Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 31. august 2022

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Anita Holten, Hege Berg. 
Forfall: Jan Aage Mortensen, Thor I. Halvorsen.

1. Referat fra forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 18. mai godkjent.

2. Økonomisk status
Arve Holmeng orienterte.
Portal betalt, ca 50 000 kr.
Mva-støtte kommer i desember, ca 2 300 kr.

3. Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel
Utkast gjennomgått og godkjent. 
Vedtak: Leder sender til Orkland kommune.

4. Oppsummering av familiedag 26. juni
Et vellykket arrangement.
Priser må justeres opp neste år, kun hele beløp (ikke 5-kroner).
Noe veksel fordi enkelte fortsatt betaler kontant.
Oppstart minst en time før åpning.
Vurdere flere aktiviteter enn padling, ansiktsmaling og natursti. Kjøpe inn leker, evt. sekkeløp. 

5. Sesongen i Gammelosen som gikk i vasken
Hans Kringstad orienterte om kommunens arbeid med å stoppe utslipp av kloakk og analyse av sedimentprøver i Hermetikken.
Gjennom sommeren er det observert store flak med et tilsynelatende fettholdig, grønngult skum. Det er ikke pollen, som antydet fra kommunen i sommer. Dette vil også hindre bruk av Gammelosen som badeplass. 
Vedtak: Vi sender en henvendelse til Orkland kommune om synlig forurensing med bilder tatt medio august.

6. Tursti Nerviksbakkan-Joplassen
Ny leder i Joplassen Vel har tatt kontakt for samarbeid og spleiselag om sikring av partiet ved fossen.
Vedtak: Orkanger Vel ønsker et samarbeid med Joplassen Vel for å sikre partiet langs fossen og gruse opp øvre del av turstien i ca 1 meters bredde, i utgangspunktet med en kostnadsfordeling 50/50. Olav Rostad tar kontakt med leder i Joplassen Vel for å spesifisere arbeid og innhente pris.

7. Sammenkomst styret/Brødrene Gammelosen
Vedtak: Fredag 28. oktober kl. 19. Geir Knutzen bestiller bord og orienterer brødrene.

8. Eventuelt
Thamshavnbanen friområde: Aktuelle aktiviteter hvis området ikke blir regulert til bolig?
Nerviksfjæra: Hva kan Orkanger Vel bidra med – tursti langs stranda?
Befaring skatepark: Hans prøver Dario Leko igjen.
Sandvolleyballbane Rømmetunet, henvendelse fra Rong Mo: Ikke velforeningas ansvar.
Info på tavler Gammelosen: Hans kontakter Alldesign om teknisk løsning/pris.
Arbeidsliste Gammelosen, behov for utbedring: Olav lager oversikt for senere dugnad.

Neste møte: Tirsdag 27. september kl. 19.15.

 

Publisert 01.09.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse