Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 26. januar 2022

Styremøte i Orkanger Vel 26.01.2022 kl 19.15 hos Møbelringen.

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel. 
Forfall: Hege Berg og Thor I. Halvorsen.

1. Referat forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 3. november 2021 godkjent.

2. Status kalendersalg/økonomisk status
Arve Holmeng orienterte.
Kalendersalg: 533 av 600 registrert betalt. Utsolgt uten at alle roder er tatt i sin helhet. Mulig å selge 700.
Status for øvrig:
554 000 på konto.
287 betalende medlemmer, litt høyere enn 2020.

3. Kjøp av skjellsand 
Olav Rostad sender fornyet søknad til Orkland kommune om 150 000 kr i støtte. Politisk ledelse ønsker separat søknad i stedet for å behandle den i forbindelse med budsjettet.
Olav kontakter Mardahl for mellomlagring av sand på Grønøra.
Jan Aage bestiller sand fra Roslagen AS når det foreligger svar fra kommunen.

4. Joplassen Vel, tursti Nerviksbakkan-        Joplassen/Lysthusflata
Olav Rostad og Hans Kringstad orienterte om uenighet med Joplassen Vel omkring trasevalg, økonomisk tilskudd og rekkefølgekrav om lys ved utbygging på Lysthusflata.
Salvesen & Thams har svart skriftlig at de vil følge intensjonene i rekkefølgekravet, dvs sette opp lys på det eksisterende turdraget.
Olav Rostad har hatt dialog med leder i Joplassen Vel. 
Konklusjon: Orkanger Vel prioriterer videre arbeid med det eksisterende turdraget. OIF er villig til å foreta enkel utbedring med duk/grus av midtpartiet til våren mot et økonomisk oppgjør. Orkanger Vel setter opp rekkverk i den bratteste kneika på dugnad.

5. Kommunens nye arealplan – møte 19. januar
Olav Rostad orienterte. Viktig plan for Orkanger sentrum.

6. Budsjett 2022
Arve Holmeng lager forslag til neste styremøte.

7. Årsmøte 2022
Status styre, på valg: Geir Knutzen, Arve Holmeng, Anita Holten, Sissel Moldjord, Hege Berg. Olav kontakter disse for å høre om gjenvalg. Styret er valgkomite.
Årsmøte: 29. mars kl. 19.00 i Klubbhuset, Geir bestiller lokale.
Styremøte i forkant.


8. Eventuelt
- Skiltportal til Trehusbyen Nerøra: Hans sjekker med Orkland kommune og S & T om portal i krysset Thamshavnveien/Bekkfaret som alternativ til Coop Extra, som kommunen er imot.
- Thamshavnbanen friområde: Grunneier vil omregulere til boligformål siden parken har ligget brakk i flere år. Vi har ingen konkrete planer som gir grunnlag for å protestere.
- Gave ved Konrad Sæthres bortgang: Hans skriver innlegg med takk på nettside/FB.

Neste styremøte: Onsdag 23. februar kl. 19.15. 
Målet er å ha regnskap, budsjett, forslag til årsmelding og valg avklart til dette møtet.

 

Publisert 27.01.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse