Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Norsk Kylling: Hva skal skje med Orklaparken?

DSC_0005.JPG

Her får Norsk Kylling bygge:
* 25 meter høye fabrikkbygninger
* 17 meter fra turstien i Orklaparken
Orkdal kommune ønsker ikke jordvoll som skjerming slik som i Gammelosen. Dagens vegetasjon (bildet) er nok, ifølge rådmannens forslag.

I Gammelosen fungerer en 3,5 meter jordvoll bra som skjerming mot industrien.

Fabrikkvegg eller jordvoll
I Orklaparken ved Furumoen blir påvirkningen fra industrien voldsom sammenlignet med hva tilfellet er ved Gammelosen.

Inntil 25 meter høye bygg tilsvarer 9 meter mer enn de høyeste blokkene i sentrum (fem etasjer). Fabrikken kommer tett på friluftsområdet. Anlegget får også mye tungtrafikk.

Likevel fraråder rådmannen annen skjerming enn eksisterende vegetasjon.
Argumenter:
* Å fjerne disse trærne for å anlegge en jordvoll vil være negativt for naturmangfold.
* Usikkert om en voll vil være bra for friluftsopplevelsen. Den vil virke som en kunstig vegg.

Alternativet er en fabrikkvegg.

DSC_0002.JPG

Det du ser til høyre for turstien er såkalt "eksisterende vegetasjon" som skjerming mot gigantiske bygg 17 meter fra stien.

Hva slags dyreliv går tapt?
Det er ikke konkretisert hva slags naturmangfold som eventuelt går tapt permanent ved å hogge ei smal rekke med hovedsakelig gråor og bjørk for å la slike trær vokse seg til i en voll.

Som et apropos innebærer planen at den eneste gjenværende brakkvannskjela (Kroksjøen Furumokjela) i Trøndelag skal bygges ned. Dette er en utrydningstruet naturtype. Kkartlegging avdekket ikke noe rikt artsmangfold.

Mister 2 dekar av 130
En jordvoll med samme høyde som i Gammelosen vil kreve at Norsk Kylling avstår ca 2 av 130 dekar industriareal. Den vil også påføre Norsk Kylling litt merarbeid.

Selskapet har forpliktet seg til å flytte matjorda (anslått kostnad 50 mill. kr.). Reitangruppen vil  heller det enn å bygge på konfliktfritt areal i Malvik. Utbygger skal heve hele arealet slik at det får høyde omtrent som turstien. Totalinvestering for ny fabrikk: 1000-2000 mill. kr.

Orklaparken som industripark
En jordvoll vil skjerme mot en del støy og visuell forurensing. Det rådmannen omtaler som"eksisterende vegetasjon" eksisterer ikke i det hele tatt nord i området, der det skal bygges ut først. På mesteparten av strekningen er vegetasjonen en smal rad glissen lauvskog.

Den gir liten skjerming om sommeren og ingen skjerming i vinterhalvåret.  Parken blir en industripark.

Det foreligger ingen visualisering av hva slags effekt forskjellige typer skjerming kan gi.

DSC_0003.JPG

Bak disse trærne kommer fabrikken. Vegetasjonen er viktig for naturmangfoldet, ifølge Orkal kommune, som derfor fraråder en jordvoll som skjerming.

Svært viktig for friluftslivet
Orklaparken - inkludert den aktuelle strekningen - har status som et svært viktig friluftsområde i Orkdal kommunes kartlegging av slike arealer. Det er nå anlagt en rasteplass med god standard ved Furumokjela for at folk skal kunne oppholde seg her.

Rådmannen skriver imidlertid at denne delen av Orklaparken allerede er er "influert av industri" og ikke kan sammenlignes med naturområder.

"Ikke opphold her"
I Multiconsults beskrivelse av Norsk Kylling-planen heter det at det ikke er lagt til rette for opphold, og at folk ikke gjør annet enn å gå eller løpe forbi.

Strekningen langs fabrikkanlegget er nesten 600 meter lang. Hvis det ikke er planlagt opphold, vil området bare kunne brukes av folk i god form.

DSC_0008.JPG

Ikke opphold? Fra denne benken kan folk se rett inn på inntil 25 meter høye bygninger i 2020.  Trærne på bildet er foreslått som skjerming i tillegg til at det skal plantes inntil fabrikkveggen.

Hastebehandling - igjen
Nok en gang velger ledelsen i Orkdal kommune å gi en viktig og komplisert sak hastebehandling. Formannskapet har sagt at Norsk Kylling må få slippe å bruke mer enn 5 millioner kroner på trafikksikring. Det skjedde over bordet i en ekstraordinær drøftingssak - uten formelt vedtak og uten saksframlegg eller annen forberedelse.

Onsdag skal kommunestyret banke gjennom planen i all hast på et ekstraordinært møte rett etter et vedtak i hovedutvalg forvaltning. Dermed forsvinner også den normale muligheten til å gjøre justeringer i tida mellom behandling i underutvalg og kommunestyre.

DSC_0010.JPG

Rasteplass rett ved Norsk Kylling/Furumoen med utsikt mot elva og badende ender.

Befaring etter påtrykk
I siste liten får hovedutvalget dra på befaring ved Furumoen onsdag morgen.

Det gjør det mulig - i tolvte time - å sikre bedre skjerming mot støy og visuell forurensing enn hva rådmannen foreslår. Derimot er det trolig for seint å gjøre noe med trafikksikkerhetstiltak på skoleveien Råbygda-Orkanger.

Du må lese deg fram til side 170 (!) i saksdokumentene for å se at anslagsvis 360 kjøretøy vil komme til å krysse gang- og sykkelvegen til og fra fabrikken hver dag. I selve saksframlegget heter det bare at trafikkøkningen på Fv 460 (Havneveien) blir beskjeden. (Det blir ca 15 prosent mer tungtransport - egen utregning basert på Norsk Kyllings tall).

Forsinkelser ikke godtatt
Ny gang- og sykkelveg på vestsida av Fv. 460, og evt på vestsida av flishoggeriet, kan ikke vedtas uten ny høring. Det vil forsinke et vedtak. Et forsinket vedtak er framstilt som uhørt i Orkdal kommune.

Kommunen hastebehandler saken onsdag fordi Norsk Kyllng har styremøte torsdag.

Juridisk tvist om Furumokjela
Uavhengig av trafikksikkerhet for skolebarn og skjerming mot Orklaparken: Nedbygging av Furumokjela kan få et juridisk etterspill i EU-systemet fordi planen ser ut til å kunne være lovstridig (brudd på Vannforskriften).

Hans Kringstad

DSC_0004.JPG

Furumokjela er den eneste gjenværende kroksjøen med saltvannspåvirkning i Trøndelag. Naturvernforbundet har varslet at vedtak om nedbygging blir påklaget så langt et er mulig. EU-systemet kan få saken på grunn av angivelig brudd på vannforskriften, men mest trolig starter utbygging uavhengig av klager.

 

Publisert 05.12.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse