Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Grønørbrua: Rådmannen feilinformerte politikerne

Vigorbrua8.jpg

Grønørbrua: Rådmannen (tekniske tjenester) avfeide et vedtak fra kommunestyret om å utrede ett kjørefelt og lysregulering av hensyn til myke trafikanter. Begrunnelsen var motvilje i Statens vegvesen. Men løsningen er aldri utredet, ifølge vegvesenet.

I et brev avviser Statens vegvesen (SVV) rådmannens framstilling. SVV beklager kommunens framgangsmåte.

Vedtaket i kommunestyret er forkastet på sviktende grunnlag.

Dermed er et nytt kapittel skrevet i en mer enn fire år lang historie der eneste formål er å lage en trygg skolevei.

Siste kapittel kort oppsummert:
1. Orkdal kommunestyre bestiller en utredning fra rådmannen der ett alternativ er konkretisert; bredere fortau, ett kjørefelt og lysregulering.

2. Rådmannen svarer i saksframlegget at en slik løsning er avvist av Statens vegvesen som uaktuell. Punktum.

3. Det viser seg at "utredningen" og saksframlegget fra tekniske tjenester bygger på følgende: En uformell samtale med en ikke identifisert ansatt i feil avdeling i Statens vegvesen. Det er alt.

4. Statens vegvesen tar avstand fra kommunens framstilling i saksframlegget etter å ha undersøkt en sak der det ikke eksisterer et eneste dokument. Vegvesenet beklager å ha blitt tillagt de aktuelle uttalelsene.

SVV ber nå Orkdal kommune ta kontakt for å få gjennomført en grundig vurdering av trafikksikkerhet og mulige tiltak på denne skoleveien i Orkdal.

Vi er like langt som da Orkdal kommunestyre fattet vedtaket 15. desember i fjor. Vedtaket var en tydelig bestilling til rådmannen.

Saksgangen litt mer detaljert med sitater som dokumentasjon:

Desember 2015
Kommunestyret vedtar følgende om Grønørbrua, som er flaskehals på en viktig skolevei:
"Rådmannen utreder i samråd med Statens vegvesen kostnader, kostnadsfordeling og tekniske løsninger for å få til bredt nok fortau til at det kan brøytes. Aktuell løsning er å snevre inn til ett kjørefelt med lysregulering."

(Samarbeid med Statens vegvesen er nødvendig fordi SVV har ansvar for vegbanen og Orkdal kommune for fortauet, som for øvrig ikke tilfredsstiller kravene til fortau.)

Mai 2016
Rådmannen fremmer forslag for hovedutvalg teknikk om ikke å gjøre tiltak. I saksframlegget heter det blant annet:
"I følge Statens vegvesen er stenging av ett kjørefelt og lysregulering ikke en aktuell løsning, da dette vil føre til dårlig trafikkavvikling i nærliggende kryss/rundkjøring."

Politikerne legger dermed vekk dette alternativet
.

Men hva har egentlig skjedd? Rådmannens saksframlegg inneholder ingen dokumentasjon fra SVV. SVV har tidligere skriftlig betegnet trafikksikkerheten på brua som for dårlig. Småbylista har programfestet saken og fremmet forslaget om brua - og ber om fakta om saksbehandlinga for å kunne følge opp politisk.

September 2016
Rådmannen (tekniske tjenester) svarer på e-post:
* Det finnes ingen dokumenter i saken.
* Alt bygger på en uformell samtale.
* Kommunens saksbehandler vet ikke hvem han har snakket med om saken i Statens vegvesen. Ordrett sitat:

"Dokument fra Statens Vegvesen angående dette forholdet er det ikke, dette er muntlig meddelt i samtale mellom saksbehandlere i Orkdal kommune og SVV . Navn på saksbehandler har vi ikke, dette var en uformell samtale med en saksbehandler hos SVV ifbm utferdigelsen av saksfremlegg."

November 2016
Statens vegvesen har undersøkt hvem Orkdal kommune kan ha snakket med og hva som er sagt. I et brev fra SVV med kopi til Orkdal kommune beklager vegvesenet å ha blitt tillagt misvisende uttalelser. Sitat:

"Det viser seg at Orkdal kommune i forbindelse denne saken kun har gjort en muntlig henvendelse til vår Vegseksjon og ikke hit til Plan og trafikkseksjonen. Vi ville vært rett adressat.

Vegseksjonen oppfattet ikke at dette dreide seg om innhenting av uttalelse til planarbeid og til ønsket om uttalelse angående sikring av skoleveg på Grønørbrua. Muntlig tilbakemelding fra Statens vegvesen har derfor vært gitt med ensidig fokus på konsekvenser for trafikken over brua som følge av en signalregulering. Følgelig kan sitatet som er gjengitt i saksdokumentene ikke sies å være en fullverdig uttalelse til planarbeidet, og spesielt en vurdering av trafikksikkerheten for myke trafikanter.

Riktig høringsinstans ved planarbeid og innhenting av vurderinger knyttet til trafikksikkerhet, herunder skolevegtrafikk, er Plan- og trafikkseksjonen. Vi beklager at Statens vegvesen har blitt tillagt uttalelser som ikke tar hensyn til de myke trafikantene.

Vi forventer at Orkdal kommune ved videre arbeid tar kontakt med oss for å få en grundig vurdering av trafikksikkerheten for myke trafikanter."

Arbeidet blant frivillige og politikere med å bedre sikkerheten på Grønørbrua har nå pågått siden våren 2012.

Orkdal kommune startet med å hevde at fortauet ikke er kommunens, men fylkets ansvar. Det var feil.

Kommunens foreløpig siste svar er at Statens vegvesen har avvist en løsning med ett kjørefelt og lysregulering. Det er også feil. Statens vegvesen har aldri foretatt noen avveining mellom økt sikkerhet for myke trafikanter og redusert flyt i biltrafikken.

Les brevet fra Statens vegvesen.

Vigorbrua5.jpg

 

Publisert 04.12.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse