Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Trondheim Havn: Vil ikke bygge bruer og planfri kryssing

RO_fra_nordvest_ALT2.jpg

Trondheim Havn:
* Vil ikke betale for gang- og sykkelbru ved Grønørbrua og andre såkalte rekkefølgekrav ved utbygging av storhavn.
* Foreslår å lage større utløp fra Gammelosen av hensyn til fuglelivet.

Det går fram av Havnas forslag til reguleringsplan for Grønøra Vest.

Alle rapporter ligger på Havnas nettside. Se i margen til høyre når du er inne på sida.

Trondheim Havn vil krympe en eventuell utbygging vest for Orkla sammenlignet med hva den forrige havneledelsen gikk inn for. Illustrasjonen over viser at "hammeren" utenfor Råbygdfjæra er borte.

I stedet for plass til tre skip mot nord og vest (Råbygda), går Havna inn for kaifront kun mot nord (mot fjorden). Det gir plass til bare to skip samtidig. Den nye ledelsen mener effektiv drift og ny teknologi gjør at det er nok.

Lengden på kaifronten blir da 386 meter.

Denne reduksjonen har særlig to viktige effekter:

  • Bedre fjordsikt fra Råbygda.
  • Bedre forhold for den svært sårbare sjøørreten og for fuglelivet.

Miljøet er truet
Ørret: Utredningene som har pågått i lang tid bekrefter med all tydelighet at utbygging ved utløpet av Orkla er svært krevende av hensyn til fisk og fugleliv.

Den opprinnelige planen gikk ut på å mudre 80 dekar utenfor Råbygdfjæra. I ny og redusert plan er mudringsarealet halvert til 40 dekar. Men fortsatt er dette et alvorlig inngrep i et viktig område for en uhyre sårbar art.

Ørreten har sitt oppvekstområde på disse gunnene, og helst på mindre enn fem meters dybde. I en av rappportene heter det at mudring er en permanent ødeleggelse.

Fugl: Mudring i ytre del av deltaet får også store følger for næringstilgangen for dykkender, lom og alkefugl. Også vadere og grasender rammes, heter det.

Hvordan bøte på skader?
En miljøplan beskriver kompenserende tiltak for å redusere skader. Her er noen forslag:
1) Støtte til Orkla Fellesforvaltning for å bedre forholdene til sjøørreten oppe i elva. Fisketrapper og gytegrus i sideelver/-bekker er nevnt.

2) Større åpning mellom Gammelosen og fjorden. Tanken er at mer vatn inn og ut vil øke artsmangfoldet og gi mer næring til fuglelivet. (Det er også lansert en teori om friskere badevatn, men vatnet er visstnok veldig friskt som det er). Større åpning krever ny bru med økt spenn. Det er dyrt.

3) Nye grunner. Fylle opp deler av fjordbassenget for å lage nye grunner til sjøørreten.

Ellers: Pusse opp i Nærviksfjæra (ved Strandheim) av hensyn til friluftslivet. Fuglekikkertårn i Råbygda og flytte badeplass i Råbygda til Rove for å skåne fuglelivet.

Hvem skal betale bruer og gangveger?
Orkdal kommunestyre vedtok flere rekkefølgekrav da flertallet sa ja til å sette av areal til storhavn. Rekkefølgekravene skal være innfridd før Trondheim Havn tar nye arealer i bruk.

Det mest omfattende falt nesten med en gang etter at Havna stilte ultimatum. Det gjaldt Havneveien (nå Gammelosveien) i miljøtunnel/kulvert. Kommunestyrets flertall bøyde av.

Nå sier Havna nei til å betale for andre tiltak Orkdal kommune krever skal være på plass. Kortversjonen er at tiltakene ikke er direkte knyttet til økt trafikk fra havneutbygging, og at Havna ikke har lov til å bruke Havnas kapital på utenforliggende infrastruktur.

1. Nei til gang- og sykkelbru ved Grønørbrua:
Havna skriver at en stenging av Gammelosveien vil redusere trafikken over brua, og at utbygging på Grønøra Vest uansett vil gi liten trafikkøkning. Brua kan sikres med bredere fortau uten å bygge ny bru, heter det.
Kostnadsoverslag for separat gang- og sykkelbru: 42 mill. kr. (!)

2. Nei til planfri kryssing ved Fv 460/Gjølmesalléen:
Samme begrunnelse; økt havnetrafikk utgjør en liten del av totaltrafikken. Havna fører ikke til mer sykling og gåing. Forslag om opphøyd gangfelt og 50 km/t fartsgrense.
Kostnadsoverslag for planfri kryssing: 11 mill. kr.

3. Nei til gang- og sykkelbru over Skjenaldelva:
Fin snarvei Råbygda-Orkanger, men har ikke noe å gjøre med havneutbygginga, mener Havna. Kostnadsoverslag 10 mill. kr.

Dermed er tiltak for 63 mill. kr. i spill. OBS! Rekkefølgekravene gjelder også ved utbygging av Grønøra Øst, som kan komme allerede i 2018.

Usikkert om utbygging på Grønøra Vest
Apropos kostnader:
Havna påpeker at ei mulig utbygging på Vest vil koste mellom 500 og 1000 mill. kr., og at man ikke kan bruke kapital på utenforliggende forhold. Utbygging avhenger av kraftig økning i godsmengden, og det vil ta tid å få til. Det vil også ta lang tid å betale ned en så stor investering.

Det langsiktige målet har vært inntil 100 000 TEU (konteinere) om feks 20-30 år mot dagens 15-20 000.

Havna satser først på å bygge ut og effektivisere Grønøra Øst (mot Orkanger), og man jobber som kjent med et omfattende prosjekt på Skogn.

Trafikk
100 000 konteinere betyr en økning på 1000 tunge kjøretøy i døgnet. Havna skriver at dette likevel bare vil utgjøre en svært liten del av den totale trafikken i området.

Støy
Ingen boliger kommer i såkalt rød støysone pga økt virksomhet på Havna. Landstrøm i stedet for dieselaggregat når skip ligger til kai - og bruk av el-drevet utstyr - vil redusere støy. 57 boliger kommer i gul sone, som kan utløse tiltak. Ikke særlig annerledes enn i dag.

Trafikkstøy vil øke litt. 17 boliger i rød sone. 49 boliger opp fra hvit til gul sone.

__st2.jpg

Havnas rådgivere foreslår å utvide åpningen mellom fjorden og Gammelosen for å gi sjøfuglene mer næring. Illustrasjonen viser planlagt utbygging av Grønøra Øst med skjerming, som ikke finnes i dag.

 

Publisert 20.12.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hans Kringstad 21.12.2016 20:31
Til Rune Hukkelås og andre interesserte: Alle rapporter ligger på Havnas nettside. Jeg har nå lagt inn lenke til nettsida om Orkanger Havn nesten øverst i nyhetsartikkelen. Dere finner rapport om støy og alt annet i høyremargen på den nettsida. (Kan ikke lenke her, for nettadresser blir av en eller annen grunn ikke godtatt i kommentarfeltet).

rune hukkelås 21.12.2016 17:55
Hei! Hvor finner jeg støy-oversikten?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse