Besøkstall

120 701 denne måneden

18 578 274 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 2. september 2020

Styremøte hos Møbelringen kl. 19.15
Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen, Vidar Liøkel, Grethe Gravrok Sand, Bjørn Haugen.
Forfall: Anita Holten.

1. Referat styremøte 23. juni 2020
Vedtak: Referat godkjent.

2. Økonomisk status
Kasserer orienterte: God økonomi, ca 250 betalende medlemmer hittil. Det er flere enn i 2018. Vipps fungerer godt.

3. Sommeren i Gammelosen, oppsummering
Flere i styret orienterte:
- Ny badeflåte fungerte godt etter uhell ved hard bruk i starten.
- Landgangen til den store badeflåta er ødelagt. Stemning for å kjøpe stige i stedet for landgang til neste sesong.
- Båt med motor og henger kjøpt for 15 000. Jan Aage Mortensen bruker den til å taue inn to gamle badeflåter som ligger på øya i løpet at oktober. De skal kasseres.
- Rydding av strender og langs strandlinja godt gjennomført på dugnad.
- Brødrene Gammelosen har stelt eksemplarisk langs turstien som før.
- Det ble dessverre ikke kjørt på sand på den vesle stranda i nordvest. Det vil bli tatt sand fra sørenden foran neste sesong.

4. Krisepakke 2 for frivilligheten, søknadsfrist 15/9
Vedtak: Ikke relevant for Orkanger Vel.


5. Status anlegg foran Gammel-hallen
Skatepark og BMX-bane bygges opp igjen i løpet av høsten etter to år, ifølge Orkland kommune.  Dette er anlegg Orkanger Vel etablerte.
Vedtak: Hvis skateparken mot formodning ikke blir reetablert til våren 2021 vil Orkanger Vel be om at rampene settes opp midlertidig annet sted. Mulig plassering er den asfalterte flata for skøytebane på Rømmetunet,


6. Gangvei langs jernbanetrase
Hans Kringstad orienterte:
 Orkla Industrimuseum er positiv til at det legges duk og grus mellom skinnene langs hele strekningen Bårdshaug stasjon-Orkanger stasjon. Siden banen er fredet må det innhentes godkjenning fra antikvariske myndigheter. Lys kan henges i stolper, det er OK med luftspenn. Småbylista har også drøftet saken og innhenter kostnadsoverslag for oppgrusing og lys.
Vedtak: Orkanger Vel tar initiativ for å gjennomføre dette prosjektet. Når kostnadsoverslag foreligger søker vi om tillatelse og kartlegger muligheten for finansiering, bla om prosjektet kan få spillemidler til nærmiljøanlegg.

7. Sammenkomst for styret og Brødrene Gammelosen
Vedtak: Den årlige sammenkomsten blir på O75 fredag 23. oktober kl. 19.00.


8. Eventuelt
Tursti Nerviksbakkan-Joplassen-Lysthusflata
Vedtak: Orkanger Vel tar initiativ for å fullføre prosjektet ved å utbedre også den øvre delen av turstien, men med enklere tiltak og den nederste delen som har fått nytt dekke i stor bredde. Dette kan i stor grad utføres på dugnad. Vi avventer mer informasjon fra Joplassen Vel om evt ubrukte midler fra tilskuddet på 100 000 kr, og hvilke konkrete planer Joplassen Vel ønsker har i området.

Fliskutter
Er foreløpig ikke innkjøpt, men Jan Aage Mortensen skaffer kutter før rydding starter i Hovslund i høst.

Neste møte: Onsdag 14. oktober kl. 19.15 hos Møbelringen.

 

Publisert 06.09.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse