Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil utvide havna utenfor Gammelosen: Ulemper utredes

Havna2_1.jpg

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn vil utvide havneområdet rett utenfor Gammelosen. Nå skal følgene uteredes for fugleliv, bunnfauna, friluftsliv og naboer: Vil det bli færre vadefugler, mer godstrafikk og mer industristøy?

Dette er tre av mange spørsmål som skal besvares ifølge et såkalt planprogram. Planprogrammet beskriver tema som må utredes, og er et første steg på veien mot utbygging av havna.

Tegninga over  markerer framtidig kai i grått, rett utenfor renseanlegget og brua ved Gammelosen. Det er snakk om å fylle opp et område på 300 x 50 meter. Det tilsvarer nesten tre fotballbaner,

Det fiolette feltet viser et viltområde - dvs et område med både fugleliv og en bunnfauna av verdi.

Rådmannen savner en nærmere avklaring av hva området skal brukes til ved siden av kaianlegg. Bruken har betydning for  fugleliv, friluftsliv og naboer.

Da planen første gang ble lansert var det snakk om fabrikk for produksjon av kyllingfôr.

Rådmannen peker på at planen berører et viktig naturområde betegnet som "bløtbunnsområde i strandsonen." Dette har status som gir et visst vern mot inngrep.

I tillegg vil planen delvis berøre et viktig område for vade-, måke- og alkefugler.

Rådmannen skriver at det kan bli snakk om skjermende eller avbøtende tiltak av hensyn til natur og fugleliv.

Hva så med menneskene (se nedenfor)?

Havna1_1.jpg

Utvidet havn er markert med stiplet firkant på tegninga.

Rådmannen vil ha utredet:

* Følger for bruk av nærområdene til friluftfsliv, bading og fiske. (Gammelosen og turveien til moloen ved Terna er nærmeste naboer. Dessuten er det boligbebyggelse på Nebbmælen).

* Risiko for at økt biltrafikk og båttrafikk blir en belastning for området.

* Risiko for økt industristøy, noe som avhenger av bruken.

Orkanger Vel har tidligere bedt Orkdal kommune gjennomføre trafikkmålinger for å kartlegge belastningen i Havneveien og ha et utgangspunkt for senere målinger. Dette har kommunen avvist med at det foreløpig ikke er behov.

Orkdal Ap har foreslått at man kompenserer en eventuell utbygging ved å legge til rette for en ny turvei med fiskemuligheter ut mot fjorden.

Den planlagte utvidelsen av havna er på 15 dekar. I tillegg ønsker man å mudre opp et større område for å gjøre ei ny kai djup nok. Mudringsmassen skal brukes til havna.

Havna.jpg

Hvis planen blir gjennomført vil det legge til båter med bredsida mot den fyllinga du ser på bildet - 50 meter nærmere enn dagens fylling.

Det må lages en helt ny områdeplan. Dagens reguleringsformål er ikke havn, men "areal til bruk og vern av sjø og vassdrag."

Orkdal kommune er medeier i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn.

 

Publisert 13.09.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse