Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kjøkken kan forsvinne, BMX-bane kan komme

pensjo_2.jpgKjøkkenet  ved Orkanger Pensjonistsenter (bildet) kan forsvinne snart. På den andre siden kan kommunen komme til å lage BMX-bane for triksing med sykkel. Orkdal kan også få en egen ungdomspatrulje.
Det framgår av tre såkalte tekstforslag kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet.

Tekst- og verbalforslagene inngår ikke i selve budsjettet. Kostnader eller innsparinger er foreløpig ikke beregnet. Men forslagene er en mulighet for politikerne til å ta initiativ.

Her er noen av sakene som det nylig ble stemt over:

Effektivisere kjøkkendrift - det vil si nedlegging av kjøkkenet ved OPS:
"I en så kompakt kommune som Orkdal kan det være nok med ett kommunalt kjøkken. I handlingsplan 2010-2013 er det forutsatt at driften ved kjøkkenet på OPS opphører og at middagsproduksjonen opprettholdes innenfor rammen av selvkost. Rådmannen bes utrede løsninger for middagsproduksjonen og iverksette tiltaket med å avvikle kjøkkenet ved OPS."
Fremmet av flertallsgruppen. Vedtatt.

Orkdalsveien – fortetning/arealutnyttelse
"
Som et ledd i Orkdal 2040 er det viktig å få kartlagt mulighetene som finnes for bedre arealutnyttelse i handelsgata.
Rådmannen bes kartlegge mulighetene for fortetning og arealøkning i dybden innenfor strekningen krysset Orkdalsveien/Trondheimsveien til krysset Orkdalsveien/Graastens gate.
Arbeidet må skje i samarbeid med sentrumsforeninga, huseiere og dagens drivere.
Frist: 1.juni 2010."
Fremmet av Ap/SV. Vedtatt.

Svømmetilbud, utvidelse av åpningsperioden
"Rådmannen bes utrede praktiske muligheter for at kommunen kan gi et svømmetilbud med lengre åpningsperiode ved minimum ett av bassengene.
Frist: 1.mars 2010."
Fremmet av Ap/SV. Vedtatt.

Ungdomspatrulje
"Orkdal kommune vedtok i forbindelse med behandling av ruspolitisk handlingsplan å vurdere opprettelse av ungdomspatrulje i Orkdal i en prøveperiode på 2 år.
Rådmannen bes vurdere kostnader og mulig finansiering av dette tiltaket og fremme en sak for kommunestyret.
Frist: 1.mars 2010."
Fremmet av Ap/SV. Vedtatt.

BMX-bane
"
Kommunestyret ber rådmannen utrede og kostnadsberegne bane for BMX-sykling. Frist 15. juni."
Fremmet av FrP. Vedtatt.

Turistinformasjon
"Kommunestyret ber rådmannen fremme sak angående flytting og deling av kommunens
turistinformasjon. Alternative plasseringer kan være Bårdshaug stasjon og Svorkmo. Berøringsskjermer med god informasjon må vurderes benyttet. Frist april 2010."
Fremmet av FrP. Vedtatt.
(Turistinformasjonen ligger i dag ved Bårdshaug Herregård)

Forurensing i Orkla
"Mogleg forureining frå gruvene på Løkken er årsak til ein del uro rundt situasjonen for laks og anna liv i Orkla og
Orkdalsfjorden. Resultata frå mange år med overvaking av metallforureining i Orkla og forureining i Orkdalsfjorden burde til saman gi eit godt grunnlag for å vurdere kor stor trussel frå utsleppa dei siste åra har vore. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ overfor sentrale myndigheter for ei samla konsekvensvurdering."
Fremmet av Lavrans Skuterud/flertallsgruppen. Vedtatt.

 Utvidelse p-plass Lomtjønna
"
Rådmannen bes følge opp henvendelsen fra OIL og OIF om behovet for utvidelse av parkeringsplass ved Lomtjønna. Rådmannen bes samarbeide med de to lagene for å få til en best mulig løsning. Frist for å fremme sak 1.mars 2010."
Fremmet av Arne Grønset (V). Vedtatt.

En del forslag ble nedstemt, som for eksempel:

* Utrede prøveprosjekt med skolefrokost. (Ap/SV).
* Utrede høyere sosialhjelpssatser for ungdom og korttidsbrukere. (Ap/SV).
* Forberede innføring av fritt skolevalg i Orkdal (FrP).
* Legge fram prinsippsak for økt bruk av folkeavstemninger i kommunen. (FrP).

 

Publisert 27.12.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse