Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Storhavn på Grønøra Vest: Stadig mindre sannsynlig

Gr__n__ra_Vest.jpg

Grønøra Vest rykker stadig fjernere som ny storhavn som på bildet. Organisasjonen Norske Lakseelver mener:
* Rådmannen har feilinformert politikerne i Orkdal om lovverket.
* Havnas konsulenter har bagatellisert skaderisiko for laks.

De alvorlige anklagene kommer fram i en høringsuttalelse fra Norske Lakseelver, signert generalsekretær Torfinn Evensen og prosjektleder Vegard Heggem (grunneier ved Orkla).

Må utrede mer om skader på natur
Påstandene framstår som godt dokumentert. De kan oppfattes som at forvaltningen og havnas konsulent har prøvd å pynte på fakta til fordel for utbygging.

Fylkesmannen krever nå ytterligere utredning av skader på natur og miljø ved utbygging. For hver runde med undersøkelser ser det ut til at Havnas gigantplaner blir vanskeligere å få gjennomført.

Kampen står særlig om hensynet til sjøørret og laks, men også fugl og andre arter.

Norske Lakseelvers kritikk følger to spor.
Påstander i kortform:

1. Inngrep ved elvemunningen er ulovlig. Rådmannen i Orkdal har hevdet det motsatte og dermed feilinformert politikerne som har vedtatt å legge forslaget til reguleringsplan ut på høring.

2. Inngrep i de grunne områdene ved elvemunningen kan skade laksen i Orkla, ikke bare sjøørreten. Havnas konsulent hevder det motsatte etter å ha feilsitert andres forskning.

Om feiltolking av loven
Stortinget har vedtatt et beskyttelsesregimet som forbyr større inngrep ved munningen til nasjonale lakseelver, inkludert Orkla. En unntaksbestemmelse sier at det i enkelte situasjoner kan være nødvendig å gjøre tiltak for å hindre skade på liv, viktig infrastruktur og eiendom.

Rådmannen i Orkdal tolket dette som en adgang til å bygge ut viktig infrastruktur.

Norske Lakseelver ba departementet avklare, og resultatet ble slik Norske Lakseelver mente: Unntaksbestemmelsen gjelder å hindre skade på eksisterende infrastruktur, ikke å bygge ny - som det er snakk om på Grønøra vest.

Om bagatellisering av skader på laks
De grunne sjøområdene som må fylles ut eller mudres er et viktig oppvekstområde for den truede sjøørreten. Dette er alle enige om er et alvorlig problem ved evt utbygging. Men Havnas konsulent på området sier samtidig at laksen ikke beiter slik på disse grunnene at utfylling/mudring vil skade villaksstammen i Orkla.

Norske Lakseelever mener å kunne dokumentere ord for ord at konsulenten oversetter en forskningsrappport fra engelsk til norsk med slik slagside at konklusjonen blir feil; ingen risiko for skader på laks.

Norske Lakseelver skriver at "det er for oss uforståelig at KU-rapportens (konsekvensutredningens)  forfattere klarer å bruke Levings forskning til å bygge opp under en konklusjon om at tiltaksområdet har liten verdi for laksen i Orkla."

Norske Lakseelvers bønn til Orkdal kommune:
1. Forkast planen om havn på Grønøra Vest.
2. Sikre i stedet de gjenværende (næringsrike) gruntområdene med bløtbunn vest for Orkla mot framtidige inngrep.

Les innspillet fra Norske Lakseelver.

Fugleliv truet
Også Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har avgitt uttalelse til forslaget for Grønøra Vest. Tap av våtmark i Råbygdfjæra og skader på fuglelivet er tema. NOF ber om at planene om utfylling i sjøen stanses umiddelbart.

Hovedpunkter:

  • Området har så store naturverdier at det kvalifiserer til vern som naturreservat.
  • I stedet for utfylling må det lages en restaureringsplan for våtmarkene vest for Orklas utløp.
  • Planen er i strid med lov om naturmangfold, norske forvaltningsmål og Norges forpliktelser gjennom internasjonale avtaler.
  • 40 prosent av verdens våtmarker har gått tapt på 40 år.
  • 30 prosent av våtmarkene i Trondheimsfjorden er ødelagt.
  • 82 prosent av elvedeltaet ved Orkla har gått tapt.
  • Det er registrert 36 rødlistede fuglearter i området, hvorav 23 er truet.

Orkladal Næringsforening
Har en annen tilnærming, fagråd samferdsel i foreninga fokuserer på effektiv transport i sitt innspill:

  • Vil åpne Gammelosveien for tungtrafikk hele døgnet.
  • Vil ha bredere fortau på Grønørbrua, men to kjørefelt. Da er det ikke  plass til fysisk sperre mot biltrafikken.

Havn_hester___Kopi.jpg

Gjølmesørene og Råbygdfjæra med det planlagte utbyggingsområet i bakgrunnen.

 

Publisert 21.04.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse