Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ja til mer havn ved Gammelosen - trass i miljøskader

DSC_0056.JPG

Rådmannen ber politikerne vedta mer havn rett utenfor Gammelosen og Nerøra. Logikken er slik:
1) Utbygging strider mot Orkdal kommunes overordnede mål om miljø og folkehelse.
2) Bygg ut ved Nerøra likevel. Det kan hindre utbygging på  steder der følgene for miljø og friluftsliv blir verre.

Saken kommer til behandling i hovedutvalg forvaltning onsdag. Stikkord:

  • 15 dekar: Utbygginga gjelder 15 daa mer industriareal på Grønøra Øst - et belte i 50 meters bredde og 300 meters lengde utenfor Gammelosen. Ny kai ytterst.

  • 12 meters høyde: Her skal det ifølge forslaget tillates lagerbygg og containerstabler på inntil 12 meter.

  • Strandsone forsvinner: Et stort område i sjøen fra Grønøra til utenfor Terna-moloen skal mudres. En rapport fra Multiconsult slår fast at dette vil få store skadevirkninger for bunnfauna og fugleliv.

  • Store skip: Det mudrede området utenfor Gammelosen og moloen blir havnebasseng for skip. De skal manøvrere her.

  • Enda mer tungtrafikk: Trafikken kommer til å øke fordi Grønøra Øst skal utvides som containerhavn på ubestemt tid. På et ukjent tidspunkt er planen å flytte containerne til Grønøra Vest.

DSC_0016.JPG

Store mengder sjøfugl holder til i dette området som Havna vil fylle opp og mudre. En rapport fra selskapet Multiconsult advarer mot alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold. Orkdal kommune har for øvrig miljø som et overordnet politisk mål...

Støy:
Konsulentselskapet Sweco mener at støyen fra selve havnedrifta ikke blir verre enn i dag, selv om havnas egne uttalelser på et folkemøte skapte stor usikkerhet. Men støyrapporten måler bare deler av støybildet. Den trekker feks ikke inn tungtrafikken. Flere hus på Nerøra ligger på støygrensen før man måler andre støykilder i tillegg til havna.

Friluftsliv - Gammelosen/Havneveien:
Rådmannen mener utbygging ikke får negative følger for frilluftslivet fordi industriaktiviteten vil øke ubetydelig. Orkdal kommune skriver at Havneveien skiller Gammelosen fra havna - som om det er en fordel. Rådmannen foreslår IKKE å stenge Havneveien før utbygging som en rekkefølgebestemmelse.

Rådmannen foreslår å kreve et fem meters vegetasjonsbelte på det utvidede havneområdet. Kommunen har imidlertid ingen forslag til andre avbøtende tiltak, som feks å utvide jordvollen mellom Gammelosen og industriområdet.

Miljø/biologisk mangfold:
Selskapet Multiconsult har levert en rapport med svært alvorlig innhold: Mudring og utbygging vil fjerne et verdifullt bløtbunnsområde. Tapet av dette området vil ramme bunnfauna og fugl. Skadevirkningene blir store, men er ikke tilstrekkelig kartlagt, mener Multiconsult.

Effekten av avbøtende tiltak er usikre. Rådmannen foreslår at utbygging skal skje i perioden oktober-mars for å begrense skader på fugleliv, laks og ørret.

Vann til Gammelosen:
En rapport slår fast at vanninnstrømming til Gammelosen blir like bra som før.

Det du ikke vet
* Skadene på naturmangfoldet ved tap av en sårbar og viktig strandsone rett utenfor Gammelosen har vært lite framme i debatten. Rapporten om antall nye arbeidsplasser er den eneste utredningen Trondheim Havn har presentert med fagfolk til stede.

* Bruken av området utenfor Gammelosen/Terna-moloen som manøvreringsplass for store skip har ikke vært tema i det hele tatt.

Dette skal skje videre
Høringsfristen for planen går ut 10.juli. Fortsatt foreligger verken den endelige rapporten om sysselsetting eller en analyse av trafikkmengder.

De 35 medlemmene i Orkdal kommunestyre skal avgjøre saken sammen med resten av kommuneplanen 24.september. Da er det lagt opp til at de skal stemme både over utvidelse ved Grønøra Øst, Grønøra Vest (mot Råbygda) og bruken av Havneveien.

Velforeninga: Ha is i magen!
Orkanger Vel har foreslått at havneutvidelse tas ut av kommuneplanen inntil:
* vi har mer kunnskap om følgene av utbygging og effekten av avbøtende tiltak.
* det foreligger forpliktende statlige vedtak om bevilgning til et nytt vegsystem.

PS:
Rådmannen skriver ordrett at utbygging ved Nerøra/Gammelosen "kan være med på å hindre behovet for havneutbygging andre plasser, der de negative konsekvensene for friluftsliv, natur, miljø og jordbruksareal kan bli langt større."
Havna2_1.jpg
 
Skissen viser området som skal bygges ut og deler av området som skal mudres (rød skravering) dersom det politiske flertallet følger rådmannen. Et betydelig mindretall er mot utbygginga mot Nerøra/Gammelosen. Miljøpartiet Venstre og eventuelle fritenkere på Orkdalslista kan avgjøre.

 

Publisert 09.06.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse