Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Norsk Kylling: Kraftige protester mot naturskader

DSC_0003.JPG

Orkdal Kommune vil ha hastebehandling, men det strømmer på med protester mot Norsk Kylling-planene på Furumoen. Påstander:
* Nedbygging av Furumokjela er ulovlig.
* Ett dekar tapt matjord må erstattes med tre dekar ny matjord.
* Skoleveg blir farligere.
* Mesteparten av de 200 arbeidsplassene blir snart  automatisert vekk.

Fylkesmannens miljøavdeling ligger i krangel med Orkdal kommune om avbøtende tiltak for Furumokjela. Kommunen har det travelt, mens fagmyndigheten vil ha grundige avklaringer.

Blant reaksjonene på planforslaget i høringsrunden:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøavdelinga
Krever omfattende og konkret plan for avbøtende tiltak dersom Furumokjela bygges ned. Kroksjøer som Furumokjela er en utryddingstruet naturtype. Risiko for tap av verdifullt naturmangfold.

Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen har tidligere gått sterkt mot nedbygging av matjorda, men Fylkesmannen personlig overprøvde dette med henvisning til en "helhetlig vurdering".

Den formelle høringsuttalelsen fra Fylkesmannen kommer snart, de følgende er innregistrert:

Sør-Trøndelag Bondelag
* Sterkt kritisk til nedbygging av 130 dekar førsteklasses matjord.
* Over 100 000 kilo korn ble høstet på det aktuelle arealet i år.
* Det er umulig å gjenskape denne produksjonen ved å flytte matjorda 1:1.
* Hvert dekar nedbygget matjord må derfor erstattes med minst 3 dekar nytt jordbruksareal - enten ved jordflytting eller nydyrking.
* Bedre å bruke noen av millionene på nydyrking enn flytting av undergrunnsjorda.

Vannområdeutvalget for Orkla (offentlig organ)

* Gjenfylling av Furumokjela er et brudd på Vannforskriften (ulovlig).
* Kroksjøer er en sterkt truet naturtype.
* Tap av brakkvannsarealer er en av de største truslene mot den sårbare sjøørreten. 84 % av deltaet ved Orkla er allerede utbygd.
* Sterkt bekymret for skader på laksefiske som næringsvei ved utbygging nær munningen av Orkla.
* Må ha en faglig plan med kostnadsberegning av tiltak for å bevare de viktigste naturverdiene i Furumokjela.

Orkla Fellesforvaltning (elvefiske)
* Støtter uttalelsen over og minner i tillegg om Orklas status som nasjonalt laksevassdrag
* Mener Furumokjela må ses på som en del av munningsområdet til Orkla.
* Frykter forurensing av elva.

Naturvernforbundet
* Mener i likhet med andre at et inngrep i kroksjøen Furumokjela er i strid med Vannforskriften.
* Ifølge Artsdatabanken er det svært høy risiko for at denne naturtypen er borte fra Norge i løpet av 50 år.
* Viktig yngleplass for insekter, som er vitale for kretsløpet i naturen.
* Restaurering av kjela vil være til hjelp for sjøørreten, som er i en prekær situasjon.
Vil anke en omregulering av Furumokjela så langt det er mulig.
Mener derfor Orkdal kommunens krav om hastebehandling ikke har noe for seg.

DSC_0007.JPG

Furumokjela skal fylles igjen, ifølge forslaget til reguleringsplan, men både Fylkesmannen, Vannområdeutvalget for Orkla og flere interesseorganisasjoner er sterkt kritisk.

Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag
Ber kommunen trekke planforslaget pga skadene det vil påføre en sterkt truet naturtype.

Bjørn Inge Melås, stipendiat inst. for arkitektur og plan, NTNU
Anders Melås, master i statsvitenskap, NTNU
* Stor risiko for at arbeidsplassene blir automatisert vekk. En Oxford-studie mener denne typen jobber er borte innen 2035.
* Miljøødeleggende industri, mye av fôret er soyabasert. Soyaproduksjon raserer regnskog.
* Forkastelig matproduksjon pga dårlig dyrevelferd; den norske arten ROSS 308 er avlet fram for nærmest å spise seg til døde på rekordtid.
* Investorene (Reitan) vil stå igjen som eneste vinnere.

Foreningen Småbyen
* Trafikksikkerhet: Vil ha gang- og sykkelveg (skoleveg) flyttet til vestsida av Fv. 460 fordi det er lagt opp til at massiv trafikk til og fra fabrikkområdet skal krysse gang- og sykkelvegen (minst 360 kryssinger per dag).
* Vil utvide grønnstruktur langs Orklaparken for å gi plass til minst 3,5 meter høy jordvoll som skjerming, slik som i Gammelosen. Fabrikkbygg kan bli inntil 25 meter høye.

Orkanger Vel
Krever også gang- og sykkelveg på vestsida og jordvoll som skjerming mot Orklaparken. Vil ha 40 km/t fartsgrense på Fv. 460.

NK_fra_Gr__n__rbrua.JPG

Skisse av nytt kyllingslakteri sett fra Grønørbrua (Vigorbrua).

Råbygda Arbeiderlag

Også kritisk til kryssing av gang- og sykkelvegen – tre kryssinger er foreslått på en kort strekning.

Høringsfristen gikk ut 17. november. Orkdal kommune har lagt opp til superrask behandling med endelig vedtak i kommunestyret i 20. desmeber av frykt for at Norsk Kylling ellers vil velge Malvik.

Orkdal er et klart førstevalg av økonomiske årsaker, ifølge Norsk Kylling/Reitangruppen.

DSC_0007.JPG

Norsk Kyllings anlegg er planlagt på jordene mellom Orklaparken og Fv. 460.

 

Publisert 21.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse