Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel om Rømme Øvre: Bygg nytt på Sæther-tunet

DSC_0009.JPG

Orkanger Vel foreslår å bygge nytt framfor å bevare Sæther-tunet i den kommende bykjernen. Begrunnelsen er at nybygg gir et bedre sentrum med:
* Økt utnyttelse av arealene og mulighet for mer aktivitet/besøk.
* Bedre gang- og sykkeltilbud.
* Langt mindre energibruk per kvadratmeter.

Dette er essensen i velforeningas høringsuttalelse til reguleringsplan for Rømme Øvre. Høringsfristen gikk ut 17. juli.

Rådmannen la fram to forslag - ett der bygningene på Sæther-tunet blir bevart, et annet der de reguleres vekk.

Fylkeskommunen (vernemyndighet) foreslår å bevare gårdsbygningene - eventuelt å flytte våningshuset bort fra Orkdalsveien for å gi plass til gang- og sykkelveg.

Orkanger Vel
mener tomta er så viktig at det må bygges nytt, høyt, moderne og energieffektivt. Det samsvarer med Orkdal kommunes mål for sentrumsutvikling og miljø. Her er et redigert utdrag av innspillet:

"Et attraktivt sentrum vil styrke lokalt næringsliv og offentlig sektor i konkurransen med andre kommuner om kompetent arbeidskraft.

Et attraktivt sentrum innebærer:
•    En fortettet bykjerne med korte avstander.
•    Et mangfold av tilbud dag og kveld.
•    En infrastruktur for mer gåing og sykling framfor bilbruk.

Orkanger Vel anbefaler sterkt alternativet som legger opp til ny bygningsmasse på Sæther-tunet. De viktigste argumentene for ikke å beholde tunet:

•    Sikre høy utnyttelse av nøkkeltomta på Rømme Øvre.
Det er nødvendig å knytte sammen dagens handlegate og en bykjerne på Rømme Øvre på en god måte. Utbyggere trenger frihet til å nyutvikle området vest for Orkdalsveien ubeskåret.

•    Legge til rette for utbygging som gir besøk og aktivitet.
Det er svært begrenset hva dagens bygninger kan skape av aktivitet i sentrum, både pga lite areal og fordi slike hus er krevende å utnytte rent praktisk - jfr. Bankstua som stort sett står tom midt i den planlagte sentrumskjernen. Orkdal kommune må prioritere vern av gårdstun utenfor sentrum, og prioritere utbygging av effektive nybygg innenfor sentrum.

•    Spare energi.
Eldre bygninger er kostbare i drift. Mest trolig vil det bli en offentlig oppgave å skaffe innhold til bygningsmassen.  Orkdal kommunes miljømål tilsier i stedet å bygge nytt med passivhus- eller plusshusstandard på denne tomta.

•    Gi plass til gang- og sykkelveg langs begge sider av Orkdalsveien.
Gang- og sykkeltilbud i rett linje på begge sider av sentrumsgata må være en selvfølge om Orkdal kommune skal følge egne planer om miljø og satsing på sykkel. Skal Sæther-tunet bestå, bør Orkdalsveien legges i kulvert på denne smaleste strekningen. Da vil myke trafikanter få gateplanet for seg selv. Dette vil imidlertid kreve store investeringer.

•    Verdiskaping.
Bortregulering øker tomteverdien betydelig for grunneier og tilfører lokalsamfunnet verdier ved utbygging av ny eiendom."

Sitat slutt.

Planen for Rømme Øvre er helt sentral i arbeidet med å utvikle et levende og attraktivt sentrum i den nye byen, i tråd med målet i Orkdal 2040.

Planen tar for seg en rekke viktige tema som:
* Fordeling mellom næring og bolig. (En vanskelig balansegang fordi for mye bolig ikke gir noe sentrum, mens for mye krav til næring kan hindre utbygging pga manglende lønnsomhet/etterspørsel).
* Antall etasjer.
* Arkitektur. (Ide om mye tre).
* Omfang på og plassering av grøntarealer.
* Trafikk.

R__mme__vre.jpg
Planområdet for Rømme Øvre. Blir det et nytt og levende sentrum her? Vil handegata styrkes eller svekkes? Eller risikerer vi i verste fall en type utbygging som gir kontor både på Rømme Øvre og kontorifisering av gata?

 

Publisert 18.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse