Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Thams-paviljongen: Tomtevalg avgjort før avstemning

Pav4.jpg

Plassering av Thams-paviljongen var avgjort før formannskapet og kommunestyret behandlet saken. Orkdal kommune avslo tilbud om museumsfaglige råd knyttet til tomtevalg. 

"Tøv", skriver Folke Forfang i ST lørdag. Han henviser til gjennomgangen av seks saker som (undertegnede hevder) er symptomer på en ukultur i Orkdal kommune.

Å gå i detalj på alle seks på en gang fører for langt. Men la oss ta Thams-paviljongen.

Påstand oppsummert:
"Saksframlegget inneholdt noen løse argumenter mot Strandheim - i beste fall overflatiske, i verste fall misvisende (...)Saksframlegget argumenterte mot mer kunnskap. Det framsto med politisk slagside."

Det følgende var rådmannens tyngste argumenter mot i det hele tatt å utrede Strandheim som alternativ:

1. Høye tomtekostnader.

Faktum: Grunneier er ikke en gang spurt om hva ei tomt evt. vil koste. (Bårdshaug er trolig en av de dyreste - i betydning mest verdifulle  - tomtene i Orkdal, men kommunen eier den selv).

2. Usikre grunnforhold.
Faktum: Det er kvikkleire i området, men det har stått bygg der i over 100 år. Forholdene er ikke nærmere undersøkt.

3. "Manglende helhetlig tenking rundt utvikling av området."
Spørsmål: Hva betyr egentlig dette, og er det ikke rådmannen som bør sørge for "helhetlig tenking" i en seriøs utredning?

4. Ikke infrastruktur (toalett og parkering).
Faktum: Det fins toalett i Damphuset og på Strandheim, og det fins parkering som lett kan utvides.

5. Sjølufta kan skade bygget.
Faktum: En påstand som ikke er undersøkt eller forelagt fagfolk.

Fylket ba om å få gi råd
Fagfolk finnes blant annet i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kommunen ba pussig nok ikke fylkesantikvaren/museumsfaglig kompetanse om råd under utredningen, trass i at saken er presentert nærmest som en kulturhistorisk sensasjon. Men fylkeskommunen kjente selvsagt til Thamspaviljongens hjemkomst (stor medieomtale) og tok kontakt selv.

"Saken er avgjort"
Et sentralt spørsmål fylkesantikvaren ønsket å ta opp var nettopp plassering. Fylket fikk et møte med ordfører, daværende rådmann og andre i kommunens ledelse 12. januar. Hauke Haupts og Roy Åge Håpnes deltok fra fylkeskommunen.

Orkdal kommune varslet i møtet at utredningen var ferdig og at plassering var avgjort: Bårdshaugplatået. (Kilde: Sør-Trøndelag fylkeskommune).

Stemte i blokk
Men...politikerne hadde enda ikke stemt over plassering. Saken ble avgjort i kommunestyret 27. januar - 15 dager etter møtet med fylkeskommunen.

I kommunestyret stemte posisjonen (flertallet) i blokk slik at resultatet ble 20-15 mot å utrede Strandheim på en seriøs måte.

Et par politikere fra flertallet erkjente under og etter debatten at flere argumenter i kommunestyremøtet for å avklare mulighetene på Strandheim faktisk var gode. Torstein Larsen (PP) snudde til og med i full offentlighet, men selvsagt da det var for seint.

PS - ikke sikkert Strandheim er bedre:
Det finnes gode argumenter for Bårdshaug. Det kan hende Bårdshaug hadde kommet best ut ved en seriøs utredning. Men potensialet ved Strandheim er knapt nok drøftet, fokus er på påståtte ulemper.

Jeg holder fast på at det er symptom på ukultur når Orkdal kommune aktivt avviser å ta imot eller hente inn viktig kunnskap i en sak som denne.

Dessuten: Jo flere saker som blir avgjort på bakrommet uten reell debatt, dess veikere og mer lukket er lokaldemokratiet vårt.

De som vil får betegne dette som tøv, men som argument er "tøv" dårlig.

Hans Kringstad

9334417.jpg

Paviljongen er en kulturhistorisk godbit. Den er bygd på Strandheim ved et bruk som fikk strøm fra Damphuset, og laget av arbeidere som for en stor del bodde på Nerøra. Også husene mellom Strandheim Thamshavn er bygd på bruket.

 

Publisert 03.10.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Folke Forfang 07.10.2016 00:16
Thams-paviljongen: Kringstads oppsummering Eg har tidlegare skumma gjennom saksframlegget om tomtevalg for Thams-paviljongen. Etter at Kringstad har dekorert framstillinga si med påstanden min om at han fer med tøv, så har eg tatt saka fram att for å prøve Kringstads påstandar heilt konkret. Først vil eg si at dersom ei tomt stod klar ved Strandheim, og det var mulig å få på plass ein truverdig driftsorganisasjon med den plasseringa, så ville eg hatt Strandheim som førstevalg. Så vil eg si at dette er mi vurdering av Kringstads framstilling av saksframstillinga, og ikkje mi vurdering av sjølve saksframstillinga. Så til saka. Eg ser i saka to vilkår som sett stramme rammer for rådmannens vurdering. • Kommunestyrets vedtak 27. mai 2015 slo fast at kommunens kontantbidrag på 2 mill. kr var endelig. • Støtteforeninga ser ingen mulighet til å finansiere eventuelle tomtekostnader. La oss så gjennomgå det Kringstad kaller rådmannens tyngste argument mot å utrede Strandheim som alternativ, der eg erstatter Kringstads kommentarer med mine egne kommentarer. 1. Høye tomtekostnader. Faktum: Kjøp av tomt vil auke kommunens kontantbidrag til prosjektet, og bryt dermed med kommunestyrets forutsetning (vedtaket 27/5-2015) 2. Usikre grunnforhold Faktum: Dersom eg hugsar rett så vart ein tidligere aktuell tomtekjøper ved Havnevegen pålagt kostbare grunnundersøkelser for å få byggetillatelse. Prosjektet vart derfor skrinlagt. Kravet om likebehandling tilsier at ein eventuell byggesøknad frå kommunen må få dei samme krava. 3. Manglende helhetlig tenking rundt utvikling av området Faktum: Denne beskrivelsa er vel korrekt? 4. Ikke infrastruktur Fra saksframlegget: «Det er ikke tilrettelagt infrastruktur eller servicefunksjoner som kan støtte opp om og gi en bærekraftig drift av paviljongen.» Faktum: Dette er ei korrekt framstilling etter mi vurdering 5. Sjølufta kan skade bygget Dette er ikkje brukt som eit argument i saka. Det er ein av fleire opprekna eksempel på ulike perspektiv som er dratt inn i diskusjonen. Saksframstillingas hovedkonklusjon kan sammenfattes slik: Den økonomiske ramma som prosjektet skal gjennomføres innafor begrenser valgmulighetene. Bårdshaug bør defor velges. Problemstillingene rundt ein driftsorganisasjon forsterker konklusjonen. Da møtet med fylket vart avvikla 12. januar var vel saka allerede satt opp på sakskartet til Formannskapet. Det er liten grunn til å tru at ei ny utredning om plassering ville endre dei økonomiske rammene, ei utsetting ville derfor i liten grad kunne påvirke hovedkonklusjonen. Litt omskrevet er innholdet i siste avsnitt under overskrifta «Hvor bør et slikt bygg plasseres?» at det vil være fornuftig med ei grundigere utredning (mere kunnskap) dersom fleire plasseringsalternativ var aktuelle innafor den gitte økonomiske ramma. Avsnittet avsluttes med «Dette opplever rådmannen at ikke er tilfelle». Kommunestyrets økonomiske rammebetingelse i vedtaket 27/5 blokkerer altså for ei plassering på Strandheim. Hans Kringstad gir inntrykk av å gje ei objektiv framstilling av saka. Men han unngår å omtale den viktigste rammebetingelsa som rådmannen må forholde seg til. Gjennomgangen min av dei fem punkta som han feilaktig påstår er rådmannens tyngste argument viser at framstillinga hans både er feilaktige og mangelfulle, og berre egna til å feilinformere folk. For Kringstad er saka om Thams-paviljongen eit av mange sympton på ukultur i Orkdal kommune. Er det virkelig det at rådmannen innretter seg etter kommunestyrets vedtak om økonomiske rammer som du kaller «symptom på ukultur»? Eg skal ikkje gjenta påstanden min om tøv. Folk får lese sjøl og dømme sjøl.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse