Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Oddbjørn Bangs Miljøpakke vil omforme Orkdal

B__rdshaug1_2308.jpg

Varaordfører Oddbjørn Bangs skisse til en lokal Miljøpakke vil forandre Orkanger og Orkdal. Gjennomgangstrafikken forsvinner inn i tunnel og under jorda. Det kan bygges boliger der E39 går i dag. Havneveien og Orklaparken står også på ønskelista.
Se alle detaljer nedenfor.

Bildet over viser kryssområdet på Bårdshaug med fire tette rundkjøringer langs den nye E39. Her foreslår Bang-pakken kulvert (tunnel) mellom Shell og Bårdshaug-brua.

Under kan du lese hva Oddbjørn Bang foreslår å legge inn av prosjekter i Miljøpakke Orkdal. Og nederst hvordan dette er tenkt finansiert - i tillegg til å la bommen ved Thamshavn stå i fem år ekstra (til 2022 i stedet for 2017).

Foreslåtte prosjekter (kommentarer/forklaringer i parentes):

1.Tunnel under «Bakkan» fra Thamshavn til Shell-krysset. Dagens trasé (E 39) frigjøres til boligbygging. (E39 legger beslag på store arealer, deler Orkanger i to og forårsaker mye trafikkstøy. Blant annet vil strekningen på bildet under forsvinne).

DSC_0010_1.JPG

2.Strekningen fra Shell-krysset til Bårdshaugbrua legges i kulvert under bakken, og dagens veisystem blir lokalveisystem. (Se bildet øverst. Det er planlagt massiv utbygging av havna og utvidelse av Grønøra industriområde. Tungtrafikken må enten gå over Bårdshaug-rundkjøringene eller i Havneveien. Havneveien er uegnet. Den danner allerede en barriere mellom Orkanger og fjorden).

3.Det bygges en ny og større rundkjøring, eventuelt planfritt kryss, litt vest for dagens rundkjøring ved Orkdal bil, og dagens rundkjøring legges ned (helt øverst på bildet på toppen).

4. Planfritt kryss eventuelt en stor rundkjøring på Gjølme i krysset E39/fylkesvei 710.

5. Utbedring av strekningen Gjølme – Harangen (Skjenalddalen).

6. Veien fra krysset ved Orkdal bil og opp Gjølmeslien oppgraderes og rettes ut.

7. Det bygges ny vei til Ustjåren. (For å legge til rette for omfattende boligbygging på Ustjåren. Akkurat dette forslaget er i strid med Orkdal kommunes overordnede mål om at boligfelt skal plasseres slik at de ikke utløser mer bilbruk).

8. Gang- og sykkelvei fra Forve bru til Sommervolljåren.

9. Gang- og sykkelvei fra travparken til Blåsmoen.

10. Vei og gang- og sykkelvei fra Kvamsflata til ovenfor Kvamslia. Gang- og sykkelvei som «snarvei» fra Brekka til Grøtte skole.

11. Det bygges gang- og sykkelvei fra Torshus til Svorkmo med trafikksikkerhetsløsning på Vormstad.

12. Havneveien stenges for tungtrafikk for å bedre Nerøras tilgang til fjorden. (Som en følge av kulvert på Bårdshaug - punkt 2. Veien er allerede sterkt belastet med tungtrafikk. Problemet blir tema når  en mindre utvidelse av havna planlegges i nær framtid).

13. Dagens vei fra Shell-krysset til Forve bru nedgraderes til internvei med gode bussholdeplasser med parkering ved Forve bru, Frisbrua, Follo og Evjen/sykehuset. Bussoppstillingsplass for buss etableres ved Forve bru. (Det siste vil frigjøre verdifulle arealer midt i sentrum på Bårdshaug der bussene står parkert i dag - bildet under).

DSC_0019_1.JPG

14. Det bygges «park and ride»-anlegg ved Shell og nordlige del av Orkanger. (Mangel på pendlerparkering er allerede et problem på nordre del av Orkanger).

15. Skyttelbussordning gjennomføres som skissert i Orkdal 2040.

16. Sykkelveinettet som skissert i Orkdal 2040 etableres. (God sykkelveg fra Orkanger til Follo står sentralt).

17. Det avsettes ti millioner til fullføring av Orklaparken.
Kostnader – grove anslag. (Orklaparken er presentert som et godt resultat av Orkdal 2040, men anlegget er uferdig og har svært dårlig kvalitet sammenlignet med visjonen).

Orklaprk5.jpg
Fra Orklaparken.

Anslåtte kostnader:
Tunnel Thamshavn – Shell: 200 mill
Kulvert/nye kryssløsninger Shell – Gjølme: 100 mill
Utbedring Gjølme – Harangen: 50 mill
Ny vei Gjølmeslien: 50 mill
25 km sykkelvei: 100 mill
Vei Ustjåren og Kvamslia: 30 mill
«Park and ride-»anlegg: 50 mill
Orklaparken: 10 mill
Totalt : 590 mill

Fianansiering -Bang skriver til formannskapet:
Hvis man forutsetter at Staten finansierer 50 prosent av de fire første postene overfor, kan man få følgende finansiering:

* Salg av eiendom langs dagens E39 Thamshavn/Shell: 100 mill
* Statens andel: 200 mill.
* Salg av stein Trondheimsfjorden interkommunale havn: 20 mill.
* Bidrag fra TIH (havna) til ny transportløsning: 50 mill.
* Refusjon fra utbyggere: 20 mill.
Totalt: 390 mill.

Restbeløpet på 200 millioner finansieres ved at dagens bomstasjon ved Thamshavn blir stående med dagens priser til tiltakene er gjennomført/betalt. Bommen ved Thamshavn har en inntekt på ca 40 millioner per år. En forlengelse av bompengeperioden med ca fem år vil finansiere prosjektene.

 

Publisert 08.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse