Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nerøra: Politikerne vil ha flere svar fra Trondheim Havn

DSC_0001.JPG

Trondheim Havn må forklare nærmere hvordan selskapet skal redusere støy og visuell forurensing før havna får starte utbygging mot Nerøra og Gammelosen. Det besemte et enstemmig hovedutvalg forvaltning onsdag.

Politikerne tar på alvor intensjonsavtalen mellom Havna og Orkdal kommune fra 2014 der det heter at målet er å bygge Norges mest miljøvennlige havn.

Mange spørsmål om miljø står ubesvart. Samtidig er det ingen hast. Havna har ikke tenkt å fatte et vedtak om investering før i 2018.

Bakteppet i 2014:
Mot et betydelig mindretall og mot råd fra firmaet som driver kontainerhåndtering, vedtok Orkdal kommunestyre at Havna får bygge seg enda 50 meter nærmere Nerøra, rett utenfor Gammelosen.

Daværende varaordfører beroliget skeptikerne med et rekkefølgekrav om å legge tungtrafikken i kulvert eller miljøtunnel før ny havn tas i bruk. Kravet ble frafalt etter et halvt år, men vedtaket om ja til utbygging sto fast.

DSC_0037.JPG

Grønøra Øst skal bygges ut 50 meter nærmere Nerøra, bestemte flertallsgruppa i kommunestyret i 2014. Siden har forutsetningene blitt enda verre mens kravene om skadereduserende tiltak derimot er svekket.

Den endelige planen med krav om avbøtende tiltak skulle spikres i kommunestyret allerede 31. mai. Lite var igjen av kravene om skadebegresning, effektene er usikre og flere faktiske forhold er uavklart.

Dette handler nå særlig om
* visuell skjerming i form av trær, jordvoll eller gjerde langs deler av sjøkanten
* fortøyning av skip rett utenfor Gammelosen
* bruk av landstrøm for å redusere klimagassutlsipp og støy

Hovedutvalg forvaltning vedtok enstemmig at følgende skal være på plass før endelig vedtak (lett redigert, bakgrunn kommentert i kursiv):

1. Hvor kan det plantes?

Avklaring på om planting må skje i skråning under kote 3 (havneplatået), eller oppe på kote 3, og i så fall i hvilken bredde.
(Rådmannen mener det ikke vil finnes noe platå til planting utenfor Havnas 50 meter brede tilleggsareal, og at det må plantes nede i skråningen mot sjøen. Havna har laget skisser med et 8 meter bredt platå, noe som vil gi plass til jordovll hvis dette stemmer.)

2. Hva vil vokse?
Gartnerfaglig vurdering av hvilke lauvtrær og vintergrønne treslag som vil trives i området, og hva slags veksthøyde og tetthet som kan forventes.
(Rådmannen foreslår et delvis vintergrønt vegetasjonsbelte i fem meters bredde og med trær som fullvokst skal være minst (bare) to meter. Hva slags skjerming vil to meter nede i en skråning gi, og hva vil vokse?)

3. Hvordan vil det se ut?

Visualisering av 200 meter langt vegetasjonsbelte med og uten skjermvegg basert på den faglige vurderingen.
(Ordfører Oddbjørn Bang og Havna foreslår en skjermvegg, men vil en 3,5 meter høy og 200 meter lang vegg gi mer eller mindre visuell forurensing?)

4. Svære skip på tvers av Gammelosen?

Visualisering av Deep Energy eller andre skip i tilsvarende størrelse fortøyd ved ny, østlig kai - perspektiv fra Gammelosen og Nerøra (Nebbmælen).
(Havna vil ikke ha noen skjerming på de ytterste 100 av 300 meter for å kunne fortøye feks det 192 meter lange rørleggingsfartøyet Deep Energy langsmed og i forlengelsen av ny kai. Man må ha plass til fortøyning fra enden på skipet og fram til pullert 100 meter inn fra kaia. Havna har levert skisser som virker misvisende.)


5. Hvorfor ikke mer skjerming?
Avklaring om konsekvensene for havnedrifta ved å forlenge strekning for visuell skjerming til 250 meter.
(Knyttet til punkt 4. Hvis Havna velger å fortøye Deep Energy annet sted, kan man da skjerme mer av havneområdet mot Nerøra, feks 250 meter i stedet for 200? Oversikt over liggetid viser at behovet for å fortøye Deep Energy langsmed denne kaia er minimalt).

6. Når vil Havna tilby landstrøm?

Uttalelse fra Trondheim Havn om når Havna vil tilby landstrøm til rørleggingsfartøy, og når det kan forventes at større fartøy som trafikkerer Orkanger Havn vil være klargjort for landstrøm.
(Orkdal kommune har ikke foreslått å stille krav om landstrøm der målet er å lage Norges mest miljøvennlige havn. Landstrøm vil redusere klimagassutslipp og fjerne et betydelig støyproblem særlig når rørleggingsfartøy ligger ved kai, og i enda større grad enn nå dersom feks Deep Energy skal fortøyes helt inn mot Terna/Nerøra).

7. Hvor høy kontainervegg?
Avklaring fra Fylkesmannen om hvorfor en kontainervegg skal ha en høyde på "bare" tre kontainere når støyrapporten om havneutbygging anbefaler en høyde på mer enn tre kontainere for å oppnå god effekt.

Nye forhold rammer Nerøra
Det siste er en av to nye omstendigheter siden planarbeidet startet: En kontainervegg skjerper behovet for visuell skjerming.

Den andre omstendigheten er Grønøra Vest. Utbyggingsplanene på Øst virket mindre dramatiske opprinnelig fordi planen var å flytte kontainerhavna til Vest og la Øst bli ren industri- og tømmerhavn. I siste fase av planarbeidet har Trondheim Havn lagt Grønøra Vest på is.

All virksomhet samles dermed på Grønøra Øst, helt inntil Nerøra, uten at Orkdal kommune har skjerpet kravene til skadebegrensing.

DSC_0067.JPG

Trondheim Havn har aldri forsøkt å skjerme virksomheten sin på Orkanger.

 

Publisert 14.06.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse