Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Trondheim Havn kan velge Skogn foran Orkanger

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Stadig mer  tyder på at Trondheim Havn krymper planene på Orkanger og bygger ut på Fiborgtangen ved Skogn. Havna presenterer nå Skogn som en god løsning på egen nettside. Avklaring for Grønøra Vest er helt i det blå, og så omfattende utbygging som på Havnas egen illustrasjon (over) blir det uansett ikke.

Dette kom også fram på en orientering til representantskapet (eierkommunene) i Trondheim Havn denne uka:

1. Store muligheter på Fiborgtangen.
2. Problemer og usikkerhet på Grønøra Vest.

I referatatet fra møtet heter det blant annet om Orkanger:

  • Utkast til reguleringsplan for Grønøra vest leveringsklar.
  • Utfordringer knyttet til anadrom fisk (laks og ørret).
  • Videre fremdrift av reguleringsplan avhengig av innsigelser og kommunal behandlingstid.
  • Videre prosess vedrørende tomtekjøp tas opp når utkast til reguleringsplan foreligger.
  • Beslutning om videre utbygging når reguleringsplan og faktagrunnlag for lønnsomhet foreligger.

Kan droppe hele Grønøra Vest
Det betyr at det fortsatt er usikkert når Orkdal kommune får beskjed om Trondheim Havn vil kjøpe arealer på Grønøra Vest. Det er enda mer usikkert om Havna i det hele tatt vil satse vest for Orkla.

På Grønøra Øst (nær Orkanger) kommer en utvidelse på 300 x 50 meter. Her tar Havna sikte på å få til et vedtak om investering i 2018, og deretter utbygging.

Tømmer uten jobber
Hvis Grønøra Vest legges bort, vil Grønøra Øst både bli konteinerhavn, industrihavn og tømmerlager. Tømmertransporten øker klart mest. Den gir trafikkproblemer og krever mye plass, men skaper nesten ingen arbeidsplasser lokalt.

Tømmeret skal ironisk nok til Skogn.

Skal lage nye illustrasjoner fra Orkanger
På egne nettsider presiserer Havna nå at illustrasjoner av planene på Grønøra Vest ikke er realistiske (gjennomførbare). Nye skisser kommer. Noen utbygging med plass til tre skip samtidig blir det ikke. To skip er nok, ifølge den nye ledelsen for Havna.

Den forrige ledelsen stilte tre skip samtidig som ultimatum før Orkdal kommune vedtok en omstridt kommuneplan med utbygd utstikker foran Råbygda og Råbygdjæra.

Laksen i Orkla
Grønøra Vest er problematisk særlig av hensyn til det sterke beskyttelsesregimet for laks og ørret i Orkla, men også på grunn av verneområdet Råbygdfjæra.

Orkdal kommune vil snart ta stilling til om Havna skal få beholde en uforpliktende førsterett til å kjøpe ledige næringsarealer, og evt. hvor lenge. Alternativet er å legge tomta ut for salg - og muligens få en kjøper som gir mer sysselsetting enn plasskrevende godshåndtering.

Orkdal og Orkanger har også et alvorlig transportproblem. Jernbane kommer aldri, og vegnettet er ikke tilpasset havna.

Dette peker nå Trondheim Havn indirekte på i presentasjonen av mulighetene på Fiborgtangen.

Kortversjonen om Fiborgtangen/Skognternminalen:

* Store ledige arealer eid av Norske Skog.
* Direkte knyttet til jernbanebettet.
* Jernbanespor kan enkelt bygges ut videre i området.
* Jernbanen skal elektrifiseres.
* Stor ledig kapasitet på eksisterende kaianlegg.
* God tilgang til E6.

Lite tyder på at Trondheim Havn investerer anslagsvis en milliard kroner på Orkanger hvis havneselskapet vil satse på Fiborgtangen. Det blir enten eller.

Havneselskapet er eid av 12 kommuner langs Trondheimsfjorden. Orkdal kommune har en eierandel på 4,25 prosent.

Under den forrige havneledelsen var Orkanger framstilt som et selvsagt valg i kombinasjon med planlagt godsterminal på Torgård (evt Søberg) rett sør for Trondheim.

 

Publisert 16.12.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse