Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 11. oktober 2016

Tidspunkt: 11.oktober kl.20.00
Sted: Biblioteket    

Tilstede: Solveig Kjønli, Marit Opøien, Inger Grande, Bjørn Haugen, Olav Rostad, Jan Aage Mortensen, Hans Kringstad og Bodil Lorentzen
Forfall: Geir Knutzen, Pia Bæk Haugen, Sissel Moldjord

Sakliste
Sak 1. Økonomisk status.
Medlemskontingent: 277 betalende hittil i 2016 mot 249 betalende i 2015.
Økonomien fortsatt god. Lite utestående.

Sak 2. Kalender 2017

Den må være klar til midten av november. Vært fint med en kalender med gamle  bilder, men blir litt for kort tid for å samle inn slike nå. Ser om vi kan få med noen i årets katalog. Alle utsolgt i fjor. Flere som ikke fikk kjøpt, kalenderen ble etterlyst. God fortjeneste. 5 stk som vi ikke fikk betalt for i fjor. Bestille 500 stk. Kontakter Orkla Grafiske for trykking.

Sak 3. Julebelysning

Uklart på nåværende tidspunkt ang. samarbeid med Sentrumsforeninga om belysning i sentrumsgata og på torget. Vedkommende som har hovedkontakt mot sentrumsforeninga hadde meldt forfall til møtet.
Vi jobber videre med å få til julebelysning i Hermetikken.

Sak 4. Benk med fjernvarme

Mottatt tegninger, koblingsskjema, fra Tafjord Kraft. Oppvarmes med vannbåren varme.
Produsent? Tilgang på vann? Fortsetter undersøkelsen i forhold til å få gjennomført dette.

Sak 5. Tuftepark
Status. Ikke vært i kontakt med fysioterapitjenesten i Orkdal kommune ennå. Utsatt.
Olav Rostad, sammen med Geir Mardahl, har vært på befaring. 6 apparat til sammen, to i nordenden, to i sørenden og to i Hermetikken. Stier fram til apparatene. Geir Mardahl vil ha et utspill fra Velforeninga. Hvilke apparater skal vi ha, og målsetting av disse. Teknisk mål? Tilbakemeldinger fra andre er at de blir lite brukt av de som trener. Må få undersøkt krav angående sikkerhet ved montering av slike apparater. Tar kontakt med fysioterapeut i kommunen. Satser på oppstart våren 2017.


Sak 6. Innredning av kiosk. Høstarbeid.
Forslag. Skisse over hva vi trenger og løsninger på plassering og innredning. Tappetårn kan stå mot bakvegg, noen må tegne innredning.
Befaring foretatt og forslag er at kiosken må kles innvendig før den innredes. Ferdigmalt panel legges på vegger og tak. Skisse ble laget  med enkle løsninger for innredning. Lettere å supplere etter hvert, når man ser behovet. Trapp foran døra, og plattform foran utsalgsruta må også ordnes. Tar kontakt med dugnadgjengen om de vil ta på seg dette arbeidet.

Sak 7. Orkanger vel, hva står vi for, nettside.
Problemstilling: Selv om man som enkeltperson skriver innlegg på nettsiden med egen underskrift, blir likevel dette tatt som inntekt for Velforeningas mening. Styret legger til grunn retningslinjene i redaktørplakaten. Redaktøren har redaksjonelt ansvar og frihet i forhold til denne. Styret har tidligere gitt redaktøren ansvar i forhold til disse retningslinjene.
Hva vil Orkanger Vel assosieres med? Nettsiden er interessant for mange. Nettstedet skal informere og spre kunnskap om det som berører innbyggerne både i velforeningas nedslagsfelt og ellers i kommunen.
Stimulere interessen for stedsutvikling, og dermed også berøre politiske spørsmål i kommunen. Redaktøren skal alltid handle i tråd med intensjonene i vær varsom-plakaten.

Sak 8. Arboretet
Hogst av trær fortsetter, kontakter entreprenør. Oppsetting av gjerde nå i høst utsatt.

Sak 9. Eventuelt

Vanntrampoline. Undersøke i forhold til innkjøp til sommeren.
Ny sand bestilles til våren, for etterfylling der det trengs rundt Vannspeilet.
Blomsterfatene er tatt inn og satt på lager. Halvparten av utgiftene til dette dekkes av sentrumsforeninga.

Oppfølging til senere:
1. Sandlageret oppbrukt. Må bestilles neste år.
2. Logistikk trafikkavvikling. Grønørbrua. Sikkerhet . Manglende fortau. Gjølmeslien, trafikkfarlig for myke trafikanter. Snarveier og belysning. Njardargata, fortau. Tveradkomsten, lys? Innspill mot Trafikksikkerhetsutvalget ang. Sikkerhet og lys på snarveger både i bakkan og fra OTI opp mot Tverradkomsten.
3. Søppeldunk i Arboretet.
4. Oppgradering av oppslagstavler.
5. Orkanger Vel skulle hatt fane. Sjekkes i forhold til utforming og pris.

Neste møte:
Tirsdag 15. November kl. 2000 på Biblioteket.

 

Publisert 01.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse