Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen om Havn: Råbygdfjæra kan bli ødelagt

R__bygda.jpg

"Det kan hende Naturvernforbundet har rett i at etablering av storhavn vil ødelegge Råbygdfjæra som naturområde."
Det skriver rådmannen i Orkdal til politikerne, og anbefaler utbygging. En ny rapport varsler alvorlige følger for fuglelivet.

 • Sjøfugl vil miste  ytterligere 130 dekar av et viktig deltaområde som nesten er borte.
 • Støy fra Havna blir betydelig verre enn i dag, og det vil skremme vekk fugl fra Råbygdfjæra.

  Norconsult har laget den nye rapporten på oppdrag fra Trondheim Havn. Den beskriver konsekvensene for fuglelivet som fra "middels til stor negativ." (Lenke til rapporten nederst).

To sider i Adresseavisen
"Konsekvens" er standardmål for å gradere virkning av naturinngrep. "Stor negativ konsekvens" er alvorlig. Adresseavisen omtalte denne og en annen rapport om følger av storhavn på Orkanger over to sider fredag.

Politikerne i Orkdal starter behandlinga av havneutbygging onsdag - før alle konsekvensutredninger foreligger.

"Andre må ta medansvar"
Rådmannen (plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll) legger fram et planforslag i tråd med alle ønsker fra Trondheim Havn om utvidelse både ved Råbygda/Gjølme og utenfor Gammelosen/Nerøra.

DSC_0007.JPG

Foreløpig er Havnas anlegg på Grønøra Vest av beskjeden karakter.

I saksframlegget skriver Voll at Naturvernforbundet kan ha rett i at Råbygdfjæra blir ødelagt, men at "i tilfelle så må dette være et valg som storsamfunnet/regionale myndigheter må være med på å ta."

Rådmannen utdyper ikke hva som ligger i formuleringen. 35 folkevalgte i Orkdal kommunestyre avgjør saken suverent med mindre Fylkesmannen stopper planen, slik Naturvernforbundet ber om. Råbygdfjæra er vernet.

Fugler vil forsvinne
Her er noen hovedpunkt fra rapporten om fuglelivet:

 • Verdifulle arealer for rastende fugl vil gå tapt. Samlet vurdering er fra middels til stor negativ konsekvens.
 • Arealtapet vil høyst sannsynlig føre til redusert antall vanntilknyttet fugl i indre del av Orkdalsfjorden.
 • Området har middels til stor verdi for truede fuglearter.
 • Dette er det viktigste raste- og overvintringsområdet i Orkdal for vann- og våtmarksfugl.
 • Nesten alt av slike områder er nedbygd innerst i Orkdalsfjorden. Planen vil bygge ned 18 prosent av gruntområdet som er igjen.
 • Tiltaket vil gjøre 130 dekar (20 fotballbaner) utilgjengelig for sjøfugl.
 • I tillegg til det direkte arealtapet kommer støy og andre forstyrrelser som vil skremme vekk fugl.

Rapporten slår fast om støy at:
"Økt båttrafikk og lasting/lossing vil generere betydelig mer støy enn hva som er i området i dag."

Støy er for øvrig et uavklart tema for bomiljø i Råbygda og på Orkanger. Støyrapportene framsto som mangelfulle da Havna presenterte dem på folkemøtet i Terna. For folk (i motsetning til fugl) skal utbygging IKKE gi mer støy, ifølge Havna.

40 truede arter registrert
Rapporten om fuglelivet lister opp 40 truede og sårbare arter som er registrert i Råbygdfjæra.

Den inneholder også en oversikt over de vanligste fugleslagene som raster der, blant annet:

 • Ærfugl - opptil 1 000 i september-april.
 • Kvinand - opptil 500 vår og høst, noen overvintrer.
 • Stokkand - opptil 400 vår og høst, noen overvintrer.
 • Grågås - opptil 400 august-september.
 • Havelle - opptil 200 september-april.

Dyr og planter
Norconsult har også laget en rapport om mulige skader på fisk, dyre- og planteliv i området; marint biologisk mangfold. Her er konklusjonen middels negativ konsekvens.

Blant annet omtales oter og mulig forekomst av ål. Begge arter er truet og står på den såkalte rødlista.

Her er rapporten om fuglelivet.
Her er rapporten om fisk, dyr og planter.

Havn2_1.jpg

Lyst blått er område som ønskes fylt opp til havn. Mørkt blått er område som er planlagt mudret til ca 10 meters dyp (havnebasseng) slik at store skip kan gå inn. Verneområdet har rutemønster.

 

Publisert 29.03.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse