Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gammelosen: Trolig enda en trailer-sommer

DSC_0026.JPG

Orkdal kommune har ventet så lenge at det ligger an til enda en sommer med massiv tungtransport på Havneveien. Trolig kan bare full stenging iverksettes fort. I mai starter diskusjonen om tidkrevende mellomløsninger.
Se mer om trafikken på Orkanger under.

Politikerne fattet vedtak i fjor om at stenging av Havneveien skal opp som politisk sak.

Ap forsøkte å få behandlet saken i vinter, men ble nedstemt. Flertallet ville vente på Statens vegvesen sin utredning om framtidig trase for ny E39.

Klart svar: Evjen
Forproskjektet kom sist uke. Vegvesenet gir et usedvanlig tydelig svar:
* Evjen er klart beste alternativ.
* Grønøra/Havneveien virker helt uaktuell som ny E39. Fraråder også å krysse Orkla på Bårdshaug (som i dag) og ved Fannremsmoen

Men det svaret godtar ikke alle politikerne, ifølge referater i ST. Dermed er egentlig ingen ting avklart.

Uansett skal stenging av Havneveien opp til politisk behandling - tidligst i mai.

Tre alternativer:

  • Havneveien åpen for all trafikk som i dag.
  • Havneveien stengt for gjennomkjøring.
  • Havneveien delvis stengt.

Fortsatt full trafikk
Arne Grønset (V) har sagt i kommunestyret at han vil ha Havneveien åpen helt til det er bygd tunnel under Bakkan. Det vil ifølge vegesenet si anslagsvis 15 år - om det noen gang blir tunnel. Grønsets begrunnelse er at mer trafikk på E39 er verre  for bomiljø enn fortsatt trafikk langs Havneveien. Altså: Spre ulempene.

Full stenging
Andre politikere er like klare på at Havneveien ikke lenger kan ligge som en støyende og trafikkfarlig barriere med tungtrafikk mellom Nerøra/Gammelosen og fjorden.

Konsulentselskapet Norconsult anbefaler å stenge av hensyn til nærmiljøet, i en rapport utarbeidet for Trondheim Havn. Trondheim Havn sier at stenging er OK for havna.

Litt/mye stenging
Men nå starter diskusjonen om mellomløsninger. Uten basis i kunnskap er det kastet fram forslag om alt fra å stenge om natta (liten trafikk/ingen brukere av Gammelosen/Terna) til å bygge fartshumper (for vogntog).

Orkla Shipping & Trading foreslo allerede i 2013 å stenge for alt annet enn interntrafikk mellom Grønøra og Elkem Thamshavn.

I så fall må det trolig opp automatisk bom for biler med dispensasjon. Med vanlig saksbehandling, offentlig anbud mv vil ikke det kunne skje før sommeren.

DSC_0021.JPG

Havneveien ble bygd som et strakstiltak for å frakte tunnelmasser fra E39-prosjektet tidlig på 2000-tallet. Den endte opp som en permanent løsning med stadig økende havnetrafikk og gjennomgangstrafikk. Ny E39 via Skjenalddalen kan øke gjennomgangstrafikken enda mer.

Fakta om trafikken på Orkanger

Enkelte politikere (se over) inntok kategorisk standpunkt mot stenging uten at det forelå noe kunnskapsgrunnlag om konsekvenser.

Senere er det gjennomført trafikktellinger blant annet etter initiativ fra velforeningene. Under finner du noen fakta, ÅDT betyr gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn gjennom året.

ÅDT Havneveien:
Ca. 1 700 kjøretøy, hvorav ca 300 tunge.
ÅDT dagens E39 ved Thamshavn:
Ca. 7 700 kjøretøy, hvorav ca 1 000 tunge.

Hvis stenging av Havneveien overfører all trafikk til E39 forbi Orkanger vil altså:

* Antall kjøretøy (alle) øke fra 7 700 til 9 400 i døgnet.

* Antall tunge kjøretøy øke fra ca 1 000 til ca 1 300.

Med andre ord en vekst på maksimalt 25-30 prosent på E39 forbi Orkanger ved stenging av Havneveien. Samlet økning kan bli mindre. Det ser ut til at tellepunktet på E39 ligger slik at noe trafikk til/fra Havneveien telles begge steder.

Politikerne må vurdere hva som er best/verst:
* At E39 skal få en vekst i tungtrafikk på inntil 30 prosent.
* At den kommunale Havneveien fortsatt skal ta unna denne trafikken for Europaveien.

Elkem Thamshavn
Dersom politikerne går for et kompromiss og lar Elkem Thamshavn kjøre til/fra Grønøra, må de vite hvor stor denne tungtrafikken er. Uoffisielle tall:

* Ca 3 600 turer per år/ca 70 per uke.
* Fra 6 til 30 per dag. I snitt anslagsvis 16 per dag.
* Med det vil altså antall kjøretøy på Havneveien bli redusert fra ca 1 700 til ca 16 per dag. Alle 16 er riktignok tungtransport.

Noen andre fakta fra Statens vegvesens rapport
Når E39 fra Høgkjølen ned Skjenalddalen åpner til høsten vil trafikken over Bårdshaugbrua øke med 1 300 kjøretøy i døgnet. Den vil minke tilsvarende over Forvebrua og forbi Fannrem/Evjen.
(OBS! Noe av den økend etrafikken i Skjenalddalen kan komme til å velge Havneveien). Hele 73 prosent er gjennomgangstrafikk.

* ÅDT på Bårdshaugbrua øker fra ca 6 100 til ca 7 400.

* 73 prosent av trafikken fra sør via kommende E 39 er gjennomgangstrafikk.

* 15 prosent av tungtrafikken på E39 er havnetrafikk.

Kostnader Grønøra og Evjen
E39 i bru/kulvert over Grønøra/Havneveien: 4,1 - 4,6 mrd. kr.

E39 i korte eller lange tunneler via Evjen: 2,6 - 3,2 mrd kr.

Grønøra/Havneveien er altså 0,9 - 2 mrd. kr. dyrere. Her er også usikkerheten størst. Maks-kalkyle er satt til hele 6,5 mrd. kr.

I ST er det påpekt at Grønøra-alternativet vil gi besparelser fordi det ikke trengs ny tunnel. Men dette er selvsagt tatt inn i kalkylene fra Statens vegvesen.

Avkjørsel ved Hov må bort
Ny vei via Evjen uten tunnel under Bakkan vil koste "bare" 1,8 mrd. kr. Da er ingen støyprobolemer løst. Dessuten må Hov-krysset fjernes fordi en evt. ny E39 i dagen må bli bredere.

DSC_0018.JPG

Fra Havneveien. I snitt passerer 300 tunge kjøretøy hvert døgn året rundt. I tillegg kommer ca 1 400 lette biler.

Politisk liv og lære

PS: Orkdal kommune satser på folkehelse og markerer tirsdag friluftslivets år med folkemøte om turstier. Den trolig desidert mest brukte turstien i Orkdal går sammen med tungtrafikken nord i Gammelosen og mot Terna-moloen.

PS2: Orkdal kommune har vedtatt å prioritere arbeid mot støy. Boligene ut mot Gammelosen har alletede for mye støy fra Grønøra - før trafikkstøy blir regnet med.

 

Publisert 18.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse