Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny plan for å verne grøntområder på Orkanger

C__Documents_and_Settings_hanskr_Lokale_innstillinger_Temporary_Internet_Files_Content.IE5_J2DF20GO_Orklaparken_1_.pdf___Adobe_Reader.bmp

En ny plan foreligger nå med forslag til vern og skjøtsel av sentrumsnære grøntområder i Orkdal. Spesielt på Orkanger er friområder spist av bitvis utbygging. Planen beskriver Laksøra ved Gjølmebrua som meget viktig for fugler. Den anbefaler grønn korridor fra Idrettsparken over p-plassen til OTI-sentret og ut til Gjølmebrua. Og den foreslår kraftig tynning av skogen på øya i Gammelosen.

Kartlegginga med faglige råd er en del av Orkdal 2040. Den har fått navnet grøntstrukturplan. Kanskje vil den bidra til at gjenværende grønne lunger blir tatt vare på.

Men det krever politisk mot og bevissthet.

Her er noen korte utdrag fra planen:

Laksøra (ved Gjølmebrua mot glattkjøringsbanen):
Vurdering:
Det eneste store området med or- og heggskog som er igjen langs nedre del av Orkla. Meget rikt på spurvefugler. Tilholdssted for flaggermus. Viktig vinterbeite for elg.
Svært viktig område. Må få være i fred. Bør ryddes for søppel. Noe vegetasjon kan fjerens for å få brøytet turstien om vinteren.

Forbindelsen Idrettsparken/OTI-sentret-Gjølmebrua:
Vurdering:
Bør anlegges tursti med vegetasjon på begge sider. Kan bli et viktig bindeledd mellom Idrettsparken og turveinettet langs Orkla. Vil bedre forholdene for gående og syklende på vei til/fra jobb, kjøpesentre eller Idrettsparken. Kan med fordel brøytes.

(PS, kommentar: OTI-sentret skal bygge ut. Kommunen kan nå omsider stille krav om at eierne av dette sentret bidrar i området - men det gjenstår å se hva politikerne tør. I dag er OTI-sentret gratispassasjer som høster fordeler av andres dugnad i Idrettsparken og Gammelosen.)

Gammelosen:
Vurdering:
Viktig rekreasjonsområde og buffersone mellom Orkanger og industrien. Ser at enkelte fortrengte fuglearter vender tilbake. Temmincksnipe og dvergdykker er eksempler.
Den kunstige øya kan bli hekkeområde for våtmarksfugl. Anbefaler å tynne ut den tette skogen slik at bare 1/3 er tilbake.

(PS, kommentar: Sterkt delte meninger om øya blant brukerne av området. Noen ønsker bru og badestrand på øya. Andre mener folk skal holde seg unna). Mer tekst under bildet.

DSC_0004_1.JPG

Nærviksfjæra/Bruket:
Vurdering:
Viktig gjenværende hekkeområde for sjøfugler. Fin strand. Bør vernes av hensyn til fugleliv og tilgjengelighet til sjøen. Kan anlegges sti til stranda. Gammelt gjerde og søppel bør fjernes.

Hovslund, arboretet (bildet nederst):
Vurdering:
Parkanlegg med mange plantede arter - både hjemlige og fremmede. Det bør legges til rette for at organisasjoner og skoler kan opprettholde den botaniske parken.
Noe rydding trengs for å gjøre eksotiske arter mer tilgjengelige.

(PS, kommentar: Orkanger Vel investerer nå i nye skilt og info-tavle. Vi forsøker å få til et mer formalisert samarbeid med Orkanger u-skole. Tanken er at skolen kan bruke området til eksursjoner og faglig arbeid, samtidig som de er med på å pleie det. Orkanger Vel foreslår at hver avgangsklasse planter sitt eget treslag).

Hele grøntstrukturplanen kan du studere her.

Hovslund_013_4.jpg

 

Publisert 02.10.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Herrejemini! 02.10.2010 15:21
Kor nærsynt og vankunnig kan "ekspertisen" bli? Fugleøya var avlsområdet for den svermen av måke som forurenset hele Ner-øra, og som eksporterte fugl og innvollsmark helt opp til Rennebu! Rydder man øya NÅ, uten å bygge bru og slippe folk utpå der, får vi en gjentakelse av historien. Jeg vil påstå at måkene heller enn folk har fordrevet de to marginale artene som er nevnt. Ornitologene får finne seg et annet område, Vannspeilet er ikke først og fremst et oppvekstområde for fugl lengre, det er et nær-fritidsområde for folket i hele nedre Orkdal, lik det eller labli, men det kalles samfunnsutvikling, og den medfører endel kostnader både for folk og dyr. Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse