Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: Kultur, skole og idrett i sentrum

26042009307_1.jpgOrkanger Vel mener den nye kommuneplanen må bli mer konkret enn det kommunen foreslår. I en høringsuttalelse etterlyser velforeninga en målrettet strategi for å skape et sentrum der handel, service, undervisning og kultur utfyller og gjensidig styrker hverandre. Orkanger Vel foreslår å etablere kulturhus og skolesenter i en bykjerne.

Høringsfristen gikk ut mandag. Nå skal politikerne avgjøre om synspunktene til velforeninga og andre tas inn i planen.

Den nye samfunnsdelen til kommuneplanen  blir et viktig element i Orkdal 2040. Den beskriver mål og midler for å meisle ut det framtidige Orkanger.

Her er de viktigste momentene i Orkanger Vels høringsuttalelse.

Om sentrumsdannelse foreslår vi blant annet følgende mål:

Utvikle en kompakt sentrumskjerne med detaljhandel, kulturtilbud, overnatting og offentlig tjenesteyting mellom de eksisterende kjøpesentrene på Orkanger. Arbeidet tar utgangspunkt i Visjonsutvalgets visjon/framtidsbilde for Idrettsparken/Gammelosen/Orklahallen/Nedre Rømme.

Velforeninga mener behovet for en moderne og mangfoldig sentrumskjerne må markeres i kommuneplanen:

05042009250_1.jpgOrkanger skal befeste sin rolle som et sterkt regionalt handelssenter. Gjennom prosjektet Orkdal 2040 skal kommunen lede arbeidet med stedsutvikling i samhandling med næringslivet. Målet er en sentrumsutvikling der handel, service, undervisning og kultur utfyller og gjensidig styrker hverandre.

Orkdal kommune skal arbeide aktivt for å stimulere samspillet mellom næringsliv, undervisning, kultur og idrett. Det er ønskelig både å skape klynger av private og offentlige tilbud, og å etablere direkte samlokalisering i flerbrukshus. Målet er å knytte aktiviteter i privat, offentlig og frivillig sektor sammen.

Orkanger Vel savner et eget punkt om videregående og høyere utdanning. Vi foreslår derfor følgende under avsnittet om næringsliv:

Orkdal kommune skal arbeide for etablering av et skolesenter på Orkanger med fagskole og høyere utdanning knyttet til den videregående skolen. Særlig viktig er det å utvikle et fleksibelt fagskoletilbud i nært samarbeid med lokalt næringsliv. Et fagskoletilbud for hele fylket kan lokaliseres til dette skolesenteret.
Utdanningsmiljøer skaper ringvirkninger for næringsliv og kulturliv. De bidrar til et dynamisk og levende sentrum, noe som er en forutsetning for et moderne regionsenter.

Planen skal gjelde i 12 år framover. I Orkdal kommunes høringsutkast heter det om kulturhus bare at kommunen skal "Utrede videreutvikling av dagens Orkdal kulturhus eller bygging av et nytt kulturhus/kultursenter på annen lokalitet i Orkdal."

Orkanger vel foreslår å konkretisere:

Utrede bygging av nytt kulturhus i sentrum, samlokalisert med blant annet handel, service, bibliotek og utdanning. Aktuelle alternativer kan være ST-kvartalet, Grytting-eiendommen, Sæther/Rømme eller Orklahallen.

Idrettsparken_008_2.jpgVi mener det er avgjørende å utnytte de kvalitetene som allerede finnes i sentrumsområdet. Idrettsparken har stort potensial, og er et av våre viktigste fellesgoder:

Orkdal kommune ønsker å utvikle Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen til et unikt sentrumsområde der idrett, kultur og næring smelter sammen. Idretts- og friluftsanlegget skal gi et så bredt og godt tilbud at det tiltrekker seg brukere fra hele regionen, og følgelig virker stimulerende både på idrettsliv og næringsliv.

Orkanger Vel har også avgitt en høringsuttalelse til klima-og energiplanen. Den finner du i sin helhet her.

Hele uttalelsen til kommuneplanens samfunnsdel ligger her.

 

Publisert 15.09.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse