Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Slik gikk det - se de viktigste vedtakene

19FlyfotoOrkanger_med_havneomraadet2.jpg

Midt i arbeidstida til folk avsluttet kommunestyret arealdelen av Orkdal 2040 med et såkalt åpent møte. Der forklarte politikerne hvor de vil ha sentrum, boliger, skole og butikker - og hvorfor. Etter vedtakene har det vært stille som i grava. Ikke en eneste folkevalgt i det inkluderende demokratiet Orkdal har gått aktivt ut og forklart folk standpunktet sitt. Nedenfor finner du noen av de viktigste vedtakene.

Boliger:
Det borgerlige flertallet (inkludert det upolitiske politiske partiet Orkdalslista) vedtok å gjøre om glattkjøringsbanen på Bårdshaug Vest til nytt, stort boligområde.
Rådmannen mente at dette var unødvendig fordi det er nok boligtomter uansett. Dessuten skal fortetting i sentrum prioriteres.

Kommunestyret vedtok imidlertid at det ikke kan bygges boliger på Bårdshaug Vest før halve Rømme Øvre er utbygd.

Boliger skal primært bygges ut sentralt for å redusere transportbehov  og klimagassutslipp.

Fortetting:
Sentralt på flata skal det være minst fire boliger per dekar når det er regulert et areal på mer enn 3 daa. Det betyr rekkehus og blokker, ikke eneboliger.

Næring på Bårdshaug Vest:
Klær, sko, blomster, offentlig tjenesteyting, servering og overnatting tillates IKKE. (Men hva med feks Plantasjen, som selger blomster og mye annet, og driver kafé? Får ikke de åpne ved siden av Coop Orkla Møres nye byggvarehus?)

Ny næring på Bårdshaug Vest tillates IKKE før det er igangsatt arbeid med gang-og sykkelvei over Bårdshaugbrua og ny gangbru er på plass ved rådhuset.

Satsing på sentrum:
Er en rød tråd i TEKSTEN til planen. Dette følger av at Orkdal har forpliktet seg til å respektere prinsippene i en arealplan for hele Trondheimsregionen.
Den planen skal styre boligbygging og plassering av bygg med mange arbeidsplasser eller mye besøk sentralt eller ved kollektivtilbud. Hensikten er å redusere klimagassutslipp og skape pulserende sentrumsområder. I den regionale planen blir det uttrykt enn viss bekymring for at Orkdal har for stort sentrumsområde.

Parkering vekk fra bakken:
Ved kjøpesentre og butikker i sentrum skal maksimum 25 prosent av tomta brukes til bakkeparkering. Kommunen skal kreve p-hus eller p-kjeller der "det ligger til rette for det". Coop og OTI må trolig bygge p-hus når de utvider.

Rød strek:
Som kjent presset 21 politikere gjennom en utvidelse av sentrum ved Shell - tilsynelatende totalt i strid med alle vedtatte prinsipper. Ingen fra Orkdalslista, FrP, Venstre, KrF, Senterpartiet eller Høyre har skrevet ett ord i ST for å forklare dette.

Grønøra:
Forbudet mot virksomheter med mye publikumsbesøk stadfestes etter lang tids utglidning. Grønøra skal forbeholdes industri, lager, verksted og kontor til egen virksomhet.
Ironisk nok vedtok politikerne nylig å UTSETTE en søknad fra eierne av bygget/selskapet Grønøra 1 om å få starte undervisning på industriområdet.
Allerede i august har partiene dermed sikret seg en ny mulighet til å skille mellom liv (enkeltvedtak) og lære (overordnet plan).

E39:
Er vist som tunnel fra Thamshavn til Bårdshaug og i kulvert mellom Shell og Bårdshaug-brua. Det første er et økonomisk spørsmål. Det andre er teknisk umulig, ifølge Vegvesenet.

Skole:
Utbyggere av boliger må dokumentere at det finnes nok skoleplasser. Ny skole på Orkanger tvinger seg før eller siden fram. Som tidligere omtalt ble halve tomta mellom OTI og Sponplaten avsatt til offentlig formål med hårfin margin. Alternativet er trolig sirkustomta (bildet under - mer tekst).

tivolitomt.jpg

Grøntområder:
Denne delen av planen skal utvikles videre. Men det er presisert at en grønn korridor mellom Idrettsparken og Orkla/Gjølmebrua må prioriteres.
Kommunen ønsker innspill om grønnstruktur. Så si fra hvis du feks har ideer til hva planlagte grøntområder bør fylles med av aktiviteter.

Hvor kommer et kompakt sentrum?
Det var et hovedtema da Orkdal 2040 startet og byggestoppen ble innført for to år siden. Noen kjerne er ikke utpekt. Rådmannen foreslo først sentrumsformål (blanding av forretning, offentlige bygg og bolig) bare på Sæther/Rømme. Dette er utvidet til å omfatte Orkdalsveien og ST-kvartalet ned til Wilmannsveien.

Men det reelle sentrum kan like godt komme lenger sør - alt etter hva man tillater å bygge og velger å satse på av publikumsrettet virksomhet som blant annet kulturhus.

 

Publisert 06.07.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Større perspektiv! 06.07.2010 22:33
Nå legges fasiten og det som foreligger er : Orkanger vokser! DEt som nå peker seg ut er ikke ennostalgisk liten småbykjerne, men en moderne, liten norsk småby med relativt små boligblokker i glass og betong. Orkangers sentrum flytter seg, og orkanger med det. DEt moderne Orkanger omslutter tildligere randsoner som Evjen og Klermetsmoen og strekker seg fra sjøen og helt opp til fly-over-brua ved E39. Det får konsekvenser på mange hold. For forholdet mellom OIL og OIF feks får det den betydning at OIL nå må trekke seg ut av OIFs kjerneområde og ta konsekvensen av politikernes uavbrutte innsats i over 40 år. Velkommen til Stor-Orkanger, småbyen ved Orkdalsfjorden! ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse