Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Fylkesmannen slakter utredninger

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

* Fylkesmannen (staten) sier nei til storhavn på Orkanger nå, og krever bedre kartlegging av belastninger for natur og bomiljø.
* Fylkesmannen vil ha utredet mulig utbygging utenfor Thamshavn i stedet for på Orkanger.
* Fylkesmannen slakter deler av utredningene i havnesaken, særlig det som angår naturverdier.

Det framgår av Fylkesmannens høringsuttalelse. Dette er den tradisjonelt tyngste høringsinstansen, som skal se til at planene er i tråd med lov, forskrift og nasjonal politikk.

Fylkesmannen bruker retten sin til å legge ned en innsigelse mot utbygging av storhavn. Innsigelse betyr at Orkdal kommunestyre ikke kan vedta planen inntil videre.

Begrunnelsen er slik, litt forenklet:
Storhavn på Orkanger som planlagt vil føre til:
1) Tap av nasjonale naturverdier.
2) Store ulemper for bomiljøet i Orkdal.
3) Derfor må annen plassering av storhavn utredes grundig før kommunestyret eventuelt vedtar å omregulere for omfattende utbygging på Grønøra.

Fylkesmannen peker konkret på at havn utenfor Thamshavn kan være en mulighet, og at dette ikke ser ut til å være godt utredet.

Alvorlig kritikk mot utredninger
I høringsuttalelsen heter det at flere av utredningene bestilt av Havna er mangelfulle eller inneholder direkte feilvurderinger. Alle påståtte feil går i favør av Havna, og i disfavør av natur og miljø.

Noen eksempler fra Fylkesmannens uttalelse:

Mangelfullt om støy:
Konsulentrapporten (fra Sweco) beregner støy fra havnedrift, men det totale støybildet med støy fra trafikk inn og ut av havna og annen støy "er ikke omtalt", heter det.

Mangelfullt om trafikksikkerhet:
Det er ikke gjort trafikksikkerhetsmessige vurderinger av økt tungtransport og mer farlig gods i tettbygd strøk. Konsekvenser av økt trafikk i sentrumsgater er ikke utredet.

Fylkesmannen skriver om planlagt økning i havnedriften og at det skal være døgndrift. Godstog ved ny terminal sør for Trondheim vil gå om natta. De skal koordineres med tungtrafikk til og fra Orkanger storhavn.

Bagatelliserer belastninger for bomiljø:
"Ulempene for tettstedsbebyggelsen ved døgnåpen drift synes underkommunisert", skriver Fylkesmannen. ("Underkommunisert" kan sidestilles med "bagatellisert" eller "delvis fortiet").

Feil om Råbygdfjæra, fugl og fisk:
Fylkesmannen mener blant annet at utredninger på oppdrag fra Havna:
* Verdsetter naturverdiene i Råbygdfjæra og deltaet feil (for lavt).
* Feilvurderer konsekvensene for tap av naturmangfold ved utbygging (vurderer risikoen for lavt).
* Inneholder "beklagelige mangler" i risikovurdering av ålegraseng, miljøgifter mv.
* Feilvurderer konsekvensene for fuglelivet (vurderer følger som for små).
* Mangler gode utredninger av risiko for villaks og sjøørret, selv om disse har en særskilt, lovfestet beskyttelse i viktige vassdrag som Orkla. Sjøørreten beiter ved munninger. Fylkesmannen beklager disse manglene i Havnas rapporter.
* Avslører svært mangelfull kunnskap om den truede arten ål.

Feil om fugler:
Som om det ikke er nok:
Havna skriver at deltaet ikke har noen viktig funksjon for overvintrende fugl. Fylkesmannen er "svært uenig", og dokumenterer dette via tellinger av opptil 1050 ærfugl og hhv 500 stokkand og 500 kvinand.

Fylkesmannen oppsummerer omtrent slik:
1) Grønøra-utbygging vil gi store ulemper for sårbare naturverdier og bomiljø.
2) Utbygging nord for Thamshavn vil skåne viktige naturverdier og skåne Orkdal sentrum for mye tungtrafikk og støy.
3) I tillegg vil avstanden til ny jernbaneterminal bli 5 km kortere hver vei, noe som reduserer trafikkmengde og CO2-utslipp.
Derfor:
Merkostnadene ved å bygge ut nord for Thamshavn må sammenlignes med kostnadene ved feks å bygge miljøtunneler på Orkanger, og med de naturverdiene som blir spart.

Fylkesmannen ber om omfattende tilleggsutredninger. Det er trolig tvilsomt om Orkdal kommunestyre kan ta stilling til havneutbygging 24.september, slik det er lagt opp til.

Les uttalelsen fra Fylkesmannen. OBS! Den omfatter hele kommuneplanen, ikke bare havna.

DSC_0013.JPG

Fra Havneveien: Fylkesmannen skriver at ulempene for tettbebyggelsen er "underkommunisert" i Havnas utredninger.

 

Publisert 08.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

GSK 11.07.2014 15:25
Interessant , da er det bekreftet ikke bare surr,svartmaling og inkompetanse fra velforeningene i denne saken...

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse