Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Boliger for vanskeligstilte i Moan: Naboer vil vite mer

Moan2.jpg

Folk i Moan ønsker å vite mer etter det første informasjonsmøtet om planlagte boliger for vanskeligstilte. Orkdal kommune vil sette opp fem små hus mellom OTI og Sponplaten. Prosjektet "Endelig Heim" skal blant annet erstatte brakkene på Bårdshaug og Grønøra.
Husene kommer nær Geitastrandvegen - i bakkant på bildet over.


Kommunen spilte inn forslaget i forbindelse med Orkdal 2040-planen. Begrunnelsen på den offisielle 2040-sida var slik:

"Med prosjektet Endelig Heim ønsker Orkdal kommune å skaffe nye boliger til de vanskeligstilte i kommunen. Prosjektgruppens mål er å få oversikt over bosituasjonen til de vanskeligstilte i sin helhet samtidig som nye boliger planlegges som erstatning for brakkene en del bor i nå.

Det er planlagt fem nye boliger og de ønskes plassert på tomta mellom Sponplaten og OTI som i dag er avsatt til fremtidig offentlig formål i kommuneplanens arealdel
."

15 naboer møtte på informasjonsmøte forrige uke. Kommunens referat forteller om betydelig skepsis, blant annet fordi en såkalt risikoanalyse antyder økt fare for kriminalitet.

Her er innspill og spørsmål fra beboere i Moan, ifølge møtereferatet:

* Det er avsatt mye areal (10 mål)  for 5 små leiligheter, er det nødvendig med så stor tomt?

* Er dette første byggetrinn? Kommer det mer senere?

* Er det vurdert andre arealer/tomter til disse leilighetene?

* Hvorfor kan de ikke plasseres mer desentralisert (altså lenger unna sentrum)?

* Andre tomtealternativer bør utredes.

* Har kommunen noen erfaringer med den planlagte boformen og hvilke boforhold som fungerer best for denne brukergruppa?

* En annen adkomstvei enn Geitastrandveien bør benyttes ut fra trafikksikkerhetsmessige hensyn. Det bør ikke være kjøreforbindelse mellom Geitastrandveien og industriområdet ved Sponplaten.

* Det inngjerdede området hvor det i dag går hester bør bevares, det samme gjelder avsatt grøntområde sørvest for eiendommen 6/22. Disse områdene brukes mye av
beboerne i Moan.

Kort oppsummert er det uro knyttet både til plassering, antall og adkomst.

Den aktuelle tomta ligger for øvrig der det er planlagt en grønnkorridor mellom Idrettsparken og Gjølme-brua/den framtidige Orkla-parken.

Plasseringa ser du på kartet under. Sponplaten og OTI er de store byggene. Gaitastrandvegen går rett sør for tomta.

omsorgsboliger_1.bmp

 

Publisert 04.11.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Brakker 09.11.2010 13:55
Brakkene står nærmere industriområdet. En har stått der i mange år og en er flyttet dit i den senere tid. Det er to boenheter i hver brakke. Disse skal fortsatt stå. En av brakkene er tegnet inn på kartet ovenfor. Anne Grete Kvernmo

Her er i alle fall ett sentrum! 09.11.2010 19:36
Mens myndighetene våre har vansker med å peke ut "sentrum", er det i allefall ingen tvil når det gjelder rusomsorgen: alt og alle skal sentraliseres innenfor noen få hundre meter i Orkdal kommune! Det er rett og slett påfallende hvor lite villige resten av kommunen er til å ta i mot side egne sosiale problemer, men bare dytter dem lengs mulig nedover i dalen. ErikP

Er det ingen kvalitetssikring på arbeidet? 09.11.2010 12:30
Dette er altså et innspill fra Kommunen? Kommer det fra politikere eller fra administrasjonen? Om det kommer fra politikere, så skjer det i direkte forakt for vedtak gjort : det ble inngått et kompromiss i denne tomtesaken, har man ikke fått med seg det? Tomta mellom OTI og det gamle Sponplaten ble DELT, halve til industri, halve til skoleformål. Det betyr i klartekst at hele arealet må ryddes for sosiale boligformål når vedtaket iverksettes! Da må både de to bebodde husene og det tomme huset med uthus rives, og motellhytta og de to mobilbrakkene rett ved siden av fjernes. FJERNES! Dette dersom lovlige vedtak i Orkdal kommune skal taes på alvor. Dersom dette stammer fra politikere finnes det ingen unnskyldning, det er da et forsøk på å reversere et lovlig fattet vedtak uten debatt, og må avvises som useriøst. Dersom det stammer fra administrasjonen, er det minst like regelstridig og signaliserer forakt for politikerne og forakt for lovlig fattede vedtak. Ikke bare må det i så fall avvises, det bør få konsekvenser for den som satte navnetrekket sitt på papiret. Her må det ryddes opp, dersom man fortsatt skal ta Orkdal kommune på alvor. Jeg går ut fra at det er flere enn meg som skjønner at man ikke uten vidre kan bosette et belastet miljø i direkte kontakt med skoler, uansett gode forsetter fra alle parter. Uhell, og feilslåtte forhåpninger og sørgelige tilbakefall skjer, det kan ikke stikkes under en stol, men vi kan bare ikke tillate at de skjer rett ved skoleporten - vi kan i allefall ikke under noen omstendighet planlegge og late som om at ikke det kan skje! Erik Prestmo

Hvilke brakker? 09.11.2010 08:45
Hvilke brakker står der i dag? Det er da hestehamningen til Marit som er der i dag! Dersom dette er et nytt tiltak, i tillegg til småhusene med 2 boenheter hver som står spredt rundt på Orkanger, så er det på høy tid heller å bygge på Fannrem, Svorkmo og andre steder. I stedet for å konsentrere, med de konsekvenser det gir - bør en heller spre dette mest mulig. For det vet vi alt om fra 1990-tallet, ca 200 innbrudd i året, og min familie ble utsatt for trusler om mordbrann, som følge av at et konsentrert miljø ikke hadde annet å ta seg til enn i sitte å planlegge ny kriminalitet. Det må da gå an å lære av fortidas feil! Erik Prestmo

Anne Grete Kvernmo 08.11.2010 17:58
Her er det snakk om 5 småhus i tillegg til de 2 brakkene som står der i dag. 2 av husene ved Sponplaten skal også bli stående. Det er tilsammen 11 boenheter som er tiltenkt folk som sliter eller har slitt med rusproblemer. Kommunen kunne ikke garantere at det ikke ville bli bygget enda flere småhus på denne tomta med tiden.

10 mål? 05.11.2010 13:07
10 mål reservert for 5 småhus? Det var da voldsomt, i en kommunen som skal få til "fortetning"? I følge alle andre tomtedelinger o.l. i kommunen, og i følge det kommunen offisielt hevder å ønske, burde man ha klart seg godt med 400 m2 pr hus her, som andre tomter i kommunen, (det er vel SMÅ hus også?) og da sitter vi igjen med bare 2 mål, eller for å si det på en annen måte, administrasjone har så god råd på plassen her, at de bruker 5 ganger mere plass pr klient i dette tilfellet, enn hva man er villige til å tilgodese andre med! Jeg sitter faktisk med en følelse av at man her tildeler en gruppe store fordeler, spørsmålet er hva har akkurat disse gjort for å gjøre seg fortjent til det? Orkdal kommune disponerer et tomteområde i umiddelbar nærhet av en institusjon, rett ved siden av parkeringsplassen ved Rådhuset. Der kunne man lett få til direkte kontakt med hjelpeapparatet også. Det står faktisk tomme hus der, som kan pusses opp til enkel standard, med bra leiligheter - der kan man flytte nesten rett inn. Men man ønsker kanskje ikke å ha et slikt problem inn på livet ved Rådhuset? Erik Prestmo

Skoletomt? 05.11.2010 08:51
Tror ikke dette planområdet kommer i konflikt med det som er avsatt til skole (offentlig formål). "Skoletomta" ble halvert ved et kompromissforslag fra Sp, så spørsmålet er vel om tomta er så lita at også dette bare er symbolpolitikk. Altså; at den ikke vil være hensiktsmessig for skoleutbygging og ender som industriområde. Men dette kan jo administrasjonen eller ordfører/varaordfører svare på her. Hans Kringstad.

Skulle ikke denne tomta reserveres til SKOLE? 05.11.2010 02:20
Nå må politikerne avslutte krumspringene sine på Orkanger og holde seg til fattede vedtak. Denne diskusjonen var så vidt oppe i 1994, den gangen det tunge bomiljøet i Blokka i Fjordgata ble splittet opp. Det ser ut til at hukommelsen er kort - gjengangerne som vedtok småbrakkene i 1994 sitter der ennå, innklusive Bang og Ordfører'n. Nå vil de samle et slikt miljø enda en gang! I 1994 foreslo jeg å spre belastningen noe, all den tid at ganske mange av beboerne som var aktuelle hadde røtter andre steder i bygda. Så jeg gjentar : hvorfor ikke spre disse boligene til Fannrem, Fannremsmoen, Svorkmo og Vormstad? Nå har Orkanger alene hatt belastningen i 25 år, det er på tide å dele litt på det! Det er noe som heter fabrikkblindhet, å tråkke vidre i de samme spor.... ErikP

nabo 04.11.2010 23:17
Her ser man hvor klarsynt det politiske miljøet er. Nettopp på dette området er det gjennom den berømte 2040 fiaskoplanen planlagt en grønn korridor fra elva til gammelosen og idrettsparken. Virker som all sunn fornuft svinner hen så fort noe er ferdig vedtatt i denne kommunen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse