Besøkstall

95 701 denne måneden

21 315 382 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Norsk Kylling: Farligere skoleveg - dårligere i Orklaparken

DSC_0002.JPG

Forslag til reguleringsplan for Furumoen og Norsk Kylling sier:
* Minst 350 biler skal daglig krysse gang- og sykkelvegen ved Fv 460 på tre steder. Dette er en skoleveg.
* Fabrikkbygninger kan bli inntil 25 meter høye.
* Det blir liten ulempe for friluftsinteressene - fordi folk ikke oppholder seg i Orklaparken.

Alt kornareal innenfor gang- og sykkelvegene på bildet skal bygges ned.

Hastesak igjen
Kommunen behandler planen som hastesak. Høringfsfristen er satt til 17. november. Statens vegvesen har allerede uttalt seg kritisk til at store mengder trafikk til og fra fabrikken skal ha avkjørsel over gang- og sykkelvegen tre steder på en kort strekning.

Trafikksikkerheten blir svekket på skolevegen. Traseen er samtidig forbindelsen for myke trafikanter mellom Råbygda og Idrettsparken, Orklahallen, OTI, Gammelosen, det kommende Folkehelsesentret og Orkanger sentrum.

Selv med tiltak som reduserer risikoen for ulykker kan opplevd utrygghet føre til at barn og ungdom blir kjørt med bil i stedet for å sykle i folkehelsekommunen Orkdal.

DSC_0006.JPG

Her foreslår Norsk Kylling tre avkjørsler på tvers av gang- og sykkelvegen.

Trafikk
Norsk Kylling anslår 60 tunge kjøretøy og 300 personbiler inn/ut av området hver arbeidsdag i snitt. Da er utvidelser og annen etablering på tomta som feks fôrfabrikken Nutrimar ikke regnet med.

Mest trafikk blir det i den tida elever sykler til og fra Orkanger ungdomsskole. 

Statens vegvesen sier nei til den ene av tre foreslåtte avkjørsler og vil flytte de to andre. Vegvesenet krever i tillegg at byggegrensa flyttes mye lenger unna gang- og sykkelvegen enn det Orkdal kommune og Norsk Kylling foreslår.

Pussig nok er vurderingen til Multiconsult/Norsk Kylling at planen ikke er noen ulempe for skoleveg/tilgjengeligheten til skole og andre tilbud mv.

Ordrett sitat:
"Planen vurderes ikke å påvirke tilgjengeligheten til eller kvaliteten på barnehage, skole, aktivitets- og lekearealer eller skoleveier og muligheten for fysisk aktivitet."

Friluftsliv og Orklaparken
Orklaparken er prestisjeprosjektet fra Orkdal 2040 og et symbol på Orkdal kommunes satsing på folkehelse og friluftsliv.

Norsk Kylling skal bygge seg helt inn til turstien på vestsida av Orkla med bygg på opptil 25 meters høyde.

NK_fra_Gr__n__rbrua.JPG

Skisse av fabrikkanlegg på opptil 25 meters høyde sett fra Grønørbrua (Vigorbrua).

Folk bare går eller løper forbi...
Multiconsult/Norsk Kylling mener ulempene for friluftslivet er små, fordi det uansett ikke er tilrettelagt slik at folk oppholder seg i denne delen av Orklaparken.

Det er riktig at Orkdal kommune - av ukjente årsaker - har nedprioritert denne strekningen. Den har ikke lys, og det er bare satt ut en benk. Her er det foreløpig så langt mellom rasteplasser at kun folk i bra form ferdes.

Mangel på oppfølging er nå et argument for at skadevirkningene på friluftslivet i området blir små: Folk jogger bare forbi. Store fabrikkbygg og parkeringsplasser skal erstatte åkerlandskapet uten noen plan om annen skjerming enn naturlig vegetasjon (lauvtrær).

DSC_0011.JPG

Dårlig tilrettelegging fra kommunens side blir brukt som argument for at fabrikken gir små ulemper for friluftsliv i Orklaparken.

Multiconsult/Norsk Kylling ordrett om friluftsliv (utdrag):
"Det er lite friluftslivsutfoldelse i form av opphold i det aktuelle influensområdet og det er lite tilretteleggingstiltak i form av benker, gapahuker mm. "
"Eksisterende vegetasjon langs turvegene på begge sider vil dempe noe av den visuelle virkningen av bygningene og det vurderes til at utbyggingen vil ha lite til middels negativt omfang for friluftslivsopplevelsen i og langs elva."

Konklusjon:
"Ettersom det er lite friluftsliv i form av opphold i eller i umiddelbar nærhet, vurderes omfanget til å bli lite til middels negativt for friluftslivet."

DSC_0007.JPG

Norsk Kylling og Orkdal kommune foreslår et belte med lauvtrær som skjerming til høyre for turstien.

Lukt
Støren har et luktproblem fra Norsk Kylling. I planbeskrivelsen heter det at et nytt fabrikkanlegg dimensjoneres med rensing av lukt og støv slik at man vil overholde grenseverdier som settes i en utslippstillatelse.

Forurensing av Orkla
Vurderes som den største risikoen ved utbygginga, ifølge den såkalte ROS-analysen. Orkla er nasjonal lakseelv og Orkdalsfjorden en nasjonal laksefjord med et særlig beskyttelsesregime fastsatt av Stortinget.

2000 millioner i investering
Norsk Kylling-eierne (Reitan) anslår en investering i nytt anlegg på mellom 1000 og 2000 mill. kr. (2 milliarder). Fabrikken kommer på noe av den beste kornjorda i Norge. Matjorda skal flyttes. Det alene vil grovt anslått koste 50 mill. kr.

Det er ikke beregnet kostnader for trafikksikring av skoleveg eller visuell skjerming/støyskjerming for Orklaparken.

NK_situasjonsplan.JPG

Illustrasjon som viser mulig utnyttelse av tomta.

Plandokumenter:
Finner du på denne linken hos Orkdal kommune.

Eller noen av dem her:
Planbeskrivelse
ROS(risiko)-analyse

 

Publisert 06.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse