Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Anbefaler bomring rundt Orkanger

Bompenger.jpg

Rådmannen ber politikerne si prinsipielt ja til bompenger for å bygge bedre veier på og rundt Orkanger. Begrunnelse:
* Staten kommer uansett ikke til å betale alt.
* Det haster for å kunne få til byggestart innen ca ti år.

Et bomprosjekt som skissert vil i praksis si en bomring et stykke utenfor Orkanger.

Oddbjørn Bangs "Miljøpakke Orkdal" har blitt til "Veipakke Orkdalsregionen". Planen er nå ren utbygging av bilveier, ikke grønn transport. Prosjektet har vokst geografisk.

Mest aktuelle tiltak:
* Ny trase for E39 fra Harrangen (Gangåsvatnet) til Thamshavn - altså forbi Orkanger.

* Nye kryss ved Orkanger: E39/Fv 710 (Råygda i dag) og E39/Fv 65 (på Bårdshaug i dag).

* Utbedring av Fv 710 Orkanger-Agdenes.

* Diverse flaskehalser på strekningene Frøya-Berkåk og Storås-Surnadal.

Samferdsel.jpg

Her møtes E39 og Fv 65 i dag. Her kommer trolig flere trailere fra storhavn, flere laksetrailere (hvis de ikke kjører Gjølmesliene) og mer trafikk fra kampflybasen på Ørlandet. I tillegg vil nye, dyre bommer og anleggsarbeid på E6 gjennom Gauldalen gjøre Orkdal/Orkanger mer attraktivt for langveis tungtransport.

3 milliarder - eller mer
Grovt anslått vil kostnadene fort nærme seg 3 milliarder kroner for E39 og Fv 710 alene. Ifølge rådmannen er det urealistisk å tro at staten vil ta hele regninga.

Ingen av tiltakene kommer i den statlige Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029. En plass i NTP er et krav for i det hele tatt å få penger fra staten.

Håpet nå er:
* Å komme med i neste NTP når denne rulleres: Perioden 2022-2033.
* Å få byggestart tidlig i denne perioden (feks om ca 10 år, men konkurransen er kolossal, red. anm.)

Mye må klaffe:
1) Et ekstremt omfattende planarbeid må være på plass.
2) Kommunene må være enige om et bomsystem og hvilke tiltak bompengene skal finansiere.
3) Da først vil staten vurdere å gå inn med penger.

Første trinn nå er derfor å be politikerne si prinsipielt ja til å bruke bompenger for å betale utbygging av veinettet sammen med staten (NTP-midler). Hvor bommer evt. skal stå, i hvor mange år (totalbeløp), hva det skal koste osv. kommer senere.

Bompenger til Stortinget
Hvis kommunene blir enige må de søke Stortinget om å få kreve inn bompenger. Tidsmessig er vi allerede i knipa med tanke på NTP 2022-2033.  Neste NTP er 2026-2037.

Hele sju kommuner er nå med i styringsgruppa for prosjektet: Orkdal, Meldal, Rennebu, Agdenes, Ørland, Rindal og Surnadal. De må bli enige.

Skaun sa nei
Oddbjørn Bang foreslo tidligere å la bommene på Thamshavn stå for å kunne starte innkreving. Fra Skaun kom det protester øyeblikkelig. Skaun er ikke med i styringsruppa for "Veipakke Orkdalsregionen." E39-bommene Orkdal-Skaun tas ned om tre måneder. Bommene må ned siden Stortinget ikke har godkjent et nytt prosjekt.

Ny E39 - når og hvor?
Statens vegvesen laget et forprosjekt i 2015 der man vurderte fire traseer for kryssing av dalen. SVV konkluderte med Evjen som klart beste løsning, noe daværende ordfører Gunnar H. Lysholm avfeide som "ubrukbart".

Nå starter en langt mer omfattende utredning. Samferdselsdepartementet krever etter all sannsynlighet en såkalt KVU (konseptvalgutredning) som enkelt sagt ser på kostnader og samfunnsnytte.  Orkdal kommune må lage en kommunedelplan for den traseen man velger, og betale dette arbeidet selv pga tidspress.

Ingen tunnel mot støy?
Orkdal kommune er ikke bare opptatt av kryssing for ny E39, men også å få den i tunnel under Hovsbakkan. Dagens vei deler Orkanger i to og lager trafikkstøy. Ifølge en muntlig orientering er Statens vegvesen mer opptatt av ny kryssing av dalen enn av ny tunnel.

Skal vi betale for havnetrafikken?
Begrunnelsen for ny E39 og nye kryss på/ved Orkanger er blant annet utbygginga av regionhavn. Her ligger det noen politiske dilemmaer:

I hvor stor grad skal folk i nærmiljøet betale investeringer i ny vei pga ulemper som følge av at storsamfunnet bygger havn? Havna tar store arealer, men gir relativt få arbeidsplasser.

Småbylista tok dette opp i programmet foran siste kommunevalg. Der heter det at :

"Lokalbefolkningen skal ikke betale for at Orkanger og   Råbygda/Gjølme må ta belastningen med storhavn for Midt-Norge når andre kommuner avviser utbygging av hensyn til eget nærmiljø. En eventuell bomring må innrettes slik at den i hovedsak henter inntekter fra tungtransport og gjennomgangstrafikk."  

Både Stjørdal og Malvik sa nei til havn/godsterminal. Malvik syntes Orkanger kunne ta havnetrafikken, og slik ble det.

Les rapport om mulig ny E39
Onsdag skal formannskapet si ja eller nei til prinsippet om bompenger for ny vei. Saken går videre til kommunestyret. Først senere vil det måtte stemmes over type bomsystem.

Les tidligere kommentar: Forakten for kunnskap - ny E39 før vi dør?

I kommentaren ligger en lenke til forprosjektet fra Statens vegvesen. Der kan du lese originaldokumentet selv, uten frykt for at orkangervel.no har manipulert fakta.

Hans Kringstad

NyE39.jpg

 

Forprosjektet: Skisse med fire traseer for en framtidig kryssing på strekningen Orkanger-Fannrem. Statens vegvesens anbefaling på Evjen er ringet inn. Konklusjonen var i korte trekk: 1. Grønøra for kostbar og teknisk krevende. 2. Dagens trase på Bårdshaug løser ingen problemer og umulig å koble til tunnel. 3. Evjen best. 4. Fannremsmoen for langt fra Orkanger/Grønøra til at den vil ta unna nok trafikk.

 

Publisert 30.10.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse