standpunkt. Vi har nemlig et ansvar for å formidle våre standpunkt til flere enn dem som kommer på partimøtene. I dag kan det være en utfordring å være flink nok til å gjøre seg synlig, ettersom internett har sørget for at åpenheten har så mange flere muligheter enn tidligere. Jeg velger å se den nye teknologien som en mulighet til å øke det politiske engasjementet. Og jeg er overbevist om at den økte åpenheten vil bidra til å øke valgoppslutninga i 2011! Jeg takker Orkanger Vel for å ha ei kjempebra hjemmeside, www.orkangervel.no. Foreninga tar i bruk den demokratiske retten til innsyn og hjelper dermed Orkdal kommune å formidle politiske vedtak som kommunen selv sørger for å gjøre tilgjengelig via sine nettsider – www.orkdal.kommune.no. Orkdal Arbeiderparti bidrar til økt åpenhet om vår virksomhet gjennom www.orkdal-arbeiderparti.no Selvsagt tar det tid å være med i lokalpolitkken, men det er frivillig. Og gjør du deg valgbar ved å la navnet ditt stå på ei liste ved kommunevalg, har du ikke bare sagt ja til et frivillig verv. Da har du sagt ja til en mulig ombudsrolle og er potensiell for en viktig posisjon i lokalsamfunnet. Valget avgjør om folk har tiltro til deg og det partiet/lista du representerer. Og er du så heldig at nettopp du får en plass i kommunestyret, ja, da har du ei hand på rattet og har mulighet til å styre kommunen i den retningen du ønsker. Dette er et privilegium, det, Lavrans, og kanskje skal politikerne gripe muligheten til åpenhet som tilbys. Det er viktig å formidle at en mener noe også i andre perioder enn den høsten det er valgkamp …

Svend Åge Sæther 21.03.2010 09:24
Godt skrevet og sant :-)

politiker 18.03.2010 19:57
Orkanger Vel står for åpenhet og demokratiske verdier på godt og vondt. Det trenger vi alle sammen,folket og ikke minst vi folkevalgte. Skuteruds opptreden er ikke representativ for politikerne i Orkdal.

Erik Prestmo 18.03.2010 23:06
Dersom du er politiker, er det et absolutt krav at du skriver under fullt navn! Vi må bruke blanke våpen her, allmuen kan tillate seg "nick" ikke du, ikke Hans og ikke jeg..... Erik Prestmo

Gerd Nordli 18.03.2010 17:15
Etter å ha lest kritikken fra Venstre-politiker Skuterud,er det viktigere enn noen gang at Orkanger Vel finnes. Maken til arrogante uttalelser skal man lete lenge etter,selv av en politiker fra vinglepartiet Venstre.

berit gjølmesli 18.03.2010 21:21
Jepp Gerd, Venstre står med en fot her og en fot der, det blir det ikke et kompakt sentrum av, jfr. Orkdal 2040.

Berit Solem 18.03.2010 12:37
Arbeiderpartiet føler seg verken misforstått eller feiltolket på Orkanger Vel sine nyhetssider. Vil derfor presisere følgende: o St-kvartalet blei foreslått regulert til offentlig formål fordi vi ønsker at Kulturhuset skal ligge der. Arbeiderpartiet mener at et Kulturhus vil bidra til sentrumsutvikling. Det vil bidra til å skape liv i sentrum og gjøre det attraktivt å etablere seg i Orkdalsveien. I arealplan skal fargen vise hovedformålet, det vil være fult mulig å legge inn andre sentrumsfunksjoner. Forslaget stenger ikke for samspill med næringslivet. o Om man vil ha foretninger øst for torget, må det selvsagt følges opp i arealplan. Arbeiderpartiet ønsker fortetting og mer dybde i dagens handelsgate. Flertallet sa at man ønsker boligformål på dette arealet. Med vennlig hilsen Berit Solem, gruppeleder for Arbeiderpartit

erikp 18.03.2010 14:53
Da er vel i all hovedsak innvendingene fra Skuterud tilbakevist som det det er : unnaluring og den gamle øvelsen, har du en dårlig sak, så snakk HØYT om noe annet! Orkangerfolk, og faktisk hele dalens befolkning støtter og vil nyte godt av Arbeiderpartiets iniativ her, det er bare det at et lite flertall blant 35 stykker av de som bor her ikke forstår det, og ikke vil ta til seg lærdom!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse