Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil stenge Havneveien når det ikke er trafikk

DSC_0013.JPG

Rådmannen i Orkdal anbefaler å:
1) Stenge Havneveien for trafikk om natta - når det nesten ikke er trafikk. Vil holde den åpen når tungtransporten er på sitt mest intense.
2) Droppe kravet fra i fjor høst om miljøtunnel før storhavn.

Politikerne avgjør begge deler. Første runde kommer i formannskapet onsdag.

Rådmannen (i dette tilfellet saksbehandler Ivar Lillery) foreslår å stenge Havneveien for gjennomkjøring mellom kl. 17 på ettermiddagen og 06.30 om morgenen, altså kveld og natt. I tillegg anbefaler Lillery stenging i helger og på helligdager.

Forslag uten fakta
Saksframlegget nevner ikke med ett ord en trafikkanalyse utført av Norconsult på oppdrag fra Trondheim Havn. Rapporten viser at tungtrafikken stort sett går i det tidsrommet rådmannen vil holde Havneveien åpen:

  • Havnetrafikken er konsentrert til mellom kl. 07 og 16. Nesten ingen trafikk på kveld og natt, ifølge Norconsult.

Sammen med Statens vegvesen har Norconsult kartlagt trafikkmengde:

  • 1632 kjørtøy i snitt hvert en eneste døgn hele året (såkalt ÅDT).
  • 347 av disse er tunge kjøretøy (en høy andel).

Dette tallgrunnlaget finnes heller ikke i rådmannens saksframlegg. Der mangler også en henvisning til faglige konklusjoner i Norconsults rapport:

1. Norconsult anbefaler Havneveien stengt for gjennomkjøring av hensyn til lokalmiljøet.

2. Norconsult mener resten av vegnettet vil håndtere den økte trafikken uten problemer.

Allerede for mye støy
Heller ikke støyrapporten fra Sweco knyttet til havneutbygginga tar rådmannen inn i sin vurdering. Her framgår det at enkelte boliger ut mot Gammelosen ligger i såkalt gul støysone allerede FØR man måler støy fra tungtrafikk på Havneveien.

Orkdal kommune har vedtatt folkehelse generelt og arbeid mot støy spesielt som overordnede mål i kommunens nye samfunnsplan. Det er ikke tema.

Saksframlegget drøfter ikke hvor mye mer støy det eventuelt blir andre steder dersom Havnveien stenges. Enkelte politikere har ment det blir for mye støy i Bakkan.

Rådmannens saksframlegg peker på at det dårlige dekket på Havneveien skaper ekstra støy. Det vil koste 1,5 mill. kr. å utbedre.

To påstander i saksframlegget:
1) Ved fri ferdsel bare på hverdager mellom 06.30 og 17 "vil støyproblemene reduseres betraktelig." (Vil de det? Rådmannen ser bort fra at trafikk og støy er på sitt verste i det tidsrommet han vil holde veien åpen).

2) Ved stenging av Havneveien vil trafikkbelastning ved Bårdshaug bru bli forverret, "spesielt for myke trafikanter." (Her skal det imidlertid bygges separat gang- og sykkelbru, start til høsten).

Synsing i saksframlegg
Politikerne i Orkdal har fått et saksframlegg og en vurdering uten en eneste faktaopplysning om trafikkmengder, fordeling tunge/lette kjøretøy, døgnvariasjon eller støymålinger/-konsekvenser.

Trondheim Havn sier at det er OK for Havna å stenge Havneveien. Orkla Shipping & Trading har foreslått stenging, men med dispensasjon for interntrafikk mellom Grønøra Øst og Elkem Thamshavn - ca ti tungtransporter i snitt per døgn.

Rådmannen mener Orkdal kommune ikke kan anbefale forskjellsbehandling av næringsaktører, uten at det er nærmere begrunnet.

Vil kutte miljøkrav
Rådmannen (i dette tilfellet assisterende rådmann Steinar Gaustad) foreslår i en annen sak som kommer opp onsdag å fjerne kravet om at Havneveien skal legges helt eller delvis i miljøtunnel før Havna kan ta i bruk nye arealer. Dette kravet stilte kommunestyret så seint som 29. oktober i fjor.

Ikke noe har skjedd siden som tyder på nye vegløsninger på Orkanger de nærmeste årene.

Havneveien_kulvert.jpg

Rådmannen vil fjerne kravet om Havneveien i miljøtunnel eller -kulvert bare sju måneder etter at vedtaket ble fattet. Kulvertløsningen kastet fram av blant andre ordfører Gunnar H. Lysholm blir trolig aldri mer enn en illustrasjon som over.

Kommer Havna i møte
Havnestyret svarte på rekkefølgekravet med å legge utbyggingsplanene på is. Nå vil Orkdal kommune tine isen.

Rådmannen drøfter ikke om en åpen Havnevei også kan bli anleggsvei for masser til utfylling. Det var nettopp som en snarvei for slike tunnelmasser fra E39 til Grønøra Havneveien ble bygd - i utgangspunktet som et provisorium.

Barriere mellom Orkanger og sjøen
I dag er den en sterkt trafikkert ferdselsåre for tungtransport til og fra havna og for tung gjennomgangstrafikk. Havneveien skiller Orkanger fra sjøen. Den er også en belastning for det unike bomiljøet på Nerøra og for brukere av det mest attraktive friområdet i Orkdal.

DSC_0017.JPG

Havneveien har i snitt over 300 tunge kjøretøy hvert døgn. De aller fleste av disse 300 passerer i løpet av ca ti timer på dagtid - altså en annethvert minutt.

 

Publisert 18.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Eva 18.05.2015 21:20
Da Bang i siste liten la frem forslag om rekkefølgekravet om miljøtunnel skulle en tro at forslaget ble stilt for å verne om friområdet og ikke minst ta hensyn til beboerene i området. Nå når Rådmannen foreslår å fjerne rekkefølgekravet må en gå ut ifra at dette er ivaretatt.Rådmannen er mer bekymret for næringslivet enn for hensynet til beboerene,,,.. En kan være fristet til å spekulere i om vedtaket om rekkefølgekravet bare var spill for galleri, for å få sikre flertall for utbygging

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse