Besøkstall

41 302 denne måneden

32 817 967 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 25. august 2021

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel, Thor I. Halvorsen, Hege Berg.
Forfall: Anita  Holten.

Sakliste

1.Referat forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 22. juni 2021 godkjent.

2. Økonomisk status
Olav Rostad og Arve Holmeng orienterte: 
God økonomi. Fortsatt noe innbetaling av kontingent. Faktura på 28 000 mottatt fra Nyhus Maskin, hvorav ca 25 000 for turstien i Nerviksbakkan. 
Vedtak: Olav tar kontakt med leder i Joplassen Vel for tilbakeføring av restbeløp ca 60 000 bevilget til turstien i Nerviksbakkan. Joplassen Vel kan evt søke om støtte fra Orkanger Vel til andre tiltak i området.

3. Sommeren i Gammelosen – erfaringer
Oppsummert: Området har vært mye brukt. Problemer med renovasjon i sørenden tidlig i sesongen. Folkehelsesentret må varsles om dette allerede i mai neste år. Bra rutiner i Hermetikken og bra rydding på strendene.

4. Søknad om støtte til oppstart av bedrift 
Søknad om 30 000 i støtte til kulturhuset Børsen i Orkanger sentrum.
Vedtak: Formålet er prisverdig og i tråd med Orkanger Vels arbeid for å gjøre sentrum mer attraktivt. Velforeninga ønsker ikke å gå inn med generell driftsstøtte, men er åpen for å gi et tilskudd til konkrete investeringer på inntil 15 000 kr mot framlagt faktura. Vi ønsker også oversikt over driftskostnader. Olav orienterer søker om vedtaket.

5. Sammenkomst for styret og Brødrene Gammelosen
Vedtak: Geir finner dato i løpet av oktober og bestiller bord på O75.

6. Eventuelt
Skateparken
Parken har vært demontert i fire år. Forsinkelsene skyldes at kommunen har flyttet mikrosilica fra tomta til Folkehelsentret og deponert ustabile masser der skateparken skal reetableres. Manglende framdrift er tatt opp gjentatte ganger siden 2019 både av velforeninga og i politiske organer i kommunen uten noen avklaring. 
Vedtak: Orkanger Vel sender brev til ledelsen i Orkland kommune med krav om utbedring av mangler og garanti for ferdigstilling innen våren 2022.

Skiltportal
Administrasjonen har avslått å godkjenne en skiltportal ved Coop Extra med offisielle symboler for trafikkskilt med henvisning til Statens vegvesen sin skiltnormal. Saken er tatt opp politisk i hovedutvalg teknikk. Tilbakemelding om at vi kan foreslå en portal med annet innhold enn skiltsymboler. 
Vedtak: Vi drøfter innhold og plassering med sikte på å sette opp informasjonsportal innen våren 2022.

Nerviksfjæra
Salvesen & Thams inviterte Orkanger Vel og andre frivillige til idedugnad og samarbeid for å utvikle området mot sjøen. Et veldig godt prosjekt, men foreløpig ingen ny tilbakemelding til oss. S & T har i ettertid gjort en del arbeid selv ved fjæra og i Damphuset. Vi avventer innkalling.

Neste styremøte: 28/9


 

Publisert 31.08.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse