Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen: Svært kritisk til Norsk Kylling på Orkanger

DSC_0007.JPG

Fylkesmannen (staten) er uhyre kritisk til planene om fabrikk for Norsk Kylling på Orkanger. Det tar lang tid før Orkdal kommune kan si ja eller nei til bedriften. Det skyldes primært:
* 140 dekar god dyrka jord går tapt.
* Den siste kroksjøen (kjela på bildet) med rikt artsmangfold ved Orkla forsvinner.

Kamp om 300 arbeidsplasser
Eierne skal etter planen velge ny tomt for Norsk Kylling og ca 300 arbeidsplasser i løpet av kort tid. Valget står mellom tre:

* Ikke regulert tomt i Midtre Gauldal (holder til på Støren i dag).
* Ferdig regulert tomt på Sveberg i Malvik.
* Området Furumoen ved steinbruddet på Gjølme - ved Orkanger. Reguleringsarbeid starter nå.

Orkanger har flere fortrinn, men tap av dyrka jord og naturverdier kan ekskludere Orkdal:

1) Fylkesmannen stiller nå så strenge krav til utredninger at det i seg selv kan kreve for mye tid.
2) Det er usikkert om myndighetene sier ja eller nei når alle utredninger er ferdig.

Østhus tipper Malvik
Tidligere Norsk Kylling-eier Bernt Østhus har sagt til Trønderbladet at han tror bedriften havner i Malvik. Østhus er nå inne i næringslivet i Orkdal ved å investere i det planlagte boligprosjektet Gartnerihagen bak gammelbanken (27 leiligheter).

Skjerpede krav til jordvern og naturvern kan stoppe alle planer om utbygging av arealet innenfor havna på Orkanger. Dermed har vi knapt potensielle næringsområder igjen hvis Grønøra fylles med konteinere (men handel og kontor vil mange politikere slippe løs på knappe arealer for tung og lett industri).

Dette sier staten om Orkanger-alternativet:

Jordvern

Fylkesmannen understreker at jordvernet er innskjerpet siden man sist sa nei til å omregulere fra landbruk til næring på jordene ved Gjølme gård (2014).

Orkdal kommune blir pålagt å lage et såkalt planprogram for en eventuell omregulering - første trinn i en omfattende utredning. Man skal lete etter alternativ plassering både lokalt og i Trondheimsregionen. Furumoen ved Orkanger ser ut til å skulle være en siste utvei for det svære kyllingslakteriet.

Natur og miljø
Planen forutsetter at kroksjøen (ei kjel/arm av Orkla) blir fylt igjen. Naturvernforbundet og andre organisasjoner har protestert kraftig mot dette og pekt på at kroksjøer er en utrydningstruet naturtype med stort artsmangfold. Fylkesmannen krever kartlegging av skadene på naturmangfold, fisk og vassdragsverdier i dette våtmarksområdet. Nærheten til Orkla er et problem i seg selv.

Klimaendringer og risiko
Fylkesmannen påpeker at jordbruksrealene og kroksjøen tar unna store mengder vann. Det motvirker flomskader som følge av et klima med mer intens nedbør. Asfaltering og gjenbygging er et problem.

Bomiljø
Fylkesmannen viser til at tomta ligger nær boliger. Risiko for støy, lukt og trafikkproblemer må også utredes.

Fylkesmannen varsler at det kan komme nye momenter når en reguleringsplan legges ut på høring. Dagens uttalelser gjelder bare kommunens varsel om at regulering starter.

Fylkespolitikere kan gripe inn
Sør-Trøndelag fylkeskommune er også kritisk. Fylkeskommunen viser til jordvern, naturverdier, flomfare og nærheten til Orkla.

Saken er så konfliktfylt at det er aktuelt å behandle den politisk i fylkesutvalget. Det kan føre til såkalt innsigelse, som kan bety at departementet til slutt må si ja eller nei. Når en avgjørelse kan komme er usikkert, men det vil ta tid.

PS: Hensynet til Orkla som laksevassdrag har også blitt en utfordring for den planlagte havneutbygginga. Elveeierne mener havnas planer kan være ulovlige. Se tidligere sak.

DSC_0005.JPG

Her kan det bli fabrikk i stedet for korn og kroksjø - ei arm av Orkla de vatnet stiger og synker med flo og fjære.

 

Publisert 31.10.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ruth Astrid Mule 01.11.2016 00:29
Jeg anbefaler at administrasjonen og sentrale politikere i Orkdal kommune tar seg en tur til Norsk Kylling. Man trenger ikke å gå inn, bare ta seg en spasertur i området. Jeg har, for noen år siden, vært der på bedriftsbesøk. Om ikke mye er endret siden da, bør det nøye vurderes om en slik bedrift bør etableres i nærheten av bolig-/forretningsområde.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse