Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Støyskjerm vil ikke hjelpe

DSC_0004.JPG

Støyskjerm på Grønøra Øst vil ha liten eller ingen effekt for boligene på Nerøra ved utbygging. Den verste støyen går over. Havnas konsulent anbefaler likevel en 5 meter høy vegg eller voll.
Havna har ikke kartlagt det samlede støybildet før Orkdal kommunestyre skal avgjøre havneutbygging. 

Dette går fram av en revidert støyrapport fra Havnas konsulenter. Rapporten forelå onsdag - to uker før Orkdal kommunestyre etter planen skal stemme over saken.

Rapporten handler fortsatt kun om støy fra selve havnedriften - ikke fra tungtrafikk, andre bedrifter på Grønøra, Elkem osv.

Hovedpunkter i den nye rapporten:

Grønøra Øst, utvidelse slik at havneområdet kommer 50 meter nærmere Nerøra:

 • 14-17 boliger får støy over grenseverdi fra havnedrift.
 • Utbygging gir liten ekstrabelastning fordi den verste støyen allerede er der.

 • NY INFORMASJON: Støyskjerm gir liten effekt for bomiljøet fordi støy vil gå i bue over. Støyskjerm vil ha liten eller ingen hjelp mot de verste støykildene, som er kraner og spolebåt.

 • Støyskjerm, kan ha en viss effekt for daglige aktiviter som slagstøy fra containere og støy fra trucker mv. Konsulentene anbefaler derfor en vegg eller voll som er 5 meter høy og 300 meter lang.

 • Oppsummert: Utvidet havn kombinert med skjerm vil gi omtrent samme støy som i dag.

DSC_0018.JPG

Trondheim Havn søker om å få bygge ut i 50 meters bredde og 300 meters lengde utenfor Gammelosen - altså bak dagens Grønøra Øst på bildet.

Grønøra Vest, utbygging mot Råbygdfjæra:

 • Høyeste støynivå ved bolig ligger i dag litt under øvre grenseverdi.

 • Utvidelse av havna og bruk av vanlig teknologi vil gi for høy støy ved ca fem boliger.

 • Utvidelse på Grønøra Vest ligger mange år fram i tid: Konsulent anbefaler derfor å planlegge nå slik at de mest støyende aktivitetene blir plassert slik at de sjenerer minst mulig.

DSC_0004.JPG

Planen er å fylle opp et stort areal vest for dagens molo ved utløpet av Orkla, og å mudre opp et enda større område utenfor Råbygdfjæra. Havna krever å få areal nok til tre skip samtidig ved kai for å oppnå effektiv drift.

"Handlingsplan for (!) støy"

Havnas konsulenter foreslår også en langsiktig "Handlingsplan for støy" for å sikre minst mulig støybelastning fra havna. Her inngår blant annet:

 • Kartlegging/målinger og spørreundersøkelser.
 • Kontakt med velforeninger el.
 • Støyvarsel på SMS eller e-post.
 • Bruk av støysvakt utstyr.
 • Redusert eller ingen spoling om natta.

Samlet støy er ikke kartlagt

Konsulentene anbefaler også at man kartlegger støy fra alle kilder i bomiljøet, inkludert trafikk, industri på Grønøra og andre bedrifter.

Noen slik kartlegging foreligger altså IKKE to uker før Orkdal kommunestyre skal avgjøre utbygging.

Flere politikere - og velforeningene - har pekt nettopp på behovet for innblikk i hele støybildet, ikke bare den delen som kommer fra aktivitet knyttet til Trondheim Havn. Særlig tungtrafikken har vært tema.

Orkdal mot støy
Den samlede støyen er avgjørende for folks helse. Orkdal kommune har nylig vedtatt at kommunen skal ha folkehelse som overordnet verdi. Tiltak mot helsefarlig støy er prioritert - ifølge kommuneplanens samfunnsdel.

Str__ysonekart_dag.jpg

Støykart: Gul sone viser området med beregnet støy over anbefalt grense ved utbygging av Orkanger storhavn. NB: Dette er kun støy målt fra aktiviteten ved driften av havna, ikke fra trafikk og annen industri.

Fylkesmannen kritisk
Fylkesmannen har nedlagt innsigelse (protestert) mot planen om å bygge ut på Grønøra Øst pga manglende kunnskap om støy og effekten av avbøtende tiltak.

Fylkesmannen peker på at vi ikke vet om såkalte avbøtende tiltak vil virke. Les om Fylkesmannens bekymring her.

Havnas reviderte støyrapport sier altså at det mest konkrete tiltaket (støyskjerm) vil ha liten eller ingen virkning. 

 

Publisert 16.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse