Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Leserinnlegg: Når skal vi ta hensyn til bomiljø på Orkanger?

DSC_0018.JPG

Bomiljøet på Orkanger ser på ny ut til å tape mot sterke næringsinteresser. Avbøtende tiltak fordamper. Planen nå er:
1) Døgnåpen Gammelosvei med økende tungtrafikk.
2) Store skip fortøyd med motorene igang utenfor Gammelosen når Havna bygger ut.
Les hva Torill og Øyvind Togstad, naboer til Gammelosveien, mener.

GAMMELOSVEIEN OG BOMILJØ PÅ ORKANGER
"Enkelte politikere
har allerede bestemt seg for å gjenåpne Gammelosveien for massiv tungtransport døgnet rundt før det foreligger et faktagrunnlag slik kommunestyret bestilte i mai 2015. Andre er sikkert i tenkeboksen.

Vi skriver dette innlegget som naboer til Gammelosveien, og som engasjert i frivillig arbeid i dette lokalsamfunnet i mer enn 30 år.

Orkdal kommune har aldri fulgt opp forpliktelsene overfor Nerøra etter at Havneveien (nå Gammelosveien) ble gjort til hovedåre for tungtrafikk. I stedet får bomiljøet stadig større belastninger.

Veisaken startet for snart 20 år siden. Som berørt nabo har vi fulgt prosessen tett. Her er et kort resymé:

2001:
Kommunestyret i Orkdal vedtar reguleringsplan for ny veg Thamshavn-Grønøra med tilliggende areal. Vedtaket krever sikringstiltak for å hindre skader og ulemper for omgivelsene: «Kommunestyret forutsetter at spørsmål om regulering av trafikken på vegen blir vurdert når erfaringene med veien foreligger. Videre forutsettes det at nødvendige grunnundersøkelser og tiltak er utført før anleggstrafikk og permanent bruk av veien blir tillatt. Det samme gjelder nødvendige sikringstiltak for å forhindre skader og ulemper for omgivelsene.»

2003:
Kommunestyret i Orkdal vedtar at kommunen ikke skal stå som byggherre av ny/oppgradert vei: «Orkdal kommune ønsker ikke å ta på seg byggherreansvaret for opprusting av Gammelosveien på parsellen «Bruket» - Nebbmælen. Orkdal kommune fastholder sitt vedtak om at Gammelosveien skal bygges. Statens Vegvesen må selv ta ansvaret for utbyggingen».

Men i brev 6. juli 2003 gir plutselig Orkdal kommune en administrativ tillatelse slik at en privat aktør kan ruste opp veien. En del av den blir betegnet som anleggsvei og en annen del som opprusting av eksisterende vei. Ifølge samme tillatelse overtar Orkdal kommune veien fra 30. mai 2005.

Nye løftebrudd
Masse fra tunnelene på ny E39 skulle benyttes til å utvide havna/industriområdet. Da fikk veien status som anleggsvei med massetransport kl. 06-22 alle dager. Administrasjonen ga tillatelser nærmest over natta, og i strid med politiske vedtak.

På et informasjonsmøte i 2003 lovte daværende varaordfører Jorodd Asphjell (ordfører Gunnar H. Lysholm var på ferie) på tro og ære at nødvendige sikringstiltak skulle utføres, dvs. lys på overgangene, vedlikehold av veien, støydempende tiltak osv. 14-16 år etter løfter og beslutninger mangler fortsatt mye av dette. Vedtaket i 2001 krevde altså «…nødvendige sikringstiltak for å forhindre skader og ulemper for omgivelsene».

Dagens situasjon
I mai 2017 vedtar så kommunestyret å sette av 1,5 mill. kr. til asfaltering, men pengene skal ikke brukes før endelig vedtak om Gammelosveien er fattet. Orkdal kommune har altså ikke innfridd sine forpliktelser fra 2001, og nå vedtas i stedet «betingelser» for å asfaltere, ordne med lyspunkter osv.

Det er grunn til å minne om at selv etter at bom kom opp, benyttes Gammelosveien til tungtransport og annen biltrafikk nesten 12 timer i døgnet på hverdager - i perioden når det er desidert mest trafikk.

Vi kjenner også godt til at bommen gjentatte ganger er blitt brutt opp/utsatt for hærverk. Trafikken på veien har dermed i flere døgn gått som «normalt» - på tross av stenging og rødt lys!

Veien er i svært dårlig forfatning, det er direkte trafikkfarlig for myke trafikanter å krysse veien (veldig sjelden at trailere har tid til å stoppe!), og - ikke minst - husene rister når trailerne suser forbi!

Utbedring ser altså ut til å vente til etter at man har besluttet hva som skjer videre med Gammelosveien. Er det med slike ris bak speilet det politiske miljøet i Orkdal ønsker å opptre overfor sine innbyggere?

Folk eller biler som kom først?
Undertegnede flyttet til «Damphaugen» i 1995. Da hadde Gammelosveien ingen gjennomgangstrafikk. Enkelte hus har stått her i mye over 100 år. Nettdebatten om det var veien eller husene som kom først, kan derfor avsluttes.

Gjennomgangstonen som vi naboer av Gammelosveien blir møtt med når vi snakker med andre som bor i Orkdal kommune om veien, er nærmest blitt en hit; «ønsker dere å ødelegge for alle industriarbeidsplassene?». Dette er en retorikk som stiller oss beboere i underlig situasjon.

Også internt på Orkanger er striden et faktum. Moan Vel har prestert å skrive i brev til Orkdal kommune at foreninga har liten sympati med beboere ved Gammelosveien.

Galt blir verre når politikere følger opp med lettvinte utspill i avisa. Da bidrar man til å splitte befolkningen i Orkdal.

Gjennom verv i idretten har vi sett at det er mulig å dempe konflikter og skape et godt samarbeidsklima mellom lag og foreninger. Det er derfor meget bekymringsfullt at lokalpolitikken nå kan nøre opp under ny grendestrid rundt spørsmål om tungtransport, støy og bomiljø.

Ulempene blir større og større

Med utvidelse av Grønøra Øst og nye fabrikker vil den massive tungtrafikken på Orkanger bare øke på i årene som kommer. Løsningen for enkelte er tydeligvis å åpne Gammelosveien 24 timer i døgnet. I hvert fall kan man ane at et slikt vedtak kommer etter debatten i kommunestyremøtet 30.august, referert i ST. Det er betenkelig at interessen virker så liten for bomiljøet på Orkanger.

E39 er løsningen
Folk på Orkanger har tatt ulempene med å være industrikommune i mange generasjoner, både når det gjelder støy og støv fra industrien og biltrafikken. «Inntektssiden» av dette har kommet hele kommunens befolkning til gode.

Men vi kan ikke akseptere en fullstendig rasering av bomiljøet vårt!

Det finnes bare en løsning på trafikkproblemene:
All tungtransport må tvinges inn på den veien som er planlagt for slik trafikk, nemlig E39, og selvsagt må E39 opprustes slik at alle innbyggerne i Orkdal får et godt bomiljø. Vi bør samle kreftene om dette arbeidet i stedet for å skape mer splid i egen kommune.

Bomiljø og konsekvenser
Frivillige legger ned utallige timer arbeid bla innen kultur og idrett for å gi barn og unge et godt utgangspunkt i livet. Velforeningen på Orkanger gjør et fabelaktig arbeid med hele Gammelosen, som også er nærmeste nabo til Gammelosveien. Denne unike perlen benyttes av innbyggere både fra Orkdal kommune og nabokommunene som rekreasjonsområde og badeplass.

Orkdal kommune med ordfører i spissen skal ha stor ros for å ha støttet opp under dette arbeidet og anleggsutviklingen for idretten i Orkdal kommune – som nå fullføres med et Folkehelsesenter i Idrettsparken.

Men det er grunn til å understreke at vi voksne også har et stort ansvar for bomiljøet der barna skal vokse opp; Er det ønskelig at vi nå skal miste direktekontakten med fjorden, er det ønskelig at det unike området mellom Strandheim og Gammelosen skal raseres fordi næringslivet ifølge seg selv verken har tid eller økonomi til å kjøre noen få ekstra kilometer med sine tunge kjøretøy, er det ønskelig at området rundt Gammelosen/badeplassen skal bli ødelagt, er det ønskelig at folk som har bosatt seg i dette området aldri i løpet av døgnets 24 timer skal få ro?

Til syvende og sist; Skal vi ta kortsiktige avgjørelser som kan gjøre uopprettelig skade, eller skal vi tenke langsiktig til beste for de kommende generasjoner? Disse spørsmålene må politikerne fra alle partier i Orkdal stille seg når de fatter endelig vedtak om Gammelosveien.

Torill og Øyvind Togstad,
Brogata 10"

DSC_0024.JPG

Trondheim Havn var positiv til å stenge Gammelosveien da debatten gikk om utbygging av storhavn. Nå er Havna sterjk for å åpne veien for tungtradfikk hele døgnet. Havna ønsker mer transport til og fra Grønøra Øst rett ved Nerøra og Gammelosen.

 

Publisert 16.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse