Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil ha åpen Havnevei ved utbygging

DSC_0057.JPG

Rådmannen foreslår stor havneutbygging i tråd med Havnas ønsker.
Om Grønøra Vest:
”Ingen av oss vet sikkert hvordan Råbygdfjæra og Orkla vil tåle havneutbygging.”
Om Grønøra Øst:
Åpen Havnevei, men lys ved gangfelt. Trær som skjerming der det ikke er til hinder for Havna.

Forslaget kommer opp i formannskapet onsdag. Dagen før – tirsdag klokka 18.30 - er det folkemøte på Rådhuset i regi av velforeningene.

Grønøra Vest – hovedpunkter i forslaget:
• Går inn for Havnas krav om areal nok til at tre skip kan ligge ved kai samtidig. (Flertallet i kommunestyret har så langt foreslått mindre omfattende utbygging).

• Alternativet GV1 (se bilde under) krever en utstikker som et hammerhode foran Råbygdfjæra.

”Vil ikke stenge for alt utsyn mot sjøen.”

• Ambisjon om at Havna skal bli ”Norges beste med hensyn til støyulemper, visuell forurensing og miljøbelastninger for nærområdene”, men legger til: ”Ingen av oss vet sikkert hvordan Råbygdfjæra og Orkla vil tåle havneutbygging.”

• Peker på at Fylkesmannen, Naturvernforbundet og velforeninger mener utbygging kan ha stor negativ virkning for naturmiljøet i Råbygdfjæra.

G Vest1_1.jpg

Rådmannens forslag til utbygging på Grønøra Vest. SHA2 er det nye utbyggingsområdet. Kartet markerer ikke klart området i sjøen som skal mudres.

Før utbygging på Grønøra Vest:
Vil ha mer utredning av: 1)støytiltak 2) mulig bru mellom Grønøra Øst og Vest 3) konsekvenser for Orkla som lakseelv.

Før nye arealer kan tas i bruk på Grønøra Vest:
•  Egen gang-/sykkelbru ved Vigorbrua.

•  Planfri kryssing for fotgjengere.

•  Gang-/sykkelbru ved Skjenaldelva.

•  Vegetasjonsbelte mot Gjølme/Råbygda så langt ut som det er mulig uten å komme i konflikt med havnedrift.

Rådmannen begrunner forslaget slik:
•  Stoler på Havnas argumenter om at tre skip samtidig er nødvendig for effektiv drift.

•  Regjeringen har pekt på Orkanger som havn knyttet til ny godsterminal sør for Trondheim.

Grønøra Øst:
Forslag om to tiltak før nye arealer tas i bruk:
• Vegetasjonsbelte så langt utover som praktisk mulig av hensyn til Havnas drift.
•  Lys ved fotgjengeroverganger på Havneveien.
Altså ikke forslag om å stenge Havneveien.

Containere.jpg

Grønøra Øst skal bygges ut videre i retning Nerøra/Terna. Planen er å flytte containerne til Vest om noen år, og bruke Øst til tømmer, rør og annen industrirelatert havnedrift. Rør og kran støyer mest, ifølge ny støyrapport. Skjerming vil ikke hjelpe mot dette.

Tungtrafikk og støy – nye vegløsninger:
Ei arbeidsgruppe med fem politikere ble nedsatt for å se på avbøtende tiltak. Gruppa har diskutert nye vegløsninger, men det foreligger ikke noe konkret. Planen er å jobbe videre med å utrede mulige framtidige trasevalg sammen med Statens vegvesen.

Havneveien
Tungtrafikken øker. Antall TEU/containere (tilsvarer ca. antall tungtransporter) på Orkanger Havn har økt fra 9 000 i 2009 til ca 20 000 i år. Målet er å komme opp i 100 000.

I tillegg til containere kommer annen økning i tungtrafikk. Havna vil også ha ro/ro-kai og godsferge i framtida.

Tellinger i sommer viste 347 tunge kjøretøy på ett døgn på Havneveien. Fordelt på dagtid (12 timer) tilsvarer det en trailer eller lastebil annethvert minutt -30 i timen.

Analyser viser at mesteparten av veksten i tungtrafikk vil komme på Havneveien.

Havnas utredere har ikke lagt inn støy fra tungtrafikk i støyrapportene. En revidert støyrapport sier at skjerming med vegg/voll/vegetasjon mot Nerøra ikke vil dempe støy.

Hveien.JPG

Livet ved Havneveien. Orkdal kommune har god folkehelse og arbeid mot støy som satsingsområder.

 

Publisert 17.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse