Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Forakten for kunnskap - ny E39 før vi dør?

Bhaug___st_1.JPG

Statens vegvesen har vurdert mulige traseer for ny E39 forbi Orkanger. Fagfolk med spisskompetanse på veg legger fram sitt syn ved  å veie konkrete fordeler mot ulemper for hvert enkelt alternativ.
- Ubrukbart, sier ordfører Gunnar H. Lysholm.
Forakten for kunnskap blomstrer fritt.

Milepælen som falt
Orkdal kommune ba selv om en profesjonell utredning. Ordføreren tegnet et bilde av vegvesenets kommende rapport som en milepæl på veien mot nye vegløsninger med storhavn på Orkanger.

Så foreligger rapporten: "Ubrukbart" er dommen i avisa over det anbefalte alternativet. Alle alternativer er nøye beskrevet i et forprosjekt så faktatungt som et forprosjekt kan være.

Men i Lysholms verden er visst fagfolkene dumme og fakta bare bryderi.

Slik starter debatten om en av de viktigste sakene for lokalsamfunnet de neste 50 årene: Lettvintheter, synsing og muligens personlige motiver skal nok en gang fortrenge en faktabasert diskusjon i Orkdal.

Budskap:
* Fagfolkene er på bærtur.
* Vi vil ha alt.

Ja, for nå er ønsket både en nedgravd vei for havnetrafikken og ny E39 på tvers av dalen og i tunnel under Bakkan (Arne Grønset).

Lykke til. De fleste som leser dette er nok døde og begravet lenge før staten pumper så mange milliarder inn i vegsystemet på Orkanger.

På vei mot grøfta
Useriøs opptreden kombinert med urealistiske krav er resepten på å mislykkes i møte med staten, og kjøre et stort vegprosjekt i grøfta.

Jeg har lest rapporten fra Statens vegvesen flere ganger.
* Du kan være uenig i vekting av pluss- og minusfaktorer.
* Du kan også være uenig i at Evjen er det beste alternativet.

Men å påstå at Evjen-traseen er ubrukbar (Gunnar H. Lysholm) eller dårligst (Rasmus Skålholt) vitner om forakt for kunnskap.

Vegvesenets forprosjekt er kunnskapsbasert. Det er grunn til å spørre om de som allerede nå slakter vegvesenets råd i det hele tatt har lest rapporten.

Les selv, om du gidder
Som en service fra orkangervel.no, og siden den ikke er å se på Orkdal kommunes nettsider: Her kan DU lese hele rapporten.

Den består av 64 sider med blant annet trafikkdata, prognoser, tekniske spesifikasjoner, geologi, kartlegging av kryssende hensyn og relativt detaljerte analyser av fordeler og ulemper ved hvert enkelt alternativ.

På side 55 finner du en tabell som sammenligner alternativene - riktignok uten kostnader. Kostnadsanslag kommer rett under.

Evjen tar mest matjord
Rapporten viser at Evjen-alternativet kommer dårligst ut i kategorien "naturressurser" fordi det vil ta mye dyrkajord. Problemet er selvsagt at alle alternativer har betydelige ulemper og/eller mangel på gevinster. I sum mener vegvesenet at Evjen er klart best.

Å avfeie konklusjonen i et slikt kunnskapsgrunnlag er forakt for kunnskap - dessverre et ikke ukjent fenomen i lokalpolitikken.

Det finnes selvsagt ingen enkel og billig løsning når du skal føre en Europavei på tvers av Orkdal og under/utenfor Orkanger.

Her er noen få apropos til den overfladiske debatten:

Alternativ Fannremsmoen
+ Tar mindre dyrkajord enn Evjen.
- Langt fra havna/Grønøra - fortsatt gods over Bårdshaug.
- Støyutsatte boliger, siden E39 skal gå i dagen forbi Fannremsmoen/Evjen. (I tillegg skal det bygges mye nytt ved traseen, blant annet boligfelt i Kleivan).
- I konflikt med den nå fredede Thamshavnbanen.

Bårdshaug bru som i dag
- Massiv gjennomgangstrafikk tvers gjennom tettbebyggelse blandet med lokal trafikk.
- Her bor det mye folk.
- Trangt og krevende å få til innslag til tunnel under Bakkan.

Grønøra spiser milliarder
- Dyrest og mest usikkert. Vegen må graves ned over nesten hele Grønøra/Strandheim av hensyn til industri og bomiljø. Bru over eller tunnel under Orkla. Maks-anslag 6,5 mrd - feks over det dobbelte av ny E6 med fire felt fra Tonstad til Melhus (ca 60 prosent bompenger).

Kostnader handler om mer enn statlige penger i det fjerne. Jo dyrere løsning, dess mer bompenger.

DSC_0007.JPG

Dette er E39 fra høsten av og trolig i veldig mange år framover.

Tre Evjen-argumenter og spørsmål
1. Påstand: Bomiljø blir ødelagt.
Spørsmål: Blir flere boliger berørt her enn ved alternativene Fannremsmoen og Bårdshaug? Eller blir færre berørt? Noen bør telle hus som står og hus som kommer.

2. Påstand: Grenda og bygda blir delt i to.
Spørsmål: Blir den det? Vegvesenet skriver at E39 må legges under både Orkdalsveien og Thamshavnbanen. Det er lagt inn 200 meter kulvert i anslaget, noe som evt kan forlenges.

3. Handelen vil tape på veg via på Evjen (eller Fannremsmoen).
Spørsmål: Vil den det, og evt hvor mye av dagens handel faller vekk med redusert gjennomgangstrafikk på Bårdshaug? Det er mulig å anslå.

Spørsmålene er ment som spørsmål for å få fram fakta, ikke som argumenter for Evjen-alternativet.

Du bør ha større tillit til Vegvesenets vurderinger enn til ordføreren når det kommer til vegfaglige tema og ting som har å gjøre med logistikk.

Fleip eller fakta?
Som en kuriositet - ordfører Gunnar H. Lysholm har tidligere foreslått blant annet:

1. Felles 17. mai-feiring på Follo fordi det er så god parkering der.
Faktum: Det er dårlig med parkering på Follo, og barnehagebarn kan ikke gå mange kilometer i tog.

2. Kirkegård på Thamshavntunet fordi det er gangavstand fra Orkanger kirke.
Faktum: Det er ikke gangavstand for gravfølger mellom kirka og Thamshavntunet ved Strandheim.

Og kanskje er ikke Evjen "ubrukbart" for ny E39, heller. Den som lever lenge nok får se.

Hans Kringstad
(Bosatt 50 meter fra dundrende tungtrafikk på E39. Mener likevel Havneveien bør stenges og havnetrafikken overføres til E39)

NyE39.jpg

Skisse med oval som viser hvor Statens vegvesen mener det er klart best å la en eventuelt ny E39 krysse dalen.

 

Publisert 23.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Per Kirkaune 24.04.2015 12:39
Forakten for kunnskap blomstrer fritt skrives det ovenfor, om valg av trasè for E39. Det vises til uttalelser fra partiledere i kommunestyret i lokalavisa 23.april. Når du skriver det Hans, så regner jeg med at det også er Småbylistas syn? Det går som en rød tråd i kommentaren at politikerne (og særdeles vår ordfører, selvfølgelig) ikke tar hensyn til vegvesenets kunnskapsbaserte vurderinger i valg av trasè. (Gjelder ikke til SV´s uttalelse som mener Evjen er det beste alternativet, ikke ut ifra kunnskapsbasert info men fordi det var et medlem i SV som først presenterte Evjen som et alternativ.) Hvis man nå skal følge din argumentasjon så skal man alltid bruke fagfolkenes vurderinger som eneste grunnlag for sine beslutninger i sitt politiske arbeid. Det betyr bl.a. at Småbylista vil gå inn for nedlegging av akutten ved OSS fordi det er i tråd med kunnskapsbaserte vurderinger i Helse Midt? De vil også stemme for alt som Trondheim Havn ber om vedr utbygging av havna, da dette også vil være kunnskapsbasert? I sin ytterste konsekvens vil Småbylista stemme for Rådmanns innstilling i alle saker fordi de pr definisjon er kunnskapsbasert? Hvis man skal følge denne argumentasjonen vil det jo ikke være bruk for politikere verken lokalt eller nasjonalt. Det er vel ikke helt sånn demokratiet var ment å fungere?

Hans Kringstad 24.04.2015 18:03
1. Småbylista: Nei. Om jeg skriver en kommentar på orkangervel.no er det selvsagt ikke ensbetydende med at det er Småbylistas syn. Hvis jeg skriver noe på vegne av Småbylista skal jeg gjøre oppmerksom på det. Etter hva jeg vet har ikke Småbylista tatt stilling til trasévalg. I motsetning til ordføreren vet jeg for øvrig ikke hva som evt er ubrukbart i rapporten om ny E39. Jeg trodde den prosessen skulle starte nå gjennom en utdyping av det materialet vegvesenet har utarbeidet. 2. Blind tro på fagfolk: Nei. Selvsagt skal man ikke alltid bruke fagfolkenes vurderinger som grunnlag for en beslutning. Det står da også uttrykkelig i kommentaren at du kan være uenig både i vegvesenets vekting av fordeler/ulemper og i vegvesenets konklusjon. Kommentaren handler om hvordan en ordfører møter et kunnskapsgrunnlag han selv har bedt om: Dommen er "ubrukbart". Det er useriøst og det er ren synsing. Det vitner nettopp om forakt for kunnskap å ta imot et faktagrunnlag på den måten i begynnelsen av en komplisert prosess, der et utall fordeler og ulemper (fakta) skal etterprøves, finsiktes og veies opp mot hverandre. 3. Lysholm, Kirkaune og resten av Orkdalslista får ha meg unnskyldt, men: Om Lysholms sleivspark i starten av E39-arbeidet var et enkeltstående tilfelle, så OK. Men det er det ikke. I stedet for å gå foran som et godt eksempel, er ordføreren i Orkdal en lokalpolitisk versting i bruk av lettvintheter og skjødesløs omgang med fakta (les kunnskap). Ett konkret av mange eksempler: I havnesaken kunne ordføreren fortelle kommunestyret at en faglig rapport viste at utbygging på Grønøra ville skade fuglelivet "i en overgangsperiode" - altså et forbigående problem. Andre politikere måtte korrigere vår eneste heltidspolitiker. Rapporten peker tvert imot på betydelige permanente (altså varige) skader på fuglelivet. En tilgivelig glipp? Nei, fordi denne typen omgang med fakta/kunnskap etter hvert danner et mønster. 4. kal vi legge ned akutten fordi fagfolk kommer til å foreslå det? Et godt polemisk forsøk, men i den saken som så mange andre kommer de faglige meningene til å være delte. Det finnes faglige argumenter både for å flytte funksjonen til Trondheim og for å beholde den i Orkdal (tungt framført av leger ved sjukehuset). For oss som bor i Orkdal er det selvsagt å legge vekt på argumentene for å beholde akutten her. Hans K.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse