Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil løfte sentrumsgata på Orkanger og Bårdshaug Øst

DSC_0022.JPG

* Utrede samarbeid for sentrumsgata med Orkdal kommune som part.
* På sikt omforme Bårdshaug Øst (bildet) fra verksted/lager til handel, kontor og bolig.
* El-sykler for ansatte i kommunene.
* Krafttak for bedre kollektivtilbud og pendlerparkering i Orkdal.

Dette er noen av mange såkalte tekstforslag alle partier i formannskapet var enige om da budsjettet var til behandling onsdag.

I tillegg til å fordele penger,  vedtar politikerne også å starte utredninger og andre tiltak som ikke må inn som kostnad i budsjettet i første omgang.

Flertallsgruppen (Sp, Orkdalslista, Høyre, Pensjonistpartiet, Venstre, Frp og KrF) og mindretallet (Ap, Småbylidts, SV) er enige om det meste,

Her er noen av de "pengeløse" vedtakene (endelig vedtak i kommunestyret 16/12).

Fra flertallsgruppen:
2040-UTVALG
Kommunestyret har vedtatt en 2040-plan.  Det er ønskelig å sette trykk på gjennomføringen av tiltakene i planen for å videreutvikle Orklaparken og Orkanger som regionsenter.  Et slikt utvalg bør være sammensatt fra ulike premissleverandører som f.eks. velforeninger, politikere, kommuneadministrasjon og næringsforening/næringsliv.  Rådmannen bes vurdere sammensetningen av utvalget og arbeidsområde.
Rådmannen fremmer en sak innen 01.05.16.
Tillegg fra Ap, Småbylista, SV:
Arbeidsoppgaver for utvalget er bl.a.
* Utrede modell for trepartssamarbeid mellom Orkdal kommune, næringsdrivende og gårdeiere i sentrumsgata etter mønster fra sentrum i større byer.
* Starte arbeidet med sikte på omforming av Bårdshaug Øst – mellom Franslykkja, Skysstasjonen og E39 - fra verksteder/maskin/lager til sentrumsfunksjoner som varehandel, kontor og bolig.
Enstemmig vedtatt.

DSC_0049.JPG

Handlegata er viktig for stedets attraktivitet, men samtidig svært sårbar. Lignende gater har havnet i en nedadgående spiral og dødd ut andre steder. Nå vil muligens Orkdal kommune gå inn i et målrettet arbeid for å styrke en bykjerne med små nisjebutikker og serveringssteder.

BEDRE KOLLEKTIVTILBUD I ORKDAL
Orkdal har et godt busstilbud – særlig i nedre del av kommunen og i retning Trondheim. Men med f.eks. 5 takstsoner bare i Orkdal er busstilbudet ikke tilrettelagt for bruk innen kommunens grenser. Derfor får Rådmannen i oppgave å kontakte fylkeskommunen/AtB om følgende:
• Vi ønsker én takstsone innad i Orkdal: Nå koster f.eks. ordinær billett Svorkmo-Orkanger kr.66, mens Børsa-Trondheim koster kr.38. Med lavere takst vil flere barn/unge kunne bruke buss til fritidsaktiviteter. AtBs app (Mobillett) fungerer heller ikke sør for Fannrem, og det oppnås derfor ikke rabatt på enkeltbilletter.
• Vi ønsker å kunne reise gratis med barn i helgene slik som i Stor-Trondheim. Der kan voksne ta med inntil 4 barn gratis per løste voksenbillett innenfor Stor-Trondheim (kr. 38). I/fra Orkdal må betale fullpris for voksen og rabatterte billetter for egne barn (f.eks. Orkdal-Trondheim ca. kr.100 for voksen, pluss barnebillettene).
• Barnehagene og skolene i Orkdal har et økende behov for å bruke buss, f.eks. til bruk av Orklahallen, Klatrehallen og til et framtidig svømmeanlegg/folkehelsesenter. Behovet har blitt forsterket av at AtB har begrenset skoleelevenes muligheter for å ta med sykkel på bussen til skolen. Vi ønsker derfor en avtale som gir skoler og barnehager mulighet for å bruke rutebusser «gratis» i skoletida, slik de har i Trondheim.
Frist 01.10.2016
Enstemmig vedtatt
 
PENDLERPARKERING (PARK & RIDE)
Orkdal har et svært godt busstilbud til våre pendlere.  Parkeringsmulighetene for folk som bruker egen bil til bussholdeplassene begynner å bli begrenset.  Flertallsgruppen ber om en utredning over ledige områder for slik parkering og kostnader ved opparbeidelse. Frist: 01.05.16.
Enstemmig vedtatt.

SOMMERÅPEN SFO
Flertallsgruppen foreslår at det etableres sommeråpen SFO i Orkdal.  Dette gjelder 4 uker i sommerferie.  Det kan organiseres ved at det lages et tilbud på en skole, og at barn fra andre skoler kan samles der.  Kostnaden anslås til ca. 60.000,- pr. år. 
Utgiften dekkesopp ved økt foreldrebetaling.
Gjennomføres fra og med sommeren 2016.

Fra Ap, Småbylista, SV:
GRØNØRBRUA TRAFIKKSIKKERHET
Rådmannen utreder i samråd med Statens vegvesen kostnader, kostnadsfordeling og tekniske løsninger for å få til bredt nok fortau til at det kan brøytes. Aktuell løsning er å snevre inn til ett kjørefelt med lysregulering. Frist: 1.mai 2016.
Bakgrunn:
Grønørbrua er skolevei Råbygda-Orkanger og forbindelsen mellom for myke trafikanter mellom Råbygda og Idrettsparken, hallene, Gammelosen og sentrum. Brua representerer et sikkerhetsmessig standardbrudd som reduserer nytteverdien av hele gang- og sykkelvegen. Den fører til at barn blir kjørt eller tar skolebuss i stedet for å sykle.
Sikring av brua vil ha effekt både på trafikksikkerhet, folkehelse og miljø. Tiltaket kan reverseres ved bygging av separat gang- og sykkelbru. Det er uklart når det evt. vil skje.
Enstemmig vedtatt.

Vigorbrua8.jpg
Orkdal kommune skal kontakte Statens vegvesen for å finne ut om man sammen kan sikre Grønørbrua, som er skolevei og viktigste lenke Råbygda-Orkanger for myke trafikanter.

EL-SYKLER FOR ANSATTE
Rådmannen legger fram forslag til ordning med el-sykler for ansatte i Orkdal kommune, inkludert oversikt over hvilke tjenester som er aktuelle. Frist: 1. mai 2016.
Bakgrunn:
El-sykler vil erstatte korte bilturer med miljøvennlig transport, redusere kostnader til bilhold og virke helsefremmende/redusere sykefravær.
Frist: 1. mai 2016.
Enstemmig vedtatt.

PROGRAM FOR REDUSERT BILKJØRING TIL SKOLENE
Rådmannen lager program som kombinerer trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid i samarbeid mellom skolene og FAU med mindre bilbruk som formål.
Frist: 1. august 2016
Enstemmig vedtatt.

Mindretallet laget også et forslag om plan for marledsføring i tilfelle det ikke ville bli bevilget penger. Flertallet foreslår 300 000 i 2016, og mindretallet 500 000, så tekstforslaget ble ikke fremmet. Det forklarer uansett hvordan stadig flere ser ut tilå tenke også blant folkevalgte, og varutformet slik:

MARKEDSFØRING
Rådmannen utarbeider i samarbeid med lokalt næringsliv en konkret plan for markedsføring av Orkanger by/Orkdal kommune, med sikte på finansiering og gjennomføring i perioden 2017-2019.
Planens formål er todelt; økt tilflytting til kommunen og bedre rekruttering til offentlig sektor og private bedrifter.
Planen skal inneholde konkrete virkemidler, oversikt over målgrupper, plattformer for markedsføring, budsjett og finansiering.
Bakgrunn:
Næringslivets behov: Å stimulere til økt tilflytting er et av Orkdal kommunes mest effektive virkemidler for å styrke lokalt næringsliv. Vansker med å rekruttere nøkkelpersonell hindrer utvikling av lokale foretak.
Spørreundersøkelser i regi av næringslivet (Storbyundersøkelsen 2013) viser at bedriftene selv mener at markedsføring/synliggjøring av lokalsamfunnets muligheter er det viktigste kommunene kan gjøre for næringslivet.
Orkdal kommunes behov: Rådmannen beskriver hard og økende konkurranse om viktig arbeidskraft, blant annet innen helse- og omsorgssektoren.
Et opplegg er langt på vei avklart tidligere, uten at det har resultert i samarbeid mellom Orkdal kommune og næringslivet. Samarbeid med næringslivet om målrettet markedsføring har en egenverdi. I prosjektet bør inngå synliggjøring av nøkkelbedrifter i «næringskommune nr. 1» på en egen nettportal.
Flere undersøkelser viser at Orkdal kommune er lite kjent, for eksempel blant studenter i Trondheim som representerer framtidig nøkkelpersonell innen næringsliv og offentlig forvaltning.
Tilflyttinga til Orkdal er svært lav trass i betydelig boligbygging de to siste årene. Orkdal kommune bør tallfeste en ambisjon om folkevekst knyttet til prosjektet, for eksempel 1,5 % i snitt per år over fem år. Veksten siste fire kvartal var 0,4 %.
Dette ble altså ikke nødvendig å stemme over.

 

Publisert 26.11.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse