Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding for året 2007

Årsmelding for Orkanger Vel 2007, vedtatt på årsmøtet ....

Tillitsvalgte i 2007:

Styret:

Leder: Hans Kringstad
Nestleder: Laila Fjeld
Kasserer: Hans Christian Falch
Sekretær: Liv Janne Syrstad*
Styremedlem: Vidar Liøkel
   ”   ”   ”          John Mjøen
   ”   ”   ”          Øystein Solem


Varamedlem: Synnøve Sundli
    ”    ”    ”      Kristin Erlandsen*
    ”    ”    ”      Ingvill Uhlving

Valgkomité: Olaf I. Hegglund, Alv Helge Skeie, Atle Tuflåt.

Revisorer: Arnt J. Ustad og Knut Even Wormdal

 

*Årsmøtet valgte Kristin Erlandsen som sekretær og Liv Janne Syrstad som varamedlem. Kristin Erlandsen trakk seg fra sekretærvervet. Styret konstituerte Liv Janne Syrstad som sekretær i møte 11.april. Kristin Erlandsen gikk inn som varamedlem.

 


Medlemmer:


Orkanger Vel har tre typer medlemskap; enkeltmedlemskap, husstandsmedlemskap og bedriftsmedlemskap. I 2007 hadde vi 269 private medlemmer (enkeltmedlemmer og husstander). Dette er en nedgang på 20 fra året før. Antall bedriftsmedlemskap falt fra 42 til 31. I likhet med i 2006 la vi giroer direkte i postkassene i stedet for å distribuere med avisa Sør-Trøndelag.

 

Virksomhet:


Vi har hatt åtte styremøter siden årsmøtet 6.mars 2007. I tillegg har vi hatt et oppsummerende møte etter arrangementet i Hermetikken.

 

Gammelosen:


Tiltak:
Også i 2007 har Orkanger Vel brukt desidert mest tid og penger på friluftsområdet i Gammelosen. Vi nevner blant annet:
- Det er bygd en flott paviljong på dugnad i Hermetikken. Garbygg bidro med materialer.
- En egen dugnadsgjeng har gjenskapte troa – vannkilden – like sør for Hermetikken. Der er det også satt opp en flott steinbenk i samarbeid med Nyhus maskin.
- Vi har anlagt en liten park med plen og trær på platået over Hermetikken. Her har vi fått bord og benk i massivt tre fra Bredero Shaw (Thermotite).
- Bua som sto i Hovslunden er flyttet til Hermetikken. Den fungerer både som lager og salgsbu ved Hermetikken-festen og andre arrangement.
- Vi har sørget for supplerende planting i Hermetikken samt utbedring av plena etter at vi fikk lagt strømkabel inn til bua.
- Det er lagt ut badeflåte i sørenden. Flyteelementene er innkjøpt, mens dekket er bygd på dugnad.
- Vi har fått 20 lindetrær i gave fra Wormdal hagesenter. Kommunen plantet i høst ut trærne langs tivolitomta og tennisbanen for å forskjønne innfallsporteen til Gammelosen.

I tillegg har Orkanger Vel ført en kontinuerlig dialog med Orkdal kommune for å framskynde kommunens planer i friluftsområdet. Dette har ført til kraftig kvalitetsheving, blant annet ved at:
- Kommunen har forskuttert spillemidler og satt opp toalettbygg i nordenden.
- Turstien er hevet og forsterket over en lengre strekning på østsida slik at springflo ikke graver i den. Det er samtidig satt opp rekkverk på deler av strekningen.
- Kommunen har også lagt ut steinheller rundt badestranda i Hermetikken etter anmodning fra Orkanger Vel, og satt opp vannpost på stedet.
- Det er montert autovern i sørenden av Havneveien, der turstien går helt inntil veien. Dette skjedde etter henstilling til trafikksikkerhetsutvalget.

 

Gammelosen:


Drift:
Orkanger Vel arrangerte ryddedugnad både vår (21.april) og høst (22.september) i området. Vi har dessuten rensket for tang i vår, luket ugress i bed, samt vatnet plen, trær og busker nesten daglig i Hermetikken i tørkeperioden tidlig på sommeren.
En del tid går også med til vedlikehold av og tilsyn med badebrygga i Hermetikken, og badeflåter i sørenden og nordenden.
En egen dugnadsgruppe under ledelse av Alv Helge Skeie har tatt ansvaret for vask og låsing ved kommunens toalettbygg i nordenden. Inntektene vil gå til ønskede formål i området.
Orkdal kommune har dessuten utvidet parkeringsplassen i nord.
Vi har i tillegg fornyet de historiske bildene og tekstene fordelt på informasjonstavlene langs turstien.

 

Arrangement:


Festkvelden i Hermetikken ble arrangert for andre år på rad – 16.juni. Vi fulgte samme opplegg som i 2006 med et historisk innlegg, loddsalg, salg av øl, vin annen drikke og grillmat, og musikk ved Daniel Andaas, Tor Kvarsnes/Ivar Nersveen og Jan Brevik. Frammøtet var svært bra, været var godt og arrangementet gikk greit rent teknisk. Vi fikk et overskudd på 34 000 kroner.
24.juni arrangerte vi familiedag i Hermetikken som et ledd i avslutninga av Orkanger 2007. Også dette arrangementet gikk teknisk bra i godt vær. I tillegg til salg, tilbød vi blant annet gratis ansiktsmaling, natursti og kanopadling. Kanoer ble leid hos Torshus folkehøgskole. Vester leide/lånte vi hos Brannvesenet i Trondheim/Orkanger barneskole.
Familiedagen innbrakte 6200 kroner.

 

Hærverk:


Både kommunens lysarmaturer og velforeninga sine informasjonstavler i Gammelosen er utsatt for flere tilfeller av skadeverk. Orkanger vel har hatt en tett dialog med lensmannskontoret og Orkdal kommune i håp om å få bukt med disse problemene. Dette førte til bedre plassering av bilsperrene i sør. Politiet har lovt en viss patruljering, men beredskapen gir ikke rom for regelmessig tilsyn. Kommunens utekontakt og natteravnene stilte opp i området og hindret en gjentakelse av ødeleggelsene fra 2006 da avgangskullet ved ungdomsskolene hadde avslutningsfest.
Orkanger Vel har anmeldt flere tilfeller av skadeverk og ordensforstyrrelse. Med ett unntak er anmeldelsene henlagt. En person har vedtatt et forelegg etter å ha kjørt bil inne på turstien i sør.

 

Blomsterkasser, benker og bord:


Som vanlig satte vi ut ca. 50 blomsterkasser på Orkanger. De selges til anslagsvis selvkost til forretninger i Orkdalsveien, og bidrar til å forskjønne sentrum. Omtrent samtidig satte vi ut benker og bord i sentrum og Gammelosen.
Sentrumsforeninga ønsker at vi erstatter blomsterkassene i tre med noe penere, for eksempel urner. Styret har vedtatt å kjøpe inn fem store blomsterurner i jern for å prøve ut dette i 2008, og eventuelt gjennomføre en gradvis utskifting av de gamle kassene. Orkdal kommune har gått med på å spleise på fem blomsterurner. De koster ca 5000 kroner pr. stk.

 

Julegrana:


Første søndag i advent, 2.desember, tok vi som vanlig hovedansvaret for den tradisjonelle julegrantenninga. For andre år på rad ble arrangementet lagt til torget. Sentrumsforeninga og handelsstanden bidrar gradvis sterkere ved arrangementet. Menighetsrådet har trukket seg, men kapellan Pål Ove Lilleberg stilte opp som tidligere år.
Oppmøtet var svært godt.  Vi serverte gløgg og pepperkaker og delte ut 300 godteposer sponset av handelsstanden.
Velforeninga sørget for tre og belysning med hjelp fra Orkdal kommune, Orkdal Energi og Wåtland Transport.

 

Trivselsprisen:


Prisen gikk i år til Båtklubben Terna. Lederen delte den ut under Orkanger 2007 på Nedre Rømme.

 

Andre saker:


Johan Bojer, minneplate:
Synnøve Sundli avduket 16.juni en minneplate over forfatteren Johan Bojer ved huset som var fødestedet hans i Kaares gate 12. Orkdal kommune dekket utgiftene. Initiativet kom fra Orkanger Vel.
Bygningsmessig forfall:
Vi har gjentatte ganger etterlyst tiltak mot forfallet ved et par bygninger på Orkanger, deriblant den såkalte Middelskolen i Dordigata 11. Orkdal kommune har satt i gang en prosess for å få eierne til å starte rehabilitering. Det er gitt pålegg og varsel om mulig bruk av tvangsmulkt eller utbedring på eiers regning.
Plansaker:
Velforeninga har også avgitt uttalelse i flere plan- og reguleringssaker. Blant annet har vi påpekt behovet for å sette av et areal til større barn og ungdom når friområdet ved Rianmyra barnehage nå er omregulert til offentlig formål. Friområdet skal brukes til utbygging av barnehagen.
Nærmiljøanlegg:
Medlemmer i styret har tatt initiativ til å utvikle et nærmiljøanlegg i Nerviksdalen.
Paviljongen ved skolen:
Vi har søkt kommunen om å overta eierskap og vedlikeholdsansvar for paviljongen ved Orkanger barneskole. Dette har Orkdal kommune vedtatt med virkning fra 1.januar 2008. Begrunnelsen vår er først og fremst at et så flott og karakteristisk bygg krever et vedlikehold som går ut over det Orkanger Vel bør ha ansvaret for.
Brunsneglene:
Orkanger Vel skrev 13.juni brev til Orkdal kommune med anmodning om tiltak mot iberiaskogsneglen (brunsneglen/mordersneglen) særlig i og ved Gammelosen. Orkdal kommune prøvde ut kjemikalier etter dette.

 

Planer for 2008:


Orkanger Vel ønsker å kjøpe en ny båtlast med sand for å etterfylle på strendene i Hermetikken og nord i Gammelosen. Dette vil trolig koste ca. 100 000 kroner.
Velforeninga er innstilt på fortsatt å forskjønne Gammelosen ved planting og muligens ved å anlegge enda en vannkilde.
Styret ønsker å støtte det planlagte nærmiljøanlegget i Nerviksdalen økonomisk. Også andre lignende anlegg, for eksempel ved Rianmyra, mener vi det vil være riktig å støtte. Men vi ser helst at naboer tar hovedansvaret.
Årets fest i Hermetikken er planlagt til 14.juni. Styret er positivt til å arrangere familiedag i Hermetikken også i år.
Vi vurderer dessuten å arrangere et folkemøte om Orkanger, og å bidra til arrangementer ved torget for å skape mer liv i sentrum.

 

Oppsummert:


2007 har vært et svært aktivt år. Vi er spesielt fornøyd med de mange tiltakene som nå er på plass i Gammelosen. Disse tiltakene har gjort friluftsområdet til et enestående, sentrumsnært anlegg velegnet for alle aldersgrupper til alle årstider. Dette er i tråd med visjonen til Orkanger Vel.
God økonomi har vært en forutsetning for den høye aktiviteten. Både bra kontingentinngang, materielle gaver, pengegaver og dugnadshjelp fra næringslivet har bidratt sterkt til dette. Vi har rykket inn en takkeannonse med navn på bidragsytere i avisa Sør-Trøndelag.


 

 

Publisert 07.03.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse