Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Hva skal vi med storhavn på Orkanger?

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Orkdal kommune bød seg fram som en billig skjøge for Trondheim Havn i flere år. Nå er flørten slutt. Iskald forretning tar over: Hva gir storhavn av gevinster og tap for Orkdal?
Velkommen til virkeligheten...

Virkeligheten anno 2017 ligner lite på det glansbildet deler av ledelsen i Orkdal kommune har presentert av Orkanger som framtidig regionhavn.

Den spesielt interesserte kan lese alle rapporter og forslag til reguleringsplan på nettsida til Trondheim Havn.

Du skal hedre havneplanen
Skiftet fra flørt til forretning setter muligens også skeptikerne i et mer nyansert lys. Den som sa noe kritisk om Havnas planer var fiende nummer 1 av industrikommune nummer 1.

Der andre kommuner sa nei takk av frykt for å ende i en pøl av tungtrafikk, reklamerte daværende ordfører med en befolkning som er vant til støy og støv.

Sølvpenger fra Havna
På ett tidspunkt var Orkdal kommune klar til å selge den demokratiske behandlinga av kommuneplanens arealdel for et forskudd på 25 millioner kroner.

Men nå, fra følelser til fakta: 35 i kommunestyret må helst sette seg godt inn i fordeler, ulemper og kryssende interesser ved ei utbygging - og veie dem opp mot hverandre.

Havnas prosjektleder Anita Veie presenterte nylig et utvalg plusser og minuser på en forbilledlig nøktern måte i kommunestyresalen.

Her er noen elementer i et havneregnskap for Orkdal, vurdert subjektivt og uavhengig av Veie og Havnas presentasjon.

Fordeler med storhavn på Grønøra Vest:
1. Sysselsetting: Mulighet for flere arbeidsplasser enn uten utbygging, men usikkert.
2. Veger: Mulighet for bedre vegsystem, men svært usikkert.
3. Visuell estetikk: Mulighet for forskjønnelse av randsonen mot Råbygda, men havna kommer nærmere.

Ulemper med storhavn på Grønøra Vest:
1. Sysselsetting: Risiko for færre arbeidsplasser med utbygging enn uten, men usikkert.
2. Veger: Mer tungtransport, men risiko for ingen raskere vegutbygging som følge av storhavn.
3. Natur, fugl og fisk: Alvorlige, uopprettelige skadevirkninger.

Litt mer om de viktigste momentene.

Sysselsetting
Orkdal kommune har lansert havneutbygging som nøkkelen til  sunn vekst i Orkdal. Men det er slett ikke gitt at havneutbygging gir flere arbeidsplasser enn ingen utbygging.

Vi vet: En analyse sier at utbygging vil gi minst 243 arbeidsplasser inkludert ringvirkninger - fram til 2040. Altså i løpet av over 20 år, og fordelt ut over et svært areal.

Vi vet ikke: Hvor mange arbeidsplasser kan vi få ved å bruke arealene til annen virksomhet? Det er umulig å si noe sikkert om etterspørselen etter områder som på Grønøra gjennom 20-30 år.

Men - vi vet at:
1. Havn gir få arbeidsplasser per dekar.
2. Havnevirksomhet/godshåndtering vil bli enda mer automatisert.
3. Havn gir få arbeidsplasser med høy kompetanse. Det siste er viktig fordi kompetanse øker evnen til omstilling og reduserer risiko for ledighet om en jobb forsvinner. (53 prosent av bedriftene i Trøndelag sier at de har udekket behov for kompetanse).
4. Verden er en annen i 2040 enn i dag.

Satt på spissen kan valget stå mellom:
* En folketom ørken med lagerbygg.
* Et myldrende område med produksjon av grønn teknologi (jfr. Reinertsens forsøk på å produsere hydrogen og fange CO2).

Bruk av viktige arealer
I forlengelsen av temaet sysselsetting; hva er mest matnyttige bruk av næringsarealer på Orkanger?

I dag har Trondheim Havn en uformell forkjøpsrett som båndlegger alt ledig areal på Grønøra Vest. Hvilke følger har det for mulige nyetableringer, og hva gjør det med bedriftene vi allerede har?

Hiltula fikk aller nådigst utvide på en flik av den såkalte Fesil-tomta. Orkel er på jakt etter ny tomt. Norsk Kylling må bygge på kornjord og en verdifull biotop (krokelv) om vi skal få 200-300 nye arbeidsplasser over natta.

På den annen side; Havna vil fylle ut i fjorden og dermed lage mer areal enn vi har i dag - men altså til eget formål.

God plass veldig lenge
Hvis Trondheim Havn blir eier, vil Havna ha overskudd på areal i mange år i påvente av at markedet for sjøveis godstransport tar seg opp. Området må ligge som reserve og kan bare brukes til flyttbar virksomhet, ikke permanent produksjon.

I løpet av perioden vil Havna for øvrig få store inntekter ved at Nyhavna omformes til en "posh" bydel i Trondheim. Flytter stållagrene på Nyhavna hit? Den forrige havneledelsen sa nei, men den sa også at kaiplass til tre skip samtidig var en betingelse for å kunne å bygge ut. Nok med to skip samtidig, sier dagens ledelse.

Vegutbygging
Hovedveger:
Orkdal kommune har fattet prinsippvedtak om bompenger for  blant annet ny E39 pga økende tungtrafikk. Havna mener å kunne dokumentere at havnetrafikken bare vil utgjøre en liten del av framtidig trafikkvekst, selv om full utbygging gir 1000 ekstra tungbiler per døgn.

Havna er svekket som selvstendig argument for å få vegpenger fra staten. Dessuten  er det usikkert når Havna evt. vedtar å bygge. Lite tyder i dag på at Havnas planer i seg selv vil framskynde et vegprosjekt som uansett neppe kommer før 2025.

Lokale veger:
Orkdal kommune krever bla. ny gang- og sykkelbru ved Grønørbrua, ny bru over Skjenaldelva og planfri kryssing for myke trafikanter ved Gjølme (Fv 460) før Havna får ta i bruk nye områder. Dette kalles rekkefølgebestemmelser.

Betaler ikke: Nå sier Trondheim Havn nei til å betale for disse tiltakene. Havna mener den ikke har lov til å bruke penger på formål som i så liten grad er konsekvenser av havnedrifta. Riktignok snakker vi om 1000 ekstra tunge kjøretøy per døgn, men det er altså ved maksimal utbygging (mer enn femdobling av dagens kontainermengde). Dermed ser også det agnet ut til å forsvinne med strømmen i Orkla.

Business, ingen flørt
Det du har lest over betyr at Orkdal kommune nå skal forhandle for snarest å avklare to tema:

1) Rekkefølgebestemmelsene
Er det likevel mulig å få Havna til å betale for bedre trafikksikkerhet? Hvis ikke; hva gjør Orkdal kommune? Kommunen har allerede frafalt det strengeste kravet ved å droppe betingelsen om Havneveien i tunnel/kulvert før nye arealer tas i bruk.

NB! Rekkefølgebestemmelsene gjelder også for utbygging på Grønøra Øst, der Havna har bestemt seg for å fylle ut 15 dekar i retning Gammelosen.

2) Båndlegging av kommunens arealer
Hvor lenge skal Orkdal kommune vente på at Havna avgjør om den vil kjøpe Grønøra Vest? Hva gjør Orkdal kommune om det melder seg en attraktiv kjøper (mange arbeidsplasser) på Fesil-tomta? Og hva gjør Havna om Orkdal kommune selger denne tomta til andre? Dropper Trondheim Havn hele Grønøra Vest, eller er en mindre utbygging aktuelt?

Natur, fugl og fisk
Selv en redusert utbygging som Havna nå vil ha, gir alvorlige og varige skader på fisk, fugleliv og andre naturverdier. Helt kort:

Fisk
Mudring vil skade og spise av det viktigste oppvekstområdet til den ytterst sårbare sjøørreten; de grunne områdene utenfor Råbygdfjæra. Sjøørreten er fredet i Orkla og delvis i fjorden på grunn av sterk tilbakegang.

Fugl
Utfylling i sjøen vil ta opptil 35-40 prosent av de resterende beiteområdene til ender og vadefugl. En rekke truede arter bruker området

Strøm - Råbygdfjæra
Utbygging vil endre strømforholdene slik at mindre næringsstoffer føres inn mot Råbygdfjæra. Dermed blir det vernede området skadet selv uten direkte inngrep innenfor vernesonen.

Faglige rapporter vurderer de samlede konsekvensene for natur og naturmangfold som svært alvorlige. Særlig fordi mesteparten av deltaområdet allerede er borte, er det viktig å ta vare på det som er igjen, ifølge rapportene.

Problemene tårner seg altså opp for Grønøra Vest-alternativet, og Orkdal kommunestyre står foran litt av en beslutning: Ja eller nei til Havnas plan, og evt ja på hvilke vilkår?

Regionalt ansvar
Noen må ta ansvaret for å skaffe Midt-Norge et godt knutepunkt for transport, heter det. Orkdal har sagt ja. Greit, men er Orkanger rett sted for en framtidsrettet løsning?

Havna mener utbygging på Grønøra Vest vil koste 500-1000 millioner kroner uten at vi tar med kostnader i form av skadevirkninger på naturmangfold.

Thamshavn nord er droppet som alternativ:For vanskelig, for dyrt og for tidkrevende. Men bare noen kilometer redusert kjørelengde for hver eneste av de 1000 ekstra trailerne i døgnet vil spare samfunnet for store verdier over tid.

Sjøørreten, vadefuglene og nei til å betale ei gangbru kan bidra til at Trondheim Havn må se seg om etter nye havner, og muligens haster det ikke i det hele tatt. Perspektivet for full utbygging er 2040, og i 2040 er virkeligheten en annen enn i 2017.

Hans Kringstad

DSC_0038.JPG

Fra Råbygdfjæra med ytre del av Grønøra Vest i bakgrunnen.

 

Publisert 17.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse