Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Trolig nytt folkemøte om storhavn før 35 politikere avgjør

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Nerøra Vel, Orkanger Vel og Råbygda Vel ønsker å arrangere åpent møte om Orkanger storhavn før Orkdal kommunestyre skal stemme over saken 29. oktober. Møtet blir i så fall i kommunestyresalen tirsdag 21. oktober. Målet er at folk skal få vite hva partiene mener - og hvorfor.

Det ser ut til at alle partiene kan stille 21. oktober. I tillegg har velforeningene invitert Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til å delta med en representant.

Tema for tema
Fylkesmannen har avgitt en omfattende høringsuttalelse. Den tar opp alle tema der det er konflikt mellom utbyggingsinteresser og hensynet til bomiljø, fugle- og dyreliv og naturverdier/friområder.

Velforeningene mener folk flest og folkevalgte har nytte av en lett forståelig gjennomgang av de viktigste punktene i Fylkesmannens høringsuttalelse. Fylkesmannen er en nøytral, faglig instans.

Havneutbygging vil påvirke lokalsamfunnet for all framtid. Et vedtak kan få stor rekkevidde for Orkanger og Råbygda/Gjølme. 35 folkevalgte bestemmer alt onsdag 29. oktober.

DSC_0002.JPG

Havna og direktør Wollert Krohn-Hansen var viktigste aktør ved folkemøtet på Terna i vinter. Nå ønsker velforeningene å få våre egne politikere i tale.

Noen av problemstillingene de 35 i kommunesyret skal vurdere:

* Inntekter:
Utbygging vil gi kommunen salgsinntekter. Men partiene har ikke svart på et åpent brev om hvorfor 550 kr per kvm er rett pris for de siste, sjønære næringsrealene. Havna har ingen alternativer til Orkanger.

* Flere jobber:
Utbygging vil gi nye arbeidsplasser. Men debatten står om effekt (antall per dekar) og om kommunen heller bør satse på virksomhet som kan gi flere attraktive kompetansearbeidsplasser.

* Støy/bomiljø:
Det er uklart om utbygging vil gi mer støy i bomiljø, særlig på Nerøra. Spesielt trafikkstøy er et usikkerhetsmoment. Støy er mangelfullt utredet knapt tre uker før endelig vedtak.

* Mer tungtrafikk:
Tungtrafikken har økt, og vil øke kraftig i tettbebyggelsen dersom Havna lykkes med å øke aktiviteten. Det fins verken planer eller penger til nye vegløsninger som skjermer  lokalmiljøet. Politikerne ønsker garanti for vegpenger  fra stat og fylkeskommune, men får det ikke før vedtak skal fattes 29. oktober - og kanskje aldri.

* Natur og miljø:
Utbygging vil særlig gå ut over det sårbare, vernede området Råbygdfjæra, men også området utenfor Gammelosen. Uenighet om alvorlighetsgrad. Fylkesmannen mener Havnas utredere undervurderer naturverdier og bagatelliserer skaderisiko. Det gjelder spesielt fugleliv. Også følger for laks og sjøørret i Orkla er et viktig tema.

* Hvordan redusere skader?
Uklart hvordan såkalte avbøtende tiltak/skjerming skal gjennomføres, og uklart hvordan effekten vil bli. Ett spørsmål er om det går an å skjerme bebyggelsen på Nerøra mot mer støy når husene ligger høyere i terrenget enn havneområdet 200 meter unna. Støy er også tema for Råbygda/Gjølme i tillegg til blokkering av fjordutsikt.

* Havneveien:
Er en sak for seg. Havnas utredere anbefaler stenging, men flere politikere vegrer seg mot å sende trailerne over Bårdshaug.

Ner__ra6.jpg

I juni inviterte Nerøra Vel partiene til å oppleve trafikken på Havneveien. Ivar Konrad Gangås (i midten) fra KrF kan avgjøre hele saken utenfor Råbygdfjæra. Torstein Larsen (t.v.) vil ha minimal utbygging mens Joar Syrstadeng (Høyre, til høyre) støtter Havna.

Partiene har svart, med unntak av FrP. Tendens:
Det ser ut til at Grønøra Øst blir bygd ut i retning Nerøra/Gammelosen uten at type/effekt av avbøtende tiltak foreløpig er dokumentert.

Det er usikkert om Grønøra Vest blir bygd ut i tråd med Havnas ønsker mot Råbygda. KrF (to representanter) kan komme på vippen. Grønøra Vest kan bli bygd ut med 18-17 eller 19-16 stemmer.

Velforeningene mener en så viktig sak angår alle, og vil jobbe for å få til et informativt møte 21. oktober kl. 18.30 i kommunestyresalen. Mer kommer.

DSC_0005_1.JPG

Grønøra Øst: Et flertall av politikerne ser ut til å få for utbygging i 50 meters bredde og 300 meters lengde utenfor Gammelosen. De nærmeste husene ligger 200 meter unna. Uklart om type støyskjerming og om det vil hjelpe.

 

Publisert 09.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse