Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 3. mars 2020

Styremøte 3. mars 2020 hos Møbelringen kl.19.15

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, H ans Kringstad, Harald Aspen, Jan Aage Mortensen, Bjørn Hauge og Vidar Liøkel. Sissel Moldjord deltok på siste del av møtet.

Sakliste
1. Godkjenning av referat 28.januar 2020
Vedtak: Godkjent.

2. Status økonomi
Kasserer orienterte: God økonomi, 521 000 kr på konto.

3. Vedtektsendring
Vedtak: Styret foreslår overfor årsmøtet å endre vedtektenes § 2 slik;
Siste kulepunkt endres til:
«Valg av styre og revisorer»

Ny setning:
«Styret fungerer som valgkomite»

Bestemmelse om hva som velges på partalls- og oddetallsår endres til:
«Det er et mål at kontinuitet sikres slik:
Leder, sekretær, to medlemmer og ett varamedlem velges ett år.
Nestleder, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer velges neste år.»

Bestemmelsen «valgkomite og revisorer velges for to år» endres til:
«Revisorer velges for to år »

Innkalling - krav om varsling i lokalavisa fjernes og endres til:
«Innkalling til årsmøte skjer senest tre uker før møtet»

Da blir §2 i vedtektene som under.

§ 2 Årsmøte
Årsmøte avholdes innen 31. mars.
• Åpning
• Valg av møteleder
• Møtesekretær
• To representanter for underskrift av protokoll
• Årsberetning
• Regnskap
• Disponering av overskudd/dekning av underskudd
• Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter
• Budsjett
• Innkomne forslag
• Valg av styre og revisorer
                              
Styret og varamedlemmene velges for to år.

Styret fungerer som valgkomite.

Det er et mål at kontinuitet sikres slik:
Leder, sekretær, to medlemmer og ett varamedlem velges ett år.
Nestleder, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer velges neste år.

Revisorer velges for to år.

Innkalling til årsmøte skjer senest tre uker før møtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før møtet.

Bare saker som er oppført på dagsorden kan behandles på møtet.


4. Status styre/valg
Olav Rostad orienterte om forslag til valg:
Arve Holmeng, kasserer.
Anita Holten, styremedlem.
De erstatter Solveig Kjønli og Harald Aspen.
For øvrig gjenvalg.

5. Annen forberedelse til årsmøtet

Budsjett: Kasserer har levert forslag.
Regnskap: Optimal har levert regnskap, som er sendt revisorer.
Årsmelding: Sekretær har levert forslag.
Vedtak: Styret anbefaler framlagte budsjett, regnskap og årsmelding for årsmøtet.

Olav Rostad oppdaterer utstyr- og materialliste fra 2018.

6. Eventuelt

Thamshavnbanen: Ok for grunneier Salvesen & Thams at vi etablerer tilbud på området.
- minimum 600 000 kr for skatepark, inntil 50 % nærmiljømidler
- diskusjon om minigolf som tilbud
- Hans Kringstad spør OIF-leder om forslag
- styret tar opp spørsmålet om framtidig bruk senere, mulig samarbeid med OIF og Nerøra Vel.

Gammelosen: Nordre del av jordvollen er fjernet i strid med beskjed fra Orkland energi.
- Olav Rostad undersøker planer om reetablering og beplantning.

Skatepark og BMX-bane: Er ikke reetablert av kommunen i 2019 slik varslet tidligere. Viktig tilbud har manglet i to år pga utbygging ved Folkehelsesentret.
- Olav Rostad purrer på Orkland kommune og ber om dato for reetablering.

Vårdugnad i Gammelosen: Lørdag 25. april kl. 10.00.

Neste styremøte: 24. mars kl. 18.00 hos Møbelringen, i forkant av årsmøte.

 

Publisert 04.03.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse