Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havneveien: Rådmannen avviser press fra Allskog

DSC_0017.JPG

Rådmannen ber politikerne avvise Allskogs protest mot stenging av Havneveien på kveld, natt og helg. Allskog truer med å bruke Tverradkomsten som alternativ rute for tømmervogntog, men dette er uaktuelt.
NB! Nå omtaler Orkdal kommune det som en strategi å få tungtransport over på stamveinettet (E39) - se nederst.

Tømmerbilene er 24 meter lange, det dobbelte av tillatt lengde i Tverradkomsten.

Hvis politikerne følger rådmannen, blir dette resultatet:

  • Fra i høst stenges Havneveien for gjennomkjøring mellom kl. 17 og 06.30 på hverdager og hele døgnet i helgene.

  • Allskog må da kjøre om Bårdshaugbrua, der  maks totalvekt er 50 tonn mot 60 tonn på Havneveien. Det betyr flere tømmerbiler for å frakte samme mengde tømmer.

  • Men: Statens vegvesen vil oppgradere Bårdshaug bru (ny E39) til 60 tonn i høst. Ifølge rådmannens saksframlegg vil vegvesenet også oppgradere Fv 460 (veien fra Gjølmekrysset og over Vigorbrua til Grønøra) til 60 tonn.

Allskog ber Orkdal investere
Allskog er fortsatt ikke fornøyd, fordi Bårdshaugbrua blir en omvei sammenlignet med Havneveien for tømmerbiler fra øst/nord, som fra Skaun. Allskog vil derfor at Orkdal kommune skal asfaltere den nedkjørte og hullete Havneveien. Utbedring gir mindre støy.

Rådmannen foreslår at dette må vurderes etter prøveperioden på ett år med delvis stenging av Havneveien. Å pusse opp den kommunale veien mellom Nerøra/Gammelosen og fjorden er anslått til godt over 1 mill. kr. Full stenging er også et alternativ som skal vurderes etter ett år.

DSC_0008.JPG
 

Orkdal nå: Tungtrafikk skal vekk fra boliger (!)
Allskog sender mange tusen tømmerbiler inn og ut av Orkanger via Havneveien hvert år. Målet er å øke trafikken betydelig. Denne virksomheten skaper praktisk talt ikke arbeidsplasser i Orkdal. Tømmeret måles på en ubemannet stasjon og blir lastet om bord i båter som går til Skogn.

I saksframlegget heter det nå at det er en strategi fra Statens vegvesen og Orkdal kommune å sende all tungtrafikk bort fra boliger, skoler og idrettshaller og over på stamveinettet (E39).

Havnas konsulent Norconsult anbefaler full stenging av Havneveien, men rådet det ble ikke omtalt i saksframlegget som foreslo delvis stenging.

De ledende Høyre-politikerne Linda Hofstad Helleland (leder i Stortiongstes transportkomite) og Torhild Aarbergsbotten (leder av gruppa på fylkestinget) sa til ST denne uka at de forstår godt kravene om å få tungtransporten vekk fra bomiljø og friluftsområder.

Høyre lokalt i Orkdal mener derimot at partier og foreninger som arbeider for å få tungtransporten vekk fra Havneveien og bomiljøene spiller hasard med kommunens framtid.

Hovedutvalg teknikk behandler protesten fra Allskog onsdag.

DSC_0017.JPG

 

Publisert 14.08.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Dag Ustad 22.08.2015 14:53
Hei Hans. Jeg ser at du beskriver støy måling som en» ikke lineær størrelse». Det er vel litt mere komplisert enn som så(Statens vegvesen 2014). Men oppfatningen av støy hos den enkelte kan ikke settes inn i en formel eller beskrives med matematikk, den er høyst subjektiv, og jeg tror nok at beboerne på Bårdshaug og oppi Bakkan oppfatter veistøy som like sjenerende som Nerøringan gjør det. Man løser ikke støyproblemet med stenge en vei, man bare flytter det. Det må en helt annen strategi til for å bli kvitt problemene, og da må vi stå sammen om å løse problemet, ikke bare skyve det over til naboen. Det finnes gode regler og forskrifter for hvordan vegstøy skal håndteres(TØI 2014) Og hvis E39 skal oppgraderes til 60 tonn så må disse følges, det medfører et omfattende arbeide med støyskjerming, utviding av veien med veiskulder og sikring av fotgjengere i boområder. Boligområdene på Rundhaugen, Mæla og Damman vil bli berørt av dette, muligens må en del av bebyggelsen også flyttes for å få plass til den nye veien. Utbyggerne kommer selvfølgelig til å prøve å holde utgiftene nede, og hvis vi som bor på Orkanger sloss innbyrdes om hvem som skal ha støyproblemet vil den enkleste og dårligste løsningen bli valgt, vi må stå sammen å forlange at alle skal ha et veistøynivå som er til å leve med. Dag Ustad

Hans Kringstad 22.08.2015 22:30
Hei Dag. Jeg er helt enig i at vi må prøve å finne en løsning sammen. Dilemmaet, slik jeg ser det: 1) Havneveien har snart utspilt sin rolle. Den kan ikke ta unna økende tungtrafikk. Havnas uavhengige konsulent konkluderer med det samme. Da står vi tilbake med E39 som er hovedvegnettet som skal ta tungtrafikken. 2) Havneveien fungerer som en nødventil. Så lenge den er åpen har vi ingen pressmidler overfor staten, som har hundrevis av vegprosjekter å finansiere før Orkanger. Politikerne våre/kommunen har sviktet fullstendig. Tungtrafikken har bare fått øke uten noen tiltak. Orkanger Vel ba for flere år siden om trafikktellinger på Havneveien for å sette problemet på dagsorden. Velforeninga ble avvist. Jeg er også enig i at opplevelse av støy er subjektivt. Trøsten når Havneveien blir helt eller delvis stengt må likevel være at: 1) MÅLT støy på langt nær øker proporsjonalt med trafikkmengden om trafikken på Havneveien overføres til E39 - der den egentlig skal gå. 2) All trafikk som går på Havneveien i dag vil ikke passere Bakkan. Tømmertransporten vil bli redusert fordi også tømmer fra sør/vest (Meldal osv) nå går forbi Bakkan og over Havneveien (men Bårdshaug-Gjølmekrysset får mer trafikk). 3) All oppmerksomhet rundt problemet er bra. Havna skulle ikke vært vedtatt utbygd før vi hadde garantier om løsning på tungtrafikken. Et flertall i kommunestyret vedtok i vår å droppe kravet om å legge Havneveien i tunnel. Dermed står vi uten pressmidler. Statens Vegvesen er proffe på vegstøy, og skjerming blir sikkert iverksatt, men akkurat som mht havnestøy er effekten usikker. Ny E39 kommer over Bårdshaugbrua i høst, og det er nokså logisk at den får samme vektgrense som Havneveien. E39 forbi Bakkan har jo allerede 60 tonn for tømmerbilene. Type løsning for Havneveien blir sikkert tema i mange år framover. Det beste vi kan gjøre nå er å få politikere inn i kommunestyret som tar problemet på alvor og vil bruke alle midler på å få Orkanger fram i vegkøen. E39 må i tunnel/kulvert hvis vi skal være Midt-Norges knutepunkt for tungtrafikk. Dessverre har dagens regime sagt ja til mer tungtrafikk først, og bedt om hjelp etterpå. Mvh Hans

Kjell Arne Hestad 14.08.2015 19:23
Hei Hans. Jeg har i lengre tid fulgt med på debatten vedrørende havneutbygging og stenging av Havneveien, og det er en ting som forundrer meg. Jeg var inntil i fjor støttemedlem i Orkanger vel ettersom jeg synes dere gjør en flott jobb. Men saken har blitt veldig ensporet og lite nyansert det siste året, jeg sikter da til at ORKANGER vel ser ut til å ha glemt at Orkanger består av mer enn bare Nerøra og Gammelosen. For oss som bor oppi Bakkan vil en økning i trafikken på E 39 føre til en drastisk økning av støy. Er dette helt glemt av Orkanger vel? Ettersom det snakkes mye om støymålinger/trafikktellinger, har jeg en adresse i Ingridbakken som ville satt pris på å komme på kartet. PS. Jeg gjør oppmerksom på at jeg setter pris på jobben Orkanger vel utfører for egen regning, ettersom vi har politikere som prioriterer annerledes. Ettersom du skriver "lettere" sarkastisk i siste avsnitt i innlegget ditt at Høyre er ute etter partier og velforeninger som ønsker å fjerne tungtransporten fra Havneveien og bomijøene, synes jeg det er interessant å vite hvilke bomiljø det er snakk om. Vi er oss sjøl nærmest kansje......Mvh. Kjell Arne Hestad

Hans Kringstad 14.08.2015 21:56
Hei! Ifølge Nordisk beregningsmåte for vegtrafikkstøy vil støynivået øke marginalt på E39 ved overføring av tungtrafikk fra Havneveien. Støyen øker ikke lineært med trafikkmengden, som allerede er stor på E39. Dette må selvsagt fagfolk bekrefte, men det har vært fraværende i alle saksframlegg. Når det gjelder å være seg selv nærmest: Jeg bor i tredje etasje nesten lengst sør på Strandheim Terrasse og har mye mer støy fra E39 enn fra Havneveien. Det dundrer på soverommet om morgenen, men det visste jeg da jeg flyttet inn. Mvh Hans

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse