Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmøteprotokoll Orkanger Vel 2020

Årsmøte i Orkanger Vel tirsdag 26.05.2020 kl. 19.15
Sted: OIFs klubbhus

1. Valg av møteleder og sekretær

Forslag: Møteleder Olav Rostad, sekretær Hans Kringstad.

Valgt som foreslått.


2.  Godkjenning av innkalling

Innkalling annonsert i avisa ST tirsdag 5.mai samt på egen nettside og Facebook.

Innkalling godkjent.


3. Valg av to personer til å skrive under protokollen
Valgt: Marit Mjøen og Arve Holmeng.


4.  Årsmelding
Årsmelding gjennomgått på styremøte 3. mars.
Vedtak: Godkjent.


5. Regnskap
Regnskap gjennomgått på styremøte 3. mars. Regnskapet er godkjent av revisor.

Vedtak: Godkjent med den endring at sandvolleyballbane nedskrives til verdi null i balansen. Årsmøtet ber styret lage oversikt over anleggsmidler og verdifastsette disse for justering av balansen for regnskapsåret 2020.6. Disponering av underskudd/overskudd
Vedtak: Underskudd på 53 904,67 dekkes av egenkapitalen.7.  Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter
Vedtak: Kontingent endres ikke.


8.  Innkomne forslag
Styret foreslår fem endringer i § 2 Årsmøte i vedtektene:


Siste kulepunkt forenkles og endres til:
«Valg av styre og revisorer»

A.  Ny setning etter siste kulepunkt:
«Styret fungerer som valgkomite»

B.   Bestemmelse om hva som velges på partalls- og oddetallsår endres til:
«Det er et mål at kontinuitet sikres slik:
Leder, sekretær, to medlemmer og ett varamedlem velges ett år.
Nestleder, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer velges neste år.
»

C.  Bestemmelsen «valgkomite og revisorer velges for to år» endres til:
«Revisorer velges for to år »

D.  Innkalling - krav om varsling i lokalavisa fjernes og endres til:
«Innkalling til årsmøte skjer senest tre uker før møtet»

Vedtak: Som styrets forslag med ett tillegg. Ny § 2 kalt Styret med teksten ”Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer.”
Videre bestemmelser får nytt nummer slik at tidligere § 2 blir § 3 osv.

9. Budsjett
Styret gikk gjennom forslag til budsjett 3.mars.
Vedtak: Godkjent med mindre justeringer.

10. Valg
Disse er på valg:
Geir Knutzen, nestleder
Solveig Kjønli, kasserer
Harald Aspen, styremedlem
Jan Aage Mortensen, styremedlem
Sissel Moldjord, styremedlem
Bjørn Haugen, varamedlem

Forslag:
Geir Knutzen, gjenvalg som nestleder
Arve Holmeng, NY kasserer
Anita Holten, NY styremedlem
Jan Aage Mortensen, gjenvalg styremedlem
Sissel Moldjord, gjenvalg styremedlem
Bjørn Haugen, gjenvalg varamedlem

Vedtak: Som forslaget.

 

Publisert 09.02.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse